Konformitet: Groupthink och Social influens

advertisement
Dynamik i
arbetsgrupper
Christer karlsson
[email protected]
Likaväl som en grupp kan
utgöra en god miljö för
kreativitet och rationellt
arbete kan starka och
hindrande krafter
utvecklas i gruppen.
Vilka förutsättningar krävs
för att arbete i grupp ska
fungera på bästa sätt?
”Grupper är som effektivast i alla sammanhang
där motivationsvinster väger upp möjliga förluster
på grund av bristande samordning".
Diehl och Stroebe (1995)

Hawthornestudierna vid Western Electrics fabriker på 1920- och 1930-talen
Upplägg

Vad är en grupp?

Gruppens struktur

Gruppens processer

Gruppens utveckling över tid

Ledarskap
Vad är en grupp?
En psykologisk grupp är ett antal människor som:

(1) samspelar med varandra

(2) är psykologiskt medvetna om varandra och

(3) uppfattar sig vara en grupp

För att definitionen ska ringa in begreppet "arbetsgrupp"
bör ett fjärde led läggas till:

(4) gruppen fullgör en formell funktion inom ramen för
målen för en större helhet, organisationen.
Vad är en grupp?

2 – 4 = Ingen grupp

5 – 7 = Grupp

8 - ? = Fler grupper
Gruppens struktur

Relationerna mellan olika aspekter och delar av
gruppen:
Ex. mål, uppgifter, kommunikation, normer, status,
roller, ledarskap.
Gruppens struktur
kommunikation

Avslöjar den fas gruppen befinner sig i. Kan få en grupp
att fastna i en fas.

Fas 1 – Etableras i icke optimalt sammanhang, ofta ej
beredd diskutera hur beslut ska ske.

Fas 2 – Sätts på prov av konflikter. För bra utveckling
krävs öppenhet och adekvata diskussioner.

Fas 3 – Öppen och uppgiftsorienterad. Syftar till att
bygga tillit och att nå gruppens mål.

Fas 4 – Ökad uppgiftsorientering. Delaktighet och
konsensus i diskussioner och besluten. Öppen
kommunikation uppmuntras i gruppen
Gruppens struktur
Normer
Deskriptiv norm: Gemensamma förväntningar som
definierar vad de flesta medlemmarna skulle göra,
känna eller tänka i en specifik situation.
 Föreskriven norm: Värderade förväntningar som
definierar vad medlemmarna bör göra eller inte göra i
en specifik situation
 Nya normer utvecklas när gruppens kontext inte ger
tillräckligt med information om hur medlemmarna bör
agera.
 När en norm är etablerad blir den en del av den stabila
strukturen och nya medlemmar måste anpassa sig till
normerna.

Upplägg

Vad är en grupp?

Gruppens struktur

Gruppens processer

Gruppens utveckling över tid

Ledarskap
Gruppens struktur
Roller
Rollkonflikt och rollstress

Rollotydlighet: när man inte vet vad som förväntas,
målen är otydliga, oklart vilka riktlinjer som gäller.

Rollkonflikt: när man arbetar för flera grupper som
fungerar på olika sätt, när rollen kräver att man gör saker
mot sin övertygelse etc.
ex. intrarollkonflikt, interrollkonflikt.
Gruppens struktur
Roller

Den kreativa

Utforskaren

Optimisten

Pessimisten

Den som klagar

Den som uppmuntrar

Skämtaren (clown)
Gruppens processer

Interaction Process Analysis (IPA) Bales (1950)

Grupper kan agera
-
Uppgifts‐ eller målorienterat
-
Socioemotionellt orienterat

Båda nödvändiga för att nå målen

Grupper strävar efter jämvikt

Uppgiftsorienterade handlingar måste balanseras med
hjälp av socioemotionella handlingar
Download