ICC-gruppen - Gruppen för internationella straffrättsliga frågor

advertisement
Verksamhetsberättelse för ICC-gruppen år 2011
ICC står för ”International Criminal Court” och på svenska internationella
brottmålsdomstolen. Amnestys arbete för ICC bedrivs inom ramen för arbetet mot straffrihet
för grova kränkningar av mänskliga rättigheter. ICC-gruppen, liksom Amnesty i stort, arbetar
med universell ratificering och implementering av ICC:s stadga, Romstadgan, samt även
med information om ICC och stöd till ICC:s arbete m.m. Gruppen arbetar även med vissa
andra frågor som rör Amnestys arbete mot straffrihet och för universell jurisdiktion, till
exempel införandet av ett tortyrbrott i svensk rätt.
ICC-gruppen (som är en av juristgruppens s.k. nationella arbetsgrupper) har under året haft
6-8 aktiva medlemmar och gruppens möten har ägt rum varannan eller var tredje vecka på
Advokatfirman Bastling & Partners kontor i Stockholm. Gruppens sammankallande har varit
Gustav Dahlin.
Universell ratificering av Romstadgan m.m.
När det gäller ratificering av Romstadgan, har gruppen under året i viss mån fortsatt arbetet
med vissa utvalda länder, framförallt Filippinerna. Kontakt har hållits med bland annat
Amnestys internationella sekretariat, svenska sekretariatet, Amnestys sektion i Filippinerna
och filippinska ICC-koalitionen. För att påskynda en filippinsk ratificering genomfördes under
våren en webbaktion på gruppens och sektionens hemsidor, liksom internationellt. En artikel
författades för ett nummer av Amnesty Guard om resan till Filippinerna år 2007.
Under året hände det som gruppen hade väntat på och arbetat för länge: den filippinska
ratificeringen. I mars överlämnade Filippinernas tämligen nye president Benigno S. Aquino III
Romstadgan till senaten för ratificering och i augusti röstade senaten för ratificering. Strax
därefter blev Filippinerna Romstadgans 117:e part.
När Filippinerna hade ratificerat Romstadgan, fick gruppen under hösten ett nytt land att
arbeta med, nämligen Malaysia. Gustav Dahlin deltog i oktober i en resa till Kuala Lumpur
tillsammans med en anställd på internationella sekretariatet (IS). Gruppen har därefter
avvaktat direktiv från IS hur arbetet med Malaysia ska fortskrida.
Utöver arbetet med de utvalda länderna, har gruppen inom ramen för ICC-koalitionens s.k.
månadens landaktioner skrivit brev till stater och uppmanat dem att ratificera Romstadgan.
Svensk lagstiftning och praxis m.m.
När det gäller implementeringen av Romstadgan i svensk rätt och andra frågor om svensk
lagstiftning och praxis, t.ex. införandet av ett tortyrbrott i svensk rätt, har gruppen bland annat
haft regelbunden kontakt med Amnestys svenska och internationella sekretariat, ett flertal
riksdagsledamöter och politiska partier, Justitiedepartementet, Internationella
åklagarkammaren och Rikskriminalpolisens Krigsbrottskommission.
En medlem i gruppen deltog tillsammans med sekretariatet i ett möte med
justitiedepartementets handläggare i januari för att diskutera implementeringen av
Romstadgan och explicit kriminalisering av tortyr i svensk rätt.
Gruppen har under året författat två promemorior – en intern och en extern – om
kriminalisering av tortyr i svensk rätt. I promemoriorna argumenteras för varför ett särskilt
tortyrbrott måste införas i svensk rätt och varför den nuvarande lagstiftningen inte är
tillräckligt; regeringens argument mot ett sådant brott bemöts och kritiseras.
Den externa promemorian om tortyr skickades med ett följebrev från sekretariatet till
justitieminister Beatrice Ask och till handläggare på justitiedepartementet i oktober.
Sekretariatet har försökt att få till stånd ett möte med ministern, vilket dock inte har gått.
Gruppen har även under året tillsammans med sekretariatet planerat för ett internt
seminarium – ett rundabordssamtal – kring tortyrbrottsfrågan, vilket dock troligen inte
kommer att genomföras eftersom justitiedepartementet inte vill delta. Arbetet för ett
tortyrbrott kommer att fortsätta i nya former under 2012.
Inom ramen för arbetet med svensk lagstiftning m.m., har även gruppen bevakat de
rättsprocesser m.m. som pågår i Sverige rörande internationella brott. Det rör bland annat
den dom som föll under våren i det s.k. Bosnienfallet (en svensk medborgare som häktades i
januari 2010 och åtalades i oktober 2010 för bl.a. grovt folkrättsbrott i Bosnien-Hercegovina
1992) och det s.k. Rwandafallet (en rwandisk medborgare som släpptes sommaren 2011
efter att ha suttit häktad i tre år i avvaktan på beslut om eventuell utlämning). Ett nytt åtal
väcktes i september mot en serbisk medborgare med hemvist i Sverige; åtalet omfattar
gärningar begångna i Kosovo 1998-1999 vilka rubriceras som grovt folkrättsbrott, mord,
försök till mord, människorov, grovt rån och grov mordbrand.
Som en del av kontakten med bland annat Internationella åklagarkammaren och
Krigsbrottskommissionen deltog gruppen och/eller Amnestys sekretariat under året i två
nätverksmöten med dessa samt med Migrationsverket och andra NGO:s.
Under våren 2011 författade gruppen tillsammans med sekretariatet ett yttrande (remissvar)
över utredningen SOU 2010:72 - Folkrätt i väpnad konflikt. En ”julkalender” med tortyrluckor
har twittrats ut om avsaknaden av ett tortyrbrott i svensk rätt och med information om tortyr.
Övrigt arbete med ICC och mot straffrihet
Kontakt med svenska UD har tagits angående bland annat stadgepartsförsamlingens årliga
möte, avtal om verkställighet av ICC:s domar och ratificering av försvinnandekonventionen.
Några av gruppens medlemmar har hållit föredrag/föreläsningar om ICC samt arbetet mot
straffrihet och för universell jurisdiktion på Södertörns högskola, för Amnestys
Stockholmsdistrikt, på Uppsala universitet (arrangerat av juristgruppen i Uppsala) och för
Assyriska föreningen i Stockholm. Gruppens medlemmar har även under året, i
internutbildningssyfte, bevakat de ”situationer” som utreds av och de rättegångar som hålls i
ICC.
I januari deltog en av gruppens medlemmar på en vykortsaktion rörande Israel/Gaza. En
annan gruppmedlem deltog i ett möte med ICC-koalitionens internationella
”sammankallande” (convenor) Bill Pace tillsammans med andra NGO:s samt hade viss
kontakt med denne därefter.
Anna Dahlbäck har under året varit medlem i Amnestys internationella arbetsgrupp "Working
Group on International Justice", där arbetet mot straffrihet, inklusive arbetet för universell
ratificering och implementering av Romstadgan, samordnas med det internationella
sekretariatet i London.
Mer information om ICC och om gruppens arbete finns på hemsidan: www.amnesty.se/icc.
Gruppens sammankallande kan nås på emailadressen [email protected] och hela
gruppen på [email protected]
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards