Uppdrag Logopedmottagningen

advertisement
Uppdrag Logopedmottagningen
Till boende på Gotland:
Erbjuda utredning, diagnostisering och behandling vid funktionsnedsättning till följd av språk, tal,
röst ät och sväljstörningar.
Erbjuda ökad kunskap om funktionsnedsättningen till patienten och dess anhöriga
Funktionsnedsättningen kan vara medfödd eller förvärvad till följd av skada/sjukdom.
Målgrupper
 Barn med försenad och/eller avvikande tal- och språkutveckling och språkstörning.
 Vuxna med läs- och skrivsvårigheter.
 Barn, ungdomar och vuxna med läpp-käk-gomspalt.
 Barn, ungdomar och vuxna med stamning och/eller skenande tal.
 Barn och vuxna med röststörningar till följd av organiska eller funktionella orsaker.
 Vuxna med förvärvade kommunikationssvårigheter efter skada eller neurologisk sjukdom.
 Vuxna med förvärvade ät- och sväljsvårigheter till följd av skada, neurologisk sjukdom
eller cancer i munhåla.
 Vuxna med förvärvad tal- eller röststörning till följd av cancer i munhåla och/eller
struphuvud.
Målgruppens särskilda behov är:
 Kunskap om den egna funktionsnedsättningen.
 Insatser/åtgärder för att bibehålla och utveckla funktionsförmåga.
 Sakkunnig rådgivning och handledning till de personer som arbetar med målgruppen i
dess vardag.
Syfte
Insatserna syftar till att en person med kommunikationssvårigheter och/eller sväljsvårigheter ska
nå bästa möjliga funktionsförmåga, och kunna vara delaktig i samhället utifrån sitt sociala
sammanhang.
Insatserna avser att allsidigt främja utveckling (habilitering) eller rehabilitering så att optimal
funktionsnivå utifrån förutsättningar uppnås eller bibehålls.
Uppgifter
 Erbjuda utredning, diagnostisering och behandling vid funktionsnedsättningar till följd av
språk-, tal-, röst- och ät- och sväljstörningar.
 Att utreda och diagnostisera vuxna med läs- och skrivsvårigheter.
 Informera och ge konsultation till patient och anhörig, samt berörd personal om
funktionshindret. Lära ut ett förhållningssätt som på bästa sätt bidrar till att
kommunikationen mellan patient och anhörig/personal i närmiljön fungerar optimalt och i
möjligaste mån förbättras.
 Prova ut och förskriva kommunikationshjälpmedel utifrån regelverk.
 Samverka med hjälpmedelskonsulent för att uppdatera och utveckla regelverk samt
sortiment för kommunikationshjälpmedel.
 Utveckla och utvärdera habiliterings-/rehabiliteringsprocessen i samverkan med följande
enheter inom HSF: Barnhälsovård, Barnklinik, BUP, Got IT, Habiliteringen,
Medicinkliniken, Neuromottagning, Neuroteam, Öronklinik samt Tandvård och Mun och
Käk centrum.



Samverka med BUF angående verksamheten för språkstörda barn och ungdomar i
språkförskolan, Storken och språkklasserna, Norrbackaskolan samt Solbergaskolan.
Resursavdelningen/Skolhälsovård.
Samverka med särskilt boende och hemtjänst inom SOF.
Samarbeta med och konsultation av specialistlogoped från Karolinska universitetssjukhus
runt specifika patienter/patientgrupper med mindre vanliga
funktionsnedsättningar/sjukdomar
Resurser
5,0 logoped
Lokaler
Korpen,
expeditioner
behandlingsrum
lyssnar rum
förråd
inspelningsstudio
Budget
2 281
Kompetens
Legitimerad logoped, gärna med fördjupning inom diagnoserna afasi, dysartri, dysfagi, dyspraxi,
läs- och skrivsvårigheter, oralmotorik, röst, språkstörning hos barn och stamning.
Prioriteringar 080922
Dysfagi
Ät- och sväljsvårigheter p g a
medfödd el förvärvad skada
el anatomisk avvikelse
Neuropatienter utan
verbal kommunikation
efter 1- 3 mån från
insjuknande
Palliativ vård
Larynx- och/eller munhålecancer
Stroke, skalltrauma, ALS,
cancer etc
Matningssvårigheter hos nyfödd
1
Grav afasi, grav dysartri
Dyspraxi
Kommunikationshjälpmedel
1
ALS, cancer, kommunikationshjälpmedel
Behov av kommunikationshjälpmedel
1
1
Barn med LKG
Nyfödda med läpp-käk-gomspalt
1
1
Röst pre-/postop
Neuropatienter som har svårt att förstå talat språk
och/eller göra sig förstådda 1-3 mån efter
insjuknandet
Uttalad afasi
Dysartri
Dyspraxi
II
MS, Parkinson, MSA, SLE etc
II
Grav språkstörning
Dyspraxi
II
Grava fonologiska störningar
Dyspraxi
II
(alla åldrar)
II
Progredierande neurologiska sjukdomar
Störning i tal/språkutveckling
Barn över 2,5 år som ej börjat tala, nedsatt
språkförståelse
Störning i språkutveckling
Barn över 4 år som inte gör sig förstådda utanför
familj
Stamning som
påverkar socialt
samspel med andra
Klangstörningar
Röst- och talproblem
hos personer med röst- och talkrävande yrken
Pat under pågående utredningar
Neuropatienter
(Övriga)
Dysfagi
(Övriga)
Tal- och språkstörning/förseningar hos barn
(Övriga)
Talrytmstörning
(ej stamning)
Röst- och talproblem
(övriga)
Nasalitet, läpp-, käk-, gomspalt och andra II
med både missbildningar i tunga, mun och
svalg
Funktionella och organiska
II
Röstproblem; dysfoni, dysartri,
artikulationsproblematik
Neuroteam, sjukskrivning,
II
Försäkringskassan etc
Stroke, måttlig/lätt afasi
och dysartri
Förvärvade skador
Måttliga ät- och sväljsvårigheter
III
Fonologiska svårigheter, r-fel,
Läspning
Skenande tal
III
Dysfoni hos vuxna
Barnheshet
III
Väntetider
Priogrupp I nybesök inom 2 veckor
Priogrupp II nybesök inom 1 månad
Priogrupp III nybesök inom 3 månader
Årsproduktion
ca 2000 besök
Cirka 400 insatser/logoped.
Patienter som fått en insats som generar återbesök har förtur.
Kvalitetsmått
Kundtillfredsställelse
Enkät var 3:e - 4:e år.
Brukarråd vartannat år med Strokeföreningen, FLMS, Stamningsföreningen och
Föräldraföreningen för språkstörda barn (afasiföreningen/DHB), Larynxförbundet.
III
III
Download