Välkommen till
Sigtuna kommuns grundsärskola
Fritidshem
2016-09-12
innehåll
 Presentation
av personal och verksamhet
 Fritidshemmens uppdrag/ Arbetsplan
 Era synpunkter är viktiga i en undersökning
under oktober 2016
 Kontakt vid sjukdom
 Liten guidad tur till de olika fritidshemmen
 Deadline
kl. 20.00
Verksamheten
Verksamheten har växt från 13 elever 2014 till
33 elever HT 2016
Krokodilen 13 elever
Hajen 13 elever
VL Annette Närehag
VL Micaela Rodrigues
Vitas villan ( mellanstadiefritids) 7 elever
Ansvarig Zubaida Hussein
Fritidshemmets uppdrag
Är att vara komplement till skolan
och hemmet.
Att stödja barnets utveckling
.
Heldagsperspektiv
Vi strävar efter att få en balans mellan fri lek och
styrda aktiviteter
Genom att vi erbjuder fasta aktiviteter dagligen
Lek och socialt samspel
Vi gör mycket aktiviteter och lekar i grupp.
Vi har enklare idrott tillsammans och gemensamma
aktiviteter hela terminen.
Vi börjar utomhus och använder närområdet, senare
använder vi i gymnastiksalen.
Vi Använder personalstödet för att ge barn möjlighet
Till samspel och eller egna aktiviteter.
Vi ser olikhet som en
tillgång
Vi använder kommunikationsstöd dagligen.
Vi anpassar fritiden och aktiviteterna efter
elevernas dagsform.
Styrdokument
Lgr 11 har stärkts med nytt kapitel för
fritidshemmet. Tillsammans med
Kap 1 och 2 i Lgr 11 utgör de ramen för vår
verksamhet.
Fritidshemmets uppdrag är att arbeta mycket
med lek och socialt samspel tillsammans i
grupp
Undervisning i bild,
kommunikation och musik.
Skapande i olika former, kommunikation och
musik är av tradition något fritidshemmet
arbetar mycket med tillsammans med
eleverna.
Bockarna Bruse
Ett kommunikations, språk
och sagotema.
Gemensamt tema
Alla avdelningar arbetar med valfritt innehåll
inom temat
Som presenteras i någon form under höstens
öppet hus.
IT på fritids
På fritids ska barnen få prova på olika
digitala verktyg och tekniker. Vi kommer
börja med att filma det barnen upplever
under vårt Bockarna Bruse tema.
AKTIVITETSKLOCKA
särfritids LÅ 2016/2017
FEBRUARI
DECEMBER
•Barn och personalschema
inför jullovet
•Traditioner
•Julpyssel
•Film eller sagovisning
JANUARI
•
•
•
•
•
•
•
•
Utvärdera jullovet
Utskick av sportlovslapp
Information inför
medarbetarsamtal
Barn och personalschema
inför sportlovet
Planera vårterminen
Bygg och konstruktion
Hälsofrämjande aktiviteter
Vinteraktiviteter
NOVEMBER
•
•
•
•
•
•
•
• Utvärdera sportlov
• Utskick av påsklovslapp,
klämdag, sommarlovslapp
• Föräldrafika v 11
• Barn och personalschema till
påsklovet
• Planera påsklovet
• Bygg och konstruktion
• Mitt utvärdera LPP
OKTOBER
AUGUSTI/SEPTEMBER
• Inskolning av de nya barnen
•Utvärdera sommarfritids
•Utskick av höstlovslappar
•Ev medverka vid utvecklingssamtal
•Planera struktur och rutiner
•Gemensamma aktiviteter knutna till
•
•
•
Information inför medarbetarsamtal
Planera sportlov
Barn och personalschema inför
sportlovet
Bygg och konstruktion
Hälsofrämjande aktiviteter
Vinteraktivitet
MARS
Föräldrafika v 46
Utskick av jullovslappar
Utvärdera höstlovet
Resor inför vårterminen
IT
Skapande aktiviteter
Lekmiljö inne
•Barn och personalschema inför
höstlovet
•Socialt samspel
•Skapande
•IT
•Lekmiljö inne
•Mitt utvärdera LPP
•
•
•
JUNI/JULI
•Planera sommarlovet
•Höstens personalschema
•Beställningar till höstens
skolskjutsresor
•Inskolningstider inför hösten
skickas till de nya barnen
•Rävsta
•Utelek och Närmiljö
•sommarverksamhet
MAJ
APRIL
• Utvärdera påsklovet
• Sammanställa sommarledigheter
för barn och personal
• Planera fritidshemmens dag
• Utelek
• Natur och Miljö
• Gårdsaktiviteter
• Personalens sommarschema
• Utskick av lapp med
barnens tider för hösten
• Fritidshemmets dag
• Skolskjutsplanering
• Utelek
• Natur och miljö
• Gemensamma aktiviteter
• Drop in Fika
Undersökning oktober 2016
Föräldraenkät särfritids okt 2016
Hur nöjd är du som förälder på en skala 1 -5 där 1 är ”inte alls” och 5 är ”mycket bra”
1.Fritidspersonalen ser mitt barn och dess behov
2.Fritidshemmen erbjuder en varierande verksamhet
3.Aktiviteterna genomförs på ett bra sätt
4.Fritidshemmen erbjuder en varierad lovverksamhet
5.Jag är nöjd med bemötandet från
fritidshemspersonalen
vid lämning och hämtning av mitt barn
6.Jag upplever att mitt barn trivs och känner trygghet
Synpunkter/ tips/ idéer:
1
2
3
4
5
inte alls
någlunda
ok
bra
mycket bra
vet ej
Sjukanmälan

08 – 591 269 80 före kl. 07.45

Påminnelselapp kommer
Varmt välkomna att besöka
fritidshemmen