Kvalificerad skötare inom psykiatrisk vård och omsorg

advertisement
Kvalificerad skötare
inom psykiatrisk
vård och omsorg
2 år, 400 YH-poäng, Motala
Start: September 2015
Sista ansökan: 15 maj 2015
Ansök via: www.osyh.se
Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola
ska du ha godkänt betyg i:
• Svenska A/1 (eller Svenska som andraspråk A/1)
• Matematik A/1
• Engelska A/5
• Samhällskunskap A/1
Ansök senast
15 MAJ
www.osyh.se
Om du saknar betyg och
intyg som gör dig behörig
men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via fri
prövning. Då tar vi hänsyn
till din reella kompetens.
Efterfrågan på utbildad baspersonal inom psykiatrin så som skötare
och boendestödjare kommer att öka kraftigt i framtiden.
Den stora efterfrågan på personal inom psykiatrin beror på stora
pensionsavgångar och på en ökad efterfrågan på det som kallas
välfärdstjänster.
Utbildningen ger kvalificerad yrkeshögskoleexamen och leder till den
kompetens som krävs för att arbeta professionellt som skötare eller
boendestödjare inom psykiatrisk vård och omsorg.
Utbildningen innehåller bl.a. kurser inom:
• Etik, bemötande och kommunikation
• Psykiatriska sjukdomstillstånd och behandling
• Psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk
Utbildningen är på heltid under två år i närdistansform. Detta innebär
att klassen träffas för föreläsningar minst en gång per månad, ca
3-5 sammanhängande dagar, och i övrigt sker självstudier med
studiehandledningar och kommunikation med utbildningsledare via
lärplattform, e-mail och telefon.
Praktiken som inom yrkeshögskolan heter Lärande i Arbete och
omfattar totalt hela 23 veckor under 3 olika perioder. Du kommer
under utbildningen att få en mentor med erfarenhet från verksamheter
inom området.
KONTAKT
Jenny Åslund
0141-22 33 91
[email protected]
www.motala.se
HOTE
Söd
Vill d
och
dig
HOk
Söd
tida
Villu
på
och
dig
Kvalificerad skötare inom
­psykiatrisk vård och omsorg
2 år, 400 YH-poäng, Motala
ETIK, BEMÖTANDE OCH KOMMUNIKATION,
35 YH-POÄNG
Centrala etiska begrepp, teorier och förklaringsmodeller
betonas i kursen. Kursen skall ge en grund i ämnet
kommunikation och samtalsmetodik. Kursen skall också
ge kunskap och övning i kommunikation, förhållningssätt
och samtal kring svåra existentiella frågor.
PSYKISK OHÄLSA UR ETT MÅNGKULTURELLT
PERSPEKTIV, 10 YH-POÄNG
Kursen syftar till att ge kunskap om kulturens betydelse
för hur psykisk sjukdom och ohälsa yttrar sig. Utifrån
det mångkulturella perspektivet studeras migrationens
betydelse för det psykiska välbefinnandet. Kursen ger en
inblick i juridiska aspekter.
GRUNDLÄGGANDE PSYKIATRI, 15 YH-POÄNG
Den studerande får en inblick i psykiatrins olika
verksamheter inom kommun, landsting och privata
vårdgivare. Den studerande skall även få utbildning och
stöd att finna redskap som främjar ett hälsofrämjande
arbetssätt hos både studerande och vårdtagare.
PSYKISK OHÄLSA, KRIMINALITET OCH MISSBRUK
25 YH-POÄNG
Kursen ger kunskap om vården av psykiskt
störda lagöverträdare samt belyser särskilt de
beröringspunkter som finns mellan psykisk ohälsa
och kriminalitet. Teorier kring detta lyfts fram och
analyseras ur ett individ, grupp och samhällsperspektiv.
Den studerande skall erhålla fördjupade kunskaper
i omvårdnaden av psykiskt störda lagöverträdare,
psykosociala insatser, riskhantering, bedömning och
säkerhet samt kunskap om vårdkedjan från akutintag till
eftervård.
LIA, 115 YH-POÄNG
Den studerande skall ges möjligheter att erhålla
färdigheter i specialistpsykiatri, socialpsykiatri eller
rättspsykiatri. Under LIA perioden skall den studerande
få kunskap om teamarbete och nätverksarbete inom
psykiatrin samt få kunskap om psykiatrins vårdkedjor.
Den studerande skall få kunskap om betydelsen av
motion, tandhälsa, sömn, droger, kost samt fysisk
aktivitet på recept (FaR). Den studerande skall
tillägna sig kunskaper i pedagogiska, psykologiska och
medicinska behandlingsmetoder samt professionellt
terapeutiskt förhållningssätt.
MÄNNISKAN UR ETT PSYKOLOGISKT OCH
SOCIALT PERSPEKTIV, 30 YH-POÄNG
Kursen ger kunskap om olika förklaringsmodeller
till mänskligt beteende och hur dessa modeller
skall tillämpas. Den studerande skall ges möjlighet
att fördjupa sig i olika psykologiska perspektiv och
dess inverkan på vård/omsorg och behandling. Den
studerande skall kunna förstå och tillämpa kunskaper i
kris och krisbearbetning. Kursen belyser det historiskt
förändrade synsättet på psykisk ohälsa till dagens
hälsofrämjande perspektiv.
PSYKIATRISKA SJUKDOMSTILLSTÅND OCH BEHANDLING
85 YH-POÄNG
Kursen skall ge kunskap om olika psykiatriska och
neuropsykiatriska sjukdomstillstånd, dess symtom
och olika evidensbaserade behandlingar/metoder
innehållande t.ex. terapier, läkemedel samt omvårdnad/
omsorg. Kursen ger kunskaper om aktuella vårdprogram
exempelvis suicidprevention.
SOMATIK INOM PSYKIATRISK VÅRD
OCH OMSORG, 25 YH-POÄNG
Kursen ska ge grundläggande kunskaper om människans
anatomi och fysiologi, somatiska sjukdomstillstånd som
är vanligt förekommande. Den studerande skall erhålla
kunskap för att arbeta preventivt exempelvis med hälsa/
ohälsa, livsstil, smitta och smittspridning. Kursen belyser
olika levnadsförhållanden samt framhåller sambandet
mellan psykisk och somatisk ohälsa.
ÅTERHÄMTNING OCH REHABILITERING, 35 YH-POÄNG
Kursen syftar till att ge kunskaper om och förståelse
för återhämtningsprocessen för personer med
psykisk ohälsa. Kursen belyser hur viktigt det är med
brukarinflytande samt meningsfull sysselsättning. Den
studerande skall få konkreta verktyg för att tillsammans
med individen kunna arbeta med problemlösning i olika
vardagliga situationer. Kursen skall ge kännedom om
olika modeller, ex ESL – ett självständigt liv, för att skapa
möjligheter för brukaren att leva ett självständigt liv,
minska risken för isolering och passivitet.
EXAMENSARBETE, 25 YH-POÄNG
Den studerande skall tillägna sig kunskap om att
självständigt utifrån en vald arbetslivsanknuten
problemställning, fördjupa och tillämpa ett
evidensbaserat arbetssätt.
Download