KOORDINATOR INOM BESÖKSNÄRINGEN

YRKESHÖGSKOLA
KOORDINATOR
INOM BESÖKSNÄRINGEN
ANSÖKNINGSFAKTA
GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHETSKRAV
Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller
motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
SÄRSKILDA BEHÖRIGHETSKRAV
Lägst betyg E i nedanstående ämnen (eller motsvarande):
–Svenska 2 (eller Svenska som andra språk 2)
–Engelska 6
–Matematik 1
Inget krav på förkunskaper från specifikt gymnasieprogram.
URVAL
Branschrelaterad utbildning, praktiskt och
teoretiskt test samt intervju.
UTBILDNINGSPERIOD
September 2017 – maj 2019, heltid.
UTBILDNINGSORT
Båstad.
KOORDINATOR INOM BESÖKSNÄRINGEN
400 YH-poäng
Vill du vara en del i rese- och turistindustrin, världens
största näring? Vår utbildning ger dig kunskap och verktyg
som gör att du kan hitta ditt drömjobb! Utbildningen gör
dig eftertraktad på arbetsmarknaden där efterfrågan av
utbildad personal är stor. Ditt framtida yrke kan vara koordinator, reseproducent, projektledare, turismutvecklare.
Utbildningen är indelad i kurser utifrån specifika yrkesområden
inom turism- och servicenäringen och varje kurs är upplagd för att
skapa en helhetsbild för området.
Utbildningen inleds med grundläggande kunskaper inom bland
annat turism, ekonomi och marknadsföring, vilket ger en bred
kunskapsbas att utvecklas från. Därefter fokuserar utbildningen på
mer specifika områden som t. ex. turismutveckling, projektledning,
försäljning och ledarskap. Detta i kombination med LIA-perioder
ger dig en helhetssyn, praktisk erfarenhet och ett brett nätverk.
Under utbildningens sista del sker en individuell fördjupning som
ger spetskompetens för arbete i branschen.
Lärande i arbete (LIA)
Genom LIA får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och
färdigheter i samarbete med ett eller flera företag. Akademi Båstad
Yrkeshögskola har lång erfarenhet av utbildning och samarbetar
med många ledande företag, vilket skapar ett värdefullt kontaktnät.
EKONOMI
Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.
Utgifter för resor, kost och logi samt kurslitteratur står den studerande för.
ANSÖKAN / BETYG / INTYG
Ansökan sker genom: yh-antagning.se
Ladda upp dina betyg och ev. intyg i samband med din ansökan.
SISTA ANSÖKNINGSDAG
1 maj 2017. Sena ansökningar behandlas i mån av plats.
KURSINNEHÅLL YH-poäng
5 YH-poäng = 1 veckas studier
Besöksnäring 35 p
Marknadskommunikation 30 p
Affärsinriktad företagsekonomi 25 p
Logiverksamhet och försäljning 25 p
Turism- och destinationsutveckling 20 p
Praktisk projektledning 25 p
Reseindustri 30 p
Hållbar utveckling 25 p
Organisationsteori- och styrning 30 P
Examensarbete 15 p
LIA fördelat på fem perioder
www.akademi.bastad.se
0431-772 18
140 p
[email protected]
YRKESHÖGSKOLA
KOORDINATOR INOM BESÖKSNÄRINGEN
KURSBESKRIVNING
Besöksnäring, 35 YH-poäng
Organisationsteori- och styrning, 30 YH-poäng
Kursen ger en framtidsorienterad fördjupad helhetsbild över hur begrepp
och samband hänger ihop inom världens största industri – rese- och
turistnäringen. I kursen ingår bl.a: arbetsmetodik, produktionsekonomi,
kommunikation, kundpsykologi och turismkunskap.
Kursen ger en helhetsbild av kommunikationens och ledarskapets
betydelse för en grupps effektivitet och utveckling. Du tränas i att
anpassa ditt ledarskap och att utveckla kompetens att möta de olika
faserna i en grupps utveckling. I kursen ingår bl.a: organisationsteori och
ledarskap samt beteendeteorier och konflikthantering.
Marknadskommunikation, 30 YH-poäng
Kursen ska ge kunskaper i marknadsföringsteorier och utgår från hur en väl
genomarbetad marknadsplan läggs upp. Du får lära dig hur ett företag, via
marknadsplanen, styr sin verksamhet gällande bl.a. produktens/tjänstens
framtagande och livscykel, varumärkesbyggande, målgruppsanpassning
och kundorientering. I kursen ingår bl.a: marknadsföring, marknadskommunikation och försäljning.
Affärsinriktad företagsekonomi, 25 YH-poäng
Kursen ger kunskaper och färdigheter för att kunna utveckla kompetens
att medverka i en framtida ekonomisk styrning av ett företag. Kursen
behandlar terminologin med bl.a. prissättning, kalkylering, budgetering
och uppföljning av ekonomiska beslut som syftar till att skapa en
utvecklad medvetenhet kring lönsamhetstänkande. I kursen ingår bl.a:
företagsekonomi och affärsutveckling.
Logiverksamhet och försäljning, 25 YH-poäng
Kursens fokus ligger i det entreprenöriella och du som studerande tränas
i att starta, driva, analysera och utvärdera projekt. Kursen ger fördjupade
kunskaper i uppbyggande och drift av en verksamhet, organisation
och olika arbetsområden. I kursen ingår bl.a: entreprenörskap,
produktutveckling och försäljning.
Turism- och destinationsutveckling, 20 YH-poäng
Kursen redogör för resmålet som en destination och vilka
omvärldsfaktorer och intressenter som påverkar verksamheten samt
vilka faktorer som är av betydelse för att skapa turismutveckling på
lokal och regional nivå. Kursens upplägg skapar genuin förståelse för
begreppet nationalekonomi och destinationsutveckling. I kursen ingår
bl.a: utvecklingsplanering och nationalekonomiska effekter.
Praktisk projektledning, 25 YH-poäng
Kursen redogör för projektledning med fokus på planering,
genomförande och uppföljning. Ämnen som avtalsförfarande,
intressenter, ekonomi och marknadsföring behandlas. Verkliga projekt
används som utgångspunkt för att träna och få fördjupad förståelse
för projektledning. I kursen genomförs övningar för att du ska lära dig
identifiera dina styrkor och svagheter i interaktion med andra. Utifrån
denna färdighet tränas du som studerande i att utveckla kompetens
för ökad samarbetsförmåga. I kursen ingår bl.a: projektledning,
konceptutveckling, upplevelseindustri och marknadsföring.
Reseindustri, 30 YH-poäng
Fokus ligger på resan som produkt och hur denna kan paketeras
för att attrahera olika kundsegment. Du tränas i att effektivisera och
behovsanpassa kundens inköpsprocess. Kursen ger dig möjlighet att
utveckla färdigheter att använda branschspråkets termer samt att
hantera bokningsverktyg och globala distributionssystem. I kursen
ingår bl.a: reseproduktion- och försäljning, bokningssystem och
destinationskunskap.
LIA 1, 30 YH-poäng
Kursen syftar till att skapa förståelse för yrkesrollen och praktiskt
arbete i branschen. Kursen ska ge den studerande tillfälle att integrera
förvärvade teoretiska kunskaper och teoretiska modeller i verklig
arbetsmiljö. Det huvudsakliga målet med denna kurs är att få en
grundläggande förståelse för de krav som finns i branschen och också
veta mer om vilka yrkesroller som finns.
LIA 2, 20 YH-poäng
Under denna period ska den studerande fördjupa sina kunskaper
inom praktisk projektledning. Kursen ska ge möjlighet att inom
branschområdet tillämpa såväl praktiska som teoretiska kunskaper vilka
förvärvats i utbildningens övriga kurser. Kursen ska utveckla förmågan
att planera, leda och delta i ett evenemang/event/projekt samt att i
relation till uppsatta mål utvärdera dess resultat och effekter.
LIA 3, 25 YH-poäng
Denna period syftar till att ytterligare skapa förståelse för yrkesrollen
inom valt LIA-område. Under LIA ska den studerande utveckla sin
kompetens att värdera kunskaper inom yrket och argumentera för olika
ståndpunkter. Genom att koppla utbildingens praktiska och teoretiska
delar med uppgifter i ett operativt arbete i besöksnäringen stimuleras
de studerande vidare.
LIA 4, 25 YH-poäng
Denna LIA-kurs ska leda till att den studerande får fördjupade kunskaper
i yrkesrollen, det praktiska arbetet inom valt LIA-område och till att
kunna arbeta självständigt liksom i team med de på ett företag inom
branschen vanligt förekommande arbetsuppgifter.
LIA 5, 40 YH-poäng
Under den sista LIA-perioden ska den studerande fördjupa sina
kunskaper inom den inriktning av branschen som den studerande vill
fokusera på. Under LIA ska den studerande utveckla sin kompetens att
värdera kunskaper inom yrket och argumentera för olika ståndpunkter.
Denna avslutande LIA leder i många fall till anställning. Den studerande
ska kunna utifrån arbetsuppgifter och tillämpa kunskaper och
färdigheter som förvärvats under utbildningens gång.
Examensarbete, 15 YH-poäng
Kursen skapar helhetssyn och förståelse för samband inom näringen
samt ger fördjupad kompetens inom olika grenar. Fokus ligger på att
väva samman kunskaper och färdigheter till den kompetens som krävs
för att kvalitativt utföra yrket som kvalificerad koordinator som i sin tur
leder till spetskompetens i yrkesrollen.
Hållbar utveckling, 25 YH-poäng
Kursen genomsyras av de riktlinjer som finns för skydd av natur- och
kulturvärden för att på ett hänsynsfullt sätt kombinera kommersiell
turism med ursprungskulturer. Kursen redogör för hur hållbar utveckling
kan implementeras i en verksamhets alla led och vikten av en tydlig
styrning i detta förändringsarbete. I kursen ingår bl.a: ansvarsfull turism,
kundpsykologi och mental beredskap samt kommunikation.
www.akademi.bastad.se
0431-772 18
[email protected]