Ladda ner faktablad

advertisement
YRKESHÖGSKOLA
Operativ ledare
– specialisering Revenue management
ANSÖKNINGSFAKTA
GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHETSKRAV
Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning
eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet,
eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen.
SÄRSKILDA Behörighetskrav
Lägst godkänt betyg (E) i svenska 2 / svenska som
andraspråk 2 och engelska 5 eller motsvarande.
Dokumenterad yrkeserfarenhet i minst tre år, minst
halvtid, inom logibranschen eller motsvarande.
Om du inte är behörig kan du söka på reell kompetens.
För mer information ring 0431-772 18.
Urval
Branschrelaterad utbildning, yrkeserfarenhet, praktiskt och
teoretiskt test samt intervju.
Utbildningsperiod
September 2016 – juni 2017.
75 % med ca 10 obligatoriska träffar som vardera pågår
2–3 dagar.
Utbildningsort
Båstad
150 YH-poäng
Vill du höja din kompetensnivå och därmed stå redo inför
framtida utmaningar inom besöksnäringen? Utbildningen
innehåller alla de komponenter du behöver för att utvecklas
till en god ledare samt ger spetskunskap inom Revenue
Management (RM).
Yrkesrollen är helt rätt i tiden. Alla aktörer inom besöksnäringen bör
fokusera på sin marknad och utifrån den arbeta med att maximera
intäkter och skapa lönsamhet.
Utbildningen vänder sig till dig som idag arbetar som mellanchef
eller har ett avdelningsansvar och önskar höja din kompetensnivå.
Med fördel kan du kombinera ditt ordinarie arbete med studier.
Under studieåret läser du kurser som ger förståelse för vad som skapar
ett framgångsrikt företag. Du lär dig hur olika faktorer påverkar en
verksamhet, hur utvecklingsstrategier skapas och du får verktyg för
hur du och dina medarbetare ska arbeta för att nå uppsatta mål på ett
hållbart sätt.
Stor vikt läggs på RM, vilket i korthet innebär att sälja rätt produkt till
rätt kund till rätt pris vid rätt tillfälle.
Undervisningen innehåller en unik kombination av kurser som ger de
rätta kunskaperna och skapar goda möjligheter för både personlig och
karriärmässig utveckling.
Lärande i arbete (LIA)
Genom LIA får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter
i starkt samarbete med branschen, vilket också vidgar ditt nätverk.
www.akademi.bastad.se
0431-772 18
Ekonomi
Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.
Utgifter för resor, kost och logi samt kurslitteratur står den studerande för.
Ansökan
Ansökan sker genom: yh-antagning.se
Ladda upp dina betyg och arbetsintyg i samband med din ansökan.
SISTA ANSÖKNINGSDAG
17 april 2016, därefter i mån av plats.
KURSer
5 YH-poäng = 1 veckas studier
Denna utbildning bedrivs på trekvartsfart
vilket innebär 3.75 p/vecka
Operativt ledarskap
45 p
Ekonomi – Revenue Management
45 p
Försäljning
30 p
LIA
30 p
[email protected]
YRKESHÖGSKOLA
Operativ ledare
– specialisering Revenue management
Kursbeskrivning
Operativt ledarskap, 45 YH-poäng
Försäljning, 30 YH-poäng
Kursen behandlar operativt ledarskap utifrån ett brett
perspektiv både internt och externt. Huvudsyftet med kursen
är att utveckla kompetens att leda andra medarbetare. Kursen
behandlar organisationsformer utifrån den värdegrund som
finns på företaget. Efter avslutad kurs ska du kunna identifiera
och analysera kommunikationens och ledarskapets betydelse
för en grupps effektivitet och utveckling, samt ha förståelse för
hur medarbetare kan motiveras. Kursen redogör för processer
i samspelet mellan människor och skapar förståelse för värdet
av en verkningsfull kommunikation. Kursen tar även upp
interkulturella värderingar och dess påverkan på ledarskapet.
Kursen skapar förståelse för förebyggande åtgärder inom
områden som etik, arbetsmiljö och säkerhet. Kursen ger
kompetens för arbete inom personaladministration.
Kursen ger kunskap om hur försäljning är beroende av en
genomtänkt affärsidé och en plan för hur denna implementeras
i organisationen. För att uppnå verksamhetsmålen krävs
genomtänkta strategier och en tydlig målsättning. Kursen ger
insikt i och förståelse för företagets framgångskriterier som en
förutsättning för en effektiv och lönsam försäljningsstrategi.
Kursen ger förståelse för försäljningsrelaterade ämnen och
hur olika verktyg kan användas för detta. Kursen ger dig
möjlighet att identifiera och analysera omvärldsfaktorer för att
möta marknadens behov. Det ges även möjlighet att utveckla
kompetens för att bygga långsiktiga relationer med gäster,
kunder och partners samt möjlighet att lösa verkliga/fiktiva case.
Kursen genomsyras av ett marknadsorienterat synsätt som utgår
ifrån att allt som verksamheten ägnar sig åt, sker för att skapa
mervärde för kunden och för att tillfredsställa kundens behov på
ett lönsamt sätt.
I kursen ingår bl.a:
•
•
•
•
ledarskap
kommunikation
personaladministration
etik
I kursen ingår bl.a:
•
•
•
•
Ekonomi- Revenue Management, 45 YH-poäng
Kursens huvudfokus är Revenue Management, en metod som
bygger på att ta kontroll över efterfrågan och priset för att
maximera intäkterna. Du som studerande får kunskap om hur
intäkt och lönsamhet kan maximeras genom att agera och
reagera utifrån marknadens förutsättningar. Kursen behandlar
terminologi inom ämnet såsom prissättning, kalkylering och
prognoser. Kursen ger möjlighet att utveckla färdighet i att tolka
ekonomiska underlag för att fatta beslut, vilket ger utvecklad
medvetenhet kring lönsamhetstänk. Kursen ger kunskap om att
optimera intäkter genom att tillämpa Revenue Management.
Det sker bl.a. genom segmenterad prissättning och analys av
köpbeteende. Det resulterar i att det ges möjlighet att arbeta
med Revenue Management i en verksamhet.
I kursen ingår bl.a:
• företagsekonomi
• Revenue Management
• segmenterad prissättning
www.akademi.bastad.se
försäljningsstrategier
marknadskommunikation
affärsutveckling
köpprocesser och köpbeteende
LIA, 30 YH-poäng
Utbildningen bygger på progression, dvs. bygger kontinuerligt
vidare på individuella förkunskaper samt kunskaper och
färdigheter som förvärvas under utbildningen. Under
LIA omsätts, under handledning, parallellt med ökad
självständighet, erhållna kunskaper från undervisningen
praktiskt för att uppnå fördjupad insikt, ökad kunskap, större
branschkännedom samt yrkeskompetens. Genom LIA ges ett
mått på utbildningens grad av yrkesrelevans, då den tydliggör
i vilken mån arbetslivets krav och förväntningar på kunskap,
färdighet och kompetens stämmer överens med vad som
åstadkommits i skolan. Under utbildningen har du läst tre
kurser: Operativt ledarskap, Ekonomi och Försäljning. Dessa
delkurser ska under LIA knytas samman under temat Revenue
Management- utbildningens spetskompetens. Under LIA ska du
utveckla din kompetens att värdera kunskaper inom yrket och
argumentera för ståndpunkter.
0431-772 18
[email protected]
Download