Uppdragsbeskrivning OLA

advertisement
Uppdragsbeskrivning
OLA-gruppen
VERSION: 2016-12-19
Gruppens roll och avgränsningar
Gruppen är ett referensorgan till SOFT-kansliet med den övergripande uppgiften
att ge stöd och råd avseende programvaran OLA.
Gruppen är inte beslutsfattande förutom i de fall där kansliet har delegerat beslut.
SOFT-kansliet utser ledamöterna i gruppen.




Gruppen bör ha en sådan sammansättning att det inom gruppen finns
tillräcklig kompetens avseende programvaran.
Gruppen bör tillsättas utifrån ett jämlikt perspektiv och med god
geografiskt spridning över landet.
Gruppen får utse tillfälliga utskott för beredning av särskilda frågor, samt
adjungera ytterligare personer vid gruppens behandling av enskilda frågor.
Gruppen är en del av SOFT:s organisation och ska i sitt arbete följa den
policy och de riktlinjer som gäller för organisationens externa och interna
kommunikation.
Namn på medlemmar i gruppen framgår av SOFT:s hemsida. En av medlemmarna
är sammankallande för gruppen och har huvudansvaret för OLA-gruppens olika
uppdrag, se nedan.
Gruppens uppdrag
Gruppens uppdrag är, förutom att bistå förbundskansliet i frågor om OLA:








Att agera remissinstans till SOFT-kansliet vid prioriteringen av
nyutveckling och buggrättningar i OLA.
Att agera mentorer för ideella utvecklare som vill bidra med OLAutveckling. I detta ingår att ta fram och underhålla regler för vad som
gäller för att bidra ideellt. Gruppen avgör vilka som är lämpliga utvecklare.
Att ansvara för källkodshanteringen.
Att ansvara för kvalitetssäkringen av incheckad kod.
Att ansvara för produktionssättningen i samråd med SOFT-kansliet.
Att ansvara för teknisk dokumentation och se till att det finns en första
nivå av dokumentation vid nyutveckling. SOFT-kansliet ansvarar för
dokumentationen till slutanvändarna.
Att utgöra teknisk second line-support för OLA.
Att utbilda i OLA efter behov.
Download