Föreläsning Gruppsykologi IT-programmet 161114.key

advertisement
Vilken av följande är tydligast en Grupp?
Vad är gruppsykologi?
Gruppsykologi
Gruppsykologi studerar hur människor påverkas av
deras medvetenhet om och identifikation med olika
sociala grupper
Michael Rosander, Fil. Dr., Docent i psykologi
Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Hur tankar, känslor och beteende hos individen
påverkas av ens egen och andras inblandning i, eller
identifikation med, sociala grupper
del 2
Närhet
Likhet
Interaktion
Entitativitet
The minimal group Paradigm
•
Idén om att grupper kan variera i vilken utsträckning
de uppfattas som grupper, som en “entitet”
•
“The degree of being entitative. The degree of
having the nature of an entity, of having a real
existence” (Campbell, 1958)
•
“The perception that an aggregate of individuals is
bonded together in some way to constitute a
group” (Hamilton, Sherman & Castelli, 2002)
Det behövs inte mycket för att vi ska skapa idén om en grupp
Det behövs inte mycket för att vi ska agera som del av en grupp
Det behövs inte mycket för att vi ska behandla andra som utanför…
•
Avskalad, meningslös situation
•
Indelning i grupp utifrån relativt triviala kriterier (t.ex.
skattning av antal punkter i en bild)
•
Intentionen var att lägga till mening för att se vad
som behövdes för att diskriminering skulle började
uppträda...
•
Situationen tog bort variabler som tidigare
förknippats med intergrupp-diskriminering
(Tajfel, 1970)
The minimal group Paradigm
Egna
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Andra
1
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25
MS
Strategier
R
Inte maximal absolut vinst,
utan maximal relativ vinst
•
Rättvisa (R)
•
Maximal delad vinst (MD)
•
Maximal ingruppsvinst (MI)
•
MD
MI
Självkategoriseringsteori
Social identitet
Personlig identitet
“The individual’s knowledge that he [or she]
belongs to certain social groups together
with some emotional and value significance
to him [or her] of this group membership”
(Haslam et al., 2009, p. 2)
(Tajfel, 1970)
Framträdande social kategori som
hjälper att förtydliga situationen
Självstereotypisering
Ser sig som mer lika andra
i den sociala kategorin
Avpersonifiering
Från unika attribut och individuella
skillnader till delat kategorimedlemskap
Kollektivt beteende
Uppfattar sig och agerar utifrån den
delade kollektiva bilden av sig själv
(Tajfel, 1972, p. 31)
”Psychologically we relate to these various
social entities as groups, defined in a broad
sense as relational structures with which we
engage and which help to define who we are”
Maximal skillnad till ingruppens fördel (MS)
Självkategorisering
Social identitet
(Turner et al., 1987)
Normer
•
Normer är uttalade eller outtalade
överenskommelser om beteende i en grupp
•
Normer internaliseras lätt och styr beteende utan att
vi reflekterar speciellt mycket över det
•
Normer kan beskriva socialt önskvärda
beteenden, och beteenden som man bör undvika
•
Normer kan formas utifrån idéer om vad de flesta
gör i en specifik situation eller vad man bör göra i
den situationen
Relative “salience”
Många situationer kan
innebära att både personliga
och sociala kategorier är
framträdande (“salient”)
Personlig
identitet
Personlig
identitet
Grad av:
Personifierad
självuppfattning
Social
identitet
1. Att man uttrycker det man uppfattar är gruppens
ståndpunkt för att inte sticka ut
2. Att man faktiskt tror att gruppens ståndpunkt är
det korrekta
•
•
Att få, ta eller hamna i en roll?
•
Formellt eller informellt? Mandat?
Frågor att ställa för att skapa bra förutsättningar för en
välfungerande grupp:
•
•
•
Vilken roll spelar de olika roller som dyker upp i
gruppen?
Hur och varför uppkommer roller?
Hur bidrar var och en av gruppens medlemmar till
gruppens sätt att fungera och varför ser det ut så?
Individer söker en kompromiss mellan de
motsatta behoven där båda kan mötas
genom medlemskap i lagom inkluderande
grupper (“optimally distinct”)
(Brewer, 1991)
Roller
•
Roller är delade idéer om beteenden som förväntas av människor som finns på specifika positioner i en grupp
•
Roller ökar förutsägbarhet och social koordinering
•
Uppgiftsrelaterade roller – stödjer arbetet med en
grupps uppgift.
Exempel: Idékläckare, informationssökare, åsiktsgivare, osv.
Giltighet i en grupps ståndpunkt undersöks sällan
Gruppmedlemmar gör oftast mycket för att bevara
den föreställning om världen som skapas i gruppen
Roller
•
•
Avpersonifierad
självuppfattning
Solomon Asch (1907-1996)
37 % svarade som gruppen
svarade även om det var ett
uppenbart felaktigt svar!
Individer har två grundläggande och
motsatta mänskliga behov – behovet av att
vara del av något och behovet att vara unik
Olika nivåer av
självkategorisering
(“inclusiveness”)
Konformitet
C
•
Social
identitet
Konformitet
A B
Optimal distinctiveness
•
Socioemotionella roller (eller relationsroller) –
stödjer eller motarbetar relationer i en grupp.
Exempel: Uppmuntrare, kompromissökare, clown, blockerare, osv.
Ledarskap
Ledarskap
Ledarskap är en process för att påverka
andra att förstå och komma överens om
vad som behöver göras och hur man gör
det, och en process för att underlätta
individuella och kollektiva insatser för att
uppnå gemensamma mål.
(Yukl, 2013)
• inte utsedd
• inte mandat
• ofta socioemotionella
syften
• mer personbundet
• lätt att beteende
förknippas med person
• en viss funktion som
gruppen behöver/använder
• olika personer kan inneha
den, t.ex. roterande ordf.
Ledarskap
Status
Roll/funktion
Diffus status
• baserad på egenskaper
medlemmar tror kan
kopplas till förmågor
Formellt/informellt
• utsedd
• fått visst mandat
• formell makt
• ofta uppgiftsinriktad
Specifik status
• baserad på förmågor
man visar eller har visat
Ledarskap
Legitimitet
•
Vem är ledare i en basgrupp?
•
Är basgruppshandledaren del av gruppen?
•
Vad får en ledare göra?
•
Vem bestämmer det?
•
Hur vet man vad som gäller om man hamnar i
rollen?
• vilket mandat har ledaren?
Följarskap
Makt
Förekomst av ledare
förutsätter att någon är
beredd att följa...
• vad har man för medel
att genomdriva något
(mot annans vilja)?
Beslutsfattande
•
Vad är ett beslut?
•
Hur fattas beslut?
•
Vems ord väger tyngst? Varför?
•
Strategi?
•
Majoritetspåverkan?
•
Om alla är helt eniga... – är det det bästa för en grupp?
Auktoritet
• hur uppfattas man
av medlemmarna?
Status
•
(Hög) status innebär en gemensam positiv
värdering av en person av andra i gruppen
•
(Hög) status kan kopplas till en tendens att initiera
idéer och aktiviteter som följs av övriga gruppen
Att få status
Specifik status
Diffus status
Att försöka få status
Säg till människor vad de ska göra
Tolka andra personers uttalanden
Bekräfta eller ifrågasätt andra personers synpunkter
Summera diskussionen
Låg
?
Gruppen är viktig
Att granska sin egen grupp?
•
Hur vi väljer att kategorisera oss
själva och andra påverkar hur vi
beter oss och hur vi interagerar
med andra
•
•
Kategorisering skapar
förväntningar på andra och ger
oss riktlinjer för hur vi tror att vi
ska bete oss i olika situationer
•
•
Två frågor att ställa sig är:
• Vad baserar jag min
kategorisering på?
• Hur vet jag att kategoriseringen
stämmer överens med
verkligheten?
Hög status
•
•
Vi deltar, men reflekterar sällan över vad det
innebär
Vi agerar, utan att veta vad som påverkar oss
eller hur det påverkar andra
Vi tolkar, utifrån vår egen föreställning om gruppen
Vi ser, det som stämmer med vår idé om gruppen
Download