Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA

advertisement
Swedbank Analys
Nr 4 y 18 november 2008
Amerikanska ekonomer räknar med
kortvarig nedgång i USA
• Till skillnad från OECD och IMF som förutser att
USA:s ekonomi krymper nästa år, räknar ekonomerna i National Association for Business Economics
(Nabe) med en svag tillväxt för 2009 på 0,7 %.
• Frågan är om Nabe tillräckligt tagit intryck av pågående finanskris och dess effekter på real ekonomi.
Den privata konsumtionen dämpas av negativa förmögenhetseffekter och en allt svagare arbetsmarknad.
• Andra bedömningar som kan vara för optimistiska är
den obefintliga risken för deflation, budgetunderskottets storlek samt utsikterna om att husmarknaden når
sin botten inom kort.
• Kristallkulan är grumlig. Även prognosmakare agerar
i flock. Det är alltför lätt att ta prognoser för sanningar
endast för att många har samma prognostal. Dessutom finns dynamiken – ju mer stimulanser desto
större möjlighet att undvika en djupare lågkonjunktur.
Se mer till prognosantagandena som gjorts.
Nedrevideringarna fortsätter
Amerikanska ekonomer gör som andra ekonomer – de reviderar sina prognoser. Organisationen National Association for Business Economics (Nabe) publicerade en ny prognos den 17
november där ett femtiotal amerikanska prognosmakare satt
Ekonomiska sekretariatet, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm, tfn 08-5859 1028
E-post: [email protected] Internet: www.swedbank.se Ansvarig utgivare: Cecilia Hermanssont, 08-5859 1588.
Jörgen Kennemar, 08-5859 1478, ISSN 1103-4897
ned foten om amerikansk ekonomi 2008-2009. Några överraskningar?
Såväl IMF som OECD förutser att den amerikanska ekonomin
krymper under nästa år, med 0,7 % respektive 0,9 %. Nabe –
med USA:s främsta ekonomer i näringslivet – prognosticerar
fortfarande en svag tillväxt. Vi själva gör bedömningen för
svensk ekonomi att det är lika troligt att den krymper med 1 %
som att den växer med 1 % – osäkerheten är stor. Spannet
mellan OECD och IMF å ena sidan och Nabe å den andra visar
på samma typ av intervall och osäkerhet.
Till skillnad från OECD
och IMF räknar Nabe
med tillväxt i USA:s
ekonomi nästa år
Frågan är ändå om Nabe-ekonomerna underskattar kraften i
det paradigmskifte mellan ”leveraging” ocb ”deleveraging” som
nu pågår. Då kan effekterna bli betydligt större på den privata
konsumtionen än den nedgång som nu förutses på 0,2 % nästa
år.
Recession, men den försvinner snabbt
Nästan alla (eller 96 %) av ekonomerna bedömer att den amerikanska ekonomin redan befinner sig i recession. Hälften av
dem menar att den började redan fjärde kvartalet 2007 eller första kvartalet i år. Att den kan hålla i sig en bit in i 2009 bedömer
en majoritet vara sannolikt, men något mer än 60 % förutser
ändå att det inte blir en djup nedgång. Det räcker med ett fall i
real BNP med 1,5 % från toppen till botten. Majoriteten räknar
med att ekonomin börjar växa igen redan andra kvartalet nästa
år.
BNP-tillväxt, årstakt samt uppräknad årstakt
20
U S A , B N P , U p p r ä k n a d å r s ta k t ( Q /Q * 4 )
15
U S A , B N P , å r s ta k t ( Y /Y )
10
5
0
-5
-1 0
-1 5
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
00
05
S o u r c e : R e u t e r s E c o W in
Vi vet av erfarenhet från tidigare finanskriser där kreditmarknaden är i nödläge att den reala ekonomin påverkas mer än om
det ”bara” handlar om en börsbubbla som spricker.
2
Frågan är om inte
bankkrisen innebär att
lågkonjunkturen blir
mer långvarig
Swedbank Analys Nr 4 • 18 november 2008
Nabe-ekonomerna har (jämfört med tidigare bedömningar) en
ovanligt svag BNP-prognos med 0,2 % 2008 och 0,7 % 2009 –
den svagaste sedan början 1980-talet. Det har gått snabbt: På
oktobermötet prognosticerades en BNP-tillväxt på 2,2 % för
2009 men – trots förväntningar om lägre oljepris, stora stimulanspaket och fortsatt låga räntor – faller nu BNP med 2,6 %
fjärde kvartalet i år och med ytterligare 1,3 % första kvartalet
nästa år. Därefter påbörjas en återhämtning.
Endast en av ekonomerna (av drygt 50) förutser deflation, d v s
fallande konsumentpriser nästa år. Genomsnittet av bedömningarna hamnar istället sista kvartalet 2009 på 1,8 % för privatkonsumtionsdeflatorn (PCE) exklusive livsmedel och energi.
Fed håller räntan stilla på 1 procent, och börjar sedan höja den
om ungefär ett år. Sannolikt är oron för deflation större bland
dem som genomför den ekonomiska politiken samt även i media, än bland affärslivets ekonomer.
Endast en av
ekonomerna oroas
över deflation
Hushållen är i fokus
Det är den privata konsumtionen som bör vara i fokus. Hushållen svarar för ungefär 70 % av BNP. Det är också här som
Nabe-ekonomerna gjort sina största revideringar sedan oktoberprognosen.
Mellan 2003 och 2006 svarade reala förmögenhetseffekter för
17 procentenheter av tillväxten i disponibelinkomsten och den
finansiella dito för 39 procentenheter. Hushållen kunde konsumera mera tack vare stigande förmögenhet, men också till följd
av skattesänkningar. Från mitten av 2007 till mitten av 2008
svarade krympande reala förmögenhetseffekter med negativa
15 procentenheter till disponibelinkomsten, medan skuldtillväxten minskade till 4,7 %. Konsumtionen påverkas nu negativt
av inkomstutvecklingen. Givet nedgången på arbetsmarknaden
och en svagare löneutveckling blir den enda positiva effekten
på hushållens ekonomi att inflationen avtar.
Positiva förmögenhetseffekter har vänts till
dito negativa
Det finns en oro bland ekonomerna för den amerikanska fordonsindustrin. Från en försäljning på 16 miljoner bilar 2007 och
från en privatkonsumtionstillväxt på 2,8 % samma år, till ett ras i
bilförsäljningen till 12,5 miljoner bilar och en lätt krympande privat konsumtion nästa år.
Kraftigt ras i
bilförsäljningen
väntas
Arbetsmarknaden orsakar redan sömnlösa nätter. Sysselsättningen förutses minska med drygt 400 000 personer det närmaste året, vilket är mycket men inte lika mycket som under de
senaste månaderna. Arbetslösheten ska nu upp till 7,5 % i slutet av 2009, jämfört med beskedliga 6,2 % i oktoberprognosen.
Det är en rejäl omsvängning på kort tid, men frågan är om det
fortfarande är för optimistiskt.
Vi ser att längden på arbetslösheten i USA nu ökar, från 16,7
veckor i september ifjol till 18,4 veckor september i år. Det kan
återigen vara värt att påminna sig om att arbetsmarknaden agerar med fördröjning – effekterna på den privata konsumtionen
Swedbank Analys Nr 4 • 18 november 2008
Arbetslösa stannar
kvar i arbetslöshet en
längre tid
3
kan dröja sig kvar en bra bit in i 2009 och under 2010.
Arbetslöshet, sysselsättning och arbetskraftsutbud
(årlig procentuell förändring)
11
10
A r b e t s lö s h e t
9
8
Procent
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
80
A rb e ts k ra fts u tb u d
82
84
86
88
90
S y s s e ls ä t t n in g
92
94
96
98
00
02
04
06
08
S o u r c e : R e u t e r s E c o W in
Eftersom trygghetssystemen är mindre utbyggda i USA borde
dessutom effekterna på konsumtionen bli relativt stora: Husmarknaden borde också falla tillbaka mer givet den allt svagare
arbetsmarknaden. Detta får i sin tur följdeffekter även på den
finansiella sektorn.
Nabe förutser att botten i husförsäljningen nås under innevarande kvartal eller första halvåret nästa år. Huspriserna beräknas falla med 6 % i år och takten i nedgången avtar under
nästa år till 3,5 % enligt FHFA-statistik.
Husbotten är nära
enligt Nabes ekonomer
Även husinvesteringarna fortsätter att minska, men inte lika
mycket som i år, enligt Nabe. Däremot ökar takten i nedgången
vad gäller investeringar i näringslivet. Likaså utvecklas exporten
allt svagare, men det gör även importen. Därmed fortsätter handelsbalansen att förbättras, från 700 miljarder USD 2007 till 555
miljarder USD nästa år.
Grumlig kristallkula
Alla prognosmakare har tagits på sängen av den hastiga inbromsning som skådats i världsekonomin under september och
oktober i takt med den allt allvarligare finanskrisen. Vår egen
prognos från januari 2008 hade rubriken ”Svensk ekonomi
minskar farten men undviker tvärnit”. Tvärnitat är precis vad
många ekonomier, inklusive den svenska, har gjort under sommaren och hösten. Vi har vid upprepade tillfällen fått skriva ned
tillväxten sedan dess.
Prognosmakare är ofta för sent ute med att dra ned prognoserna när det blåser allt snålare vindar, och är dessutom sena med
att dra upp prognoserna när det börjar gå bättre. I denna nedgång finns därför risk att prognoserna fortfarande är för optimistiska.
4
Swedbank Analys Nr 4 • 18 november 2008
Prognoserna som nu publiceras för 2009 är dock inte några
sanningar bara för att åtskilliga skriver samma prognostal. Vi
har många osäkerhetsfaktorer av stora slag, sådana vi inte sett
tidigare i prognosvärlden: 1) finanskrisens fortsättning, 2) finanskrisens påverkan på den reala ekonomin samt 3) de ekonomisk-politiska stimulansernas påverkan på finansmarknader
och den reala ekonomin.
Risk att prognoser tas
för sanningar när alla
säger samma sak
I Nabe-prognosen finns antaganden om ungefär 250 miljarder
USD av finanspolitisk stimulans för nästa år. USA:s budgetunderskott stiger från 162 miljarder USD ifjol till hela 765 miljarder USD nästa år. Om dessa stimulanser riktas dit där de gör
mest nytta kan konjunktursvackan mildras, men om de används
på ett ineffektivt sätt får de mindre inverkan på tillväxten. Även
detta är ett osäkerhetsmoment. Likaså har omfattningen på stimulanserna i ett globalt perspektiv betydelse för den amerikanska utvecklingen – och vice versa.
Det finns en dynamik i
den ekonomiska
politiken att ta
hänsyn till
Möjligen är Nabe-ekonomerna för optimistiska om budgetunderskottet. Inkluderas finansiella tillskott till Fannie Mae,
Freddie Mac och AIG samt TARP kan underskottet snarare närma sig 1000 miljarder USD, eller drygt 6 % av BNP.
Nabe relativt optimistiska
I likhet med utsikterna för svensk ekonomi, har den amerikanska ett spann mellan prognosmakare som ser en krympande
ekonomi och dem som förutser lätt positiv tillväxt. Många bedömningar ligger inom ett intervall på -1 % till +1 %.
Det finns dock en skillnad mellan OECD/IMF å ena sidan och
Nabe å den andra. Inte ens de fem lägsta prognoserna (-0,5 %)
bland de drygt 50 svaranden kommer ned till så låga tillväxttal
som ekonomerna i OECD/IMF. De fem högsta har en tillväxt på
närmare 3 % nästa år.
Inte ens de mest
pessimistiska i Nabe
hamnar på OECD:s
prognos
Ingen sitter inne med sanningen. Det finns också en dynamik
att ta hänsyn till. Ju mer stimulanser som USA, och övriga världen, tillför, desto större möjlighet att en negativ tillväxt kan undvikas. Å andra sidan ökar stimulanserna sannolikt både externa
och interna obalanser på sikt, med konsekvenser för den långsiktiga utvecklingen.
Cecilia Hermansson
Ekonomiska sekretariatet
Swedbank Analys ges ut som en service till våra kunder. Vi tror oss ha använt till-
105 34 Stockholm
tfn 08-5859 1031
[email protected]
www.swedbank.se
förlitliga källor och bearbetningsrutiner vid utarbetandet av analyser, som redovisas i
Jörgen Kennemar, 08-5859 1478
ISSN 1103-4897
ella fel eller brister som redovisas i Swedbank Analys.
publikationen. Vi kan dock inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och
kan inte ansvara för eventuell felaktighet eller brist i grundmaterialet eller bearbet-
ningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella (investerings-)beslut även på
Ansvarig utgivare
Cecilia Hermansson, 08-5859 1588 annat underlag. Varken Swedbank eller dess anställda eller andra medarbetare skall
kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventu-
Swedbank Analys Nr 4 • 18 november 2008
5
Download