bilaga 4-5-6 - Forum Kvinnor och Funktionshinder

advertisement
BILAGA 4
Uttalande från Nordiskt forum i Åbo 1994
BILAGA 5.
Uttalande från nordiskt-baltiskt seminarium 1997
BILAGA 6
Förkortningar och förtydliganden
ABF
ALU
AMI
AMS
BRO
CEDAW
Arbetarnas Bildningsförbund
Arbetslivsutveckling
Arbetsmarknadsinstitut
Arbetsmarknadsstyrelsen
Bröstcancerföreningarnas riksorganisation
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women/Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
CERTEC Centrum för Rehabiliteringsteknisk forskning vid Lunds Tekniska Högskola
CHV
Centrum för handikappvetenskap vid Linköpings universitet
DHR
De Handikappades Riksförbund
DPI
Disabled Peoples´ International
ECE
Economic Commission for Europe/FN:s Ekonomiska kommission för Europa
EDF
European Disability Forum/Europeiska Handikappforumet
EG
Europeiska Gemenskapen
EU
Europeiska Unionen
FN
Förenta nationerna
FUB
Riksförbundet för utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna
HANDYNET EU databas för tekniska hjälpmedel
HELIOS
EU-program på 1990-talet om handikappfrågor
HO
Handikappombudsmannen
HSO
Handikappförbundens samarbetsorgan
IT
Informationsteknologi
KDS
Kristdemokraterna
Kvinnum Kvinnors resurscenter i Jämtland
MPH
Master of Public Health/Magister i folkhälsovetenskap
NGO
Non-Governental Organization/frivilligorganisation
NNH
Nordiska nämnden för handikappfrågor
NUTEK
Närings- och teknikutvecklingsverket
OECD
Organization for Economic Cooperation and Development/ Organisationen för
ekonomiskt samarbete och utveckling
Qweb
Webbplats om kvinnors utveckling och hälsa
RFV
Riksförsäkringsverket
RIFFI
Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor
RNj
Riksförbundet för Njursjuka
ROKS
Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige
RSMH
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
SAF
Svenska arbetsgivareföreningen
sams
Samverkansforum för kvinnor i Sverige
SCB
Statistiska Centralbyrån
SHIA
Svenska handikapporganisationernas internationella biståndsförening
SI
Svenska institutet
SIV
Statens Invandrarverk
SLE
Systemisk Lupus Erythematosus
SRF
Synskadades Riksförbund
SVCR
Svensk kommitté för rehabilitering
TCO
Tjänstemännens Centralorganisation
WBU
World Blind Union/Synskadades världsunion
WILD
Womens´ International Linkage on Disability/Funktionshindrade kvinnors internationella
nätverk
Download