Yttrandefrihet - informationsfrihet

advertisement
Definition
En handlingsfrihet för den enskilde att, utan
otillbörlig inblandning kunna kommunicera
med sin omgivning och med allmänheten
oavsett sätt och ämne, vilket innefattar att
yttra sig (yttrandefriheten i strikt mening) och
friheten att inhämta information och yttranden
från andra (informationsfriheten)
Informationskedjan
sprida
inhämta
yttra
yttrandefrihetens
utövare
mottaga
delta
Andra uttryck: hysa en åsikt (åsiktsfrihet), publicera, offentliggöra,förmedla, meddela, söka,
bearbeta....
Yttrandefrihet - informationsfrihet
 Regeringsformen, 2 kap
 Europakonventionen
 Tryckfrihetsförordningen, TF
 Yttrandefrihetsgrundlagen,
YGL
■ Regeringsformen, 2 kap
■ Europakonventionen
■ Offentlighetsprincipen, 2 kap
TF
Bibliotekslagen?
Arkivlagen?
Rättigheter, staten och medborgarskapet
Sociala rättigheter
Politiska rättigheter
Civila rättigheter
1700-tal
1800-tal
Välfärdsstat
Demokrati
Rättsstat
1900-tal
Argument för yttrandefrihet informationsfrihet
 Som naturrätt – mänsklig rättighet
 Som del i rättsstaten
 De liberala teorierna:
 För samhällets politiska och kulturella utveckling
 För individens utveckling
 För demokratins verkliga genomförande- kunskap,
utbildning och politiskt deltagande…
 För ekonomin
Sammanfattning…
 Ökad betydelse av fri- och rättigheter, samt
skillnader i lagstiftningen mellan yttrandetryck och informationsfrihet /tryckfrihet och
andra ’opinionsfriheter’. ( Sverige)
 utvidgning av yttrandefriheten
 Från vertikalt till horisontellt syfte och verkan
(samhällskonsekvens/ individrättighet)
 Kritiska perspektiv- kulturella aspekter,
genusperspektiv…
 Formella / reella rättigheter
Rätt och politik
Rättfärdigande
filosofi, etik, politik
lagen
juridiken, rätten
Yttrande
(i ett konkret sammanhang)
Kort historik
 1776 års Tryckfrihetsförordning
 1809 års författning (1812 års TF)
 1800-tal – pressens framväxt
 Demokratins framväxt
 1900-talet
 Efter andra världskriget - nutid
Yttrande-och tryckfrihet- generella
principer









Allmänna principer
Särskilt skydd för massmedier
Förbud mot censur och hindrande åtgärder
Etableringsfrihet
Den ”redaktionella friheten”
Särskild ansvarsfördelning
Källskydd (meddelarskydd)
Särskild brottskatalog
Särskild rättegångsordning
Yttrandefrihetsgrundlagen YGL,
SFS 1961: 1469
 1. Formulering av lagens syfte och
omfattning, definitioner och huvudpunkter.
 2. Beskrivning av kraven kring framställandet
av yttranden som ska skyddas, ansvarighet,
anonymitet, utgivning, framställande och
spridning osv.
 3. Begränsningar av skyddet, om brott mot
tryck- och yttrandefriheten.
 4. Om tillsyn, åtal och rättegångsförfaranden.
 5. Övergångsbestämmelser
Lagstiftning-aktuella problem
 Teknisk utveckling - teknikoberoende
lagstiftning?
 Bilageregeln, databasregeln mm
 Förändringar fr o m 1 januari 2003
 Annan ”ny” lagstiftning: PUL och Upphovsrätt
 EU-medlemskapet
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards