Arbetsplan för fritidshemmen i Eslövs kommun

Arbetsplan
för fritidshemmen
i Eslövs kommun
Version 2015-12-02
Med tillägg av fritidshemmen på Västra Skolan 2016-01-27
Inledning:
På fritidshemmet pågår undervisning – målstyrda processer som under lärare i fritidshemmets
ledning syftar till att eleverna inhämtar kunskaper och värden med utgångspunkt i
Lgr11(Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem) Fritidshemmet är en del av
skolväsendet och kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och
specialskola. Verksamheten regleras i skollagen och omfattas av bestämmelser i kapitel 1-6
samt kapitel 14.
Arbetsplanen utgår från Lgr11, Skollagen, Skolverkets Allmänna råd med kommentarer för
fritidshem samt Lärarförbundets förslag till Kursplan för de fritidspedagogiska
verksamheterna. Arbetsplanen ligger till grund för fritidshemmens verksamheter i Eslövs
kommun. Arbetsplanen är till för fritidshemmens lärare och andra som kommer i kontakt med
fritidshemmens verksamhet, t.ex. vårdnadshavare, lärare, politiker m.fl.
Syfte:
Undervisningen utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet
erbjuder en meningsfull fritid och rekreation som främjar social gemenskap och elevens
harmoniska utveckling. Aktiviteterna på fritidshemmet syftar till att utmana eleverna samt ge
dem möjlighet att fördjupa och utvidga sina kunskaper, förmågor, intressen och erfarenheter.
Ett utforskande och lustfyllt lärande utgör grunden för fritidshemmets verksamhet.
Kamratskap
Glädje
Hälsa
Lärande
Kreativitet
Ledord för fritidshemmen på Västra Skolan.
1) Etik & Livsförmågor
Mål:
-
Att lära känna sig själv och utveckla tilltro till sina egna förmågor, samt utveckla sitt
självförtroende och sin självkänsla.
Att identifiera och hantera känslor hos både sig själv och andra samt utveckla sina
egna uppfattningar såväl som förståelse för andras.
Att få tillgång till olika traditioner och kulturarv och lägga en grund för utveckling av
mångkulturell kompetens.
Att träna sin förmåga till koncentration och uthållighet.
Att identifiera faktorer/livsstil som påverkar hälsa och livskvalité.
Att i fysiska aktiviteten träna uthållighet, koordination och motorik.
Att utveckla elevernas relationer till naturen och utemiljön – ge möjligheter till
sinnliga upplevelser och allsidig kroppslig rörelse.
Att värna om miljön genom erfarenheter av hållbara handlingar.
Metoder: Kursiv text avser de metoder som är specifika för fritidshemmen på Västra skolan.













Vi uppmuntrar eleven att göra egna val, stå för sin åsikt samt ta ansvar för sina
handlingar (fysiska och verbala).
Vi uppmuntrar eleverna att våga visa känslor.
Med stöd av lärare kan eleven i rollekar, regellekar och spel träna förmågan att
hantera med- och motgångar.
I skapandeprocesser och konstruktionslekar tränar eleven uthållighet och
koncentration.
Vi erbjuder näringsriktiga måltider under trivsamma former och pratar om
kostens betydelse för kroppens välbefinnande.
Vi erbjuder regelbundet tillfällen till fysiska aktiviteter som präglas av
kreativitet, lust, lek och gemenskap.
Fritidshemmet introducerar eleven till det lokala föreningslivet och
kulturutbudet.
Vi utforskar olika naturmiljöer och konkretiserar allemansrätt och naturvett.
Avdelningarna Långben och Skalman går till Eslövsbadet(inomhus) för att få
vattenvana.
Vi går till Eslövsbadet(utomhus) på sommarlovet.
Vi använder oss av skolans idrottshall, Trollsjöparken för lek, frisbeegolf och
skridskoåkning vintertid.
Fritids Baloo går med de äldre till Gasverket (fritidsgård).
Vid konflikter uppmuntrar vi eleverna att efter förmåga hantera dem. Annars
ger vi det stöd de behöver.
2) Sociala förmågor
Mål:
-
Att utveckla förståelse för demokratiska arbetsformer och låta dem komma till uttryck
i praktisk vardaglig handling.
Att eleven har möjlighet att påverka, ta ansvar och vara delaktiga i frågor som gäller
elevens utveckling.
Att eleven, med stöd av lärare, får träna sig i att hantera konflikter och skapa
mellanmänskliga relationer.
Att eleven får träna och utveckla sin empatiska förmåga.
Metoder: Kursiv text avser de metoder som är specifika för fritidshemmen på Västra skolan.









Vi lärare är företrädare för och agerar förebilder för samhällets grundläggande
värderingar.
Verksamheten präglas av ett tillåtande klimat där olika åsikter kan föras fram.
Verksamheten har forum där eleven har möjlighet att påverka och ta ansvar för
sin utveckling.
Vi arbetar förebyggande mot mobbning och diskriminering enligt skolans
likabehandlingsplan.
I lek och samtal tränar eleven förmågan att ta andras perspektiv, förstå och
respektera andras tankar och känslor.
Vi ger eleverna verktyg till att våga stå upp för sig själv; både när eleven
känner sig illa behandlad och för de konsekvenser elevens eget agerande och
bemötande medför.
Eleverna får utöva inflytande via fritidsråd och aktivitetsenkät.
Genom samarbete mellan våra avdelningar så bygger vi kompisrelationer.
Under vårterminen inskolas 2:orna på fritids Baloo (fritids för 3:or-6:or).
3) Kommunikativa förmågor
Mål:
-
Att använda och ta del av många uttrycksformer, såsom språk, bild, drama, musik,
rörelse och dans, samt digitala utrycksformer.
Att skapa en miljö som stimulerar till lek.
Att stimulera elevernas kommunikativa förmåga i tal, skrift, teckenspråk, läsning, bild,
matematik och kroppsspråk.
Metoder: Kursiv text avser de metoder som är specifika för fritidshemmen på Västra skolan.










Vi skapar en miljö som inspirerar till rollek. Läraren inspirerar och introducerar till lek
genom att delta, observera och ge näring till att utveckla leken.
Vi har aktiviteter i mindre grupper och aktiviteter som inbjuder till kommunikation
mellan eleverna.
Material för lek och skapande är inbjudande och tillgängligt för eleverna att använda.
Materialet är flexibelt och kan användas individuellt efter var och ens förmåga.
Vi använder oss av digitala verktyg, t.ex. Ipad och datorer.
Vi uppmärksammar matematiken i vardagliga situationer såsom bakning, dukning,
klocka, tid, när vi spelar spel och vid regellekar.
Vi erbjuder eleverna varierande litteratur med hjälp av vårt skolbibliotek på Ekenäs.
Till barnens rollekar finns lådor med olika teman, t.ex. frisör och sjukhus.
Vi erbjuder olika sorters brädspel.
Vi använder bildschema för att förtydliga elevens dag på fritids.
Vi har ett inbjudande uteförråd med cyklar, hopprep, bollar, rockringar, spadar m.m.
4) Estetiska, praktiska och tekniska förmågor
Mål:
-
Att få uppleva estetisk tillfredsställelse av eget skapande och andras skapande.
Att i konstruktionslekar testa konstruktionens hållfasthet, följa ritning, omsätta egna
idéer i verkligheten.
Att i praktiska och estetiska aktiviteter få utveckla förmågan att förverkliga idéer och
lägga grunden för ett framtida entreprenörskap.
Metoder: Kursiv text avser de metoder som är specifika för fritidshemmen på Västra skolan.


Vi erbjuder en stor variation av vägar till att tillgodogöra sig
kunskap/förmågor, samt uppmuntrar till eget tänkande och att lita på sin
förmåga att lösa problem.
Fritidshemmet arbetar med ett utforskande, laborativt och praktiskt arbetssätt.
Vi erbjuder en verksamhet som uppmuntrar och stimulerar elevens fantasi.
Eleverna använder sig av digitala verktyg vid informationssökning,
foto/film/bildspel.
Vi erbjuder skapande med olika material och tekniker, där processen är
överordnat slutprodukten.
Vi erbjuder olika material till konstruktionslekar

Vi har slöjdsal och hemkunskapssal att tillgå.




5) Samverkan med hemmet
Mål:
-
Att informera och föra en dialog med hemmet om hur aktiviteterna på fritidshemmet
leder fram till syftet och målet med fritidshemmets verksamhet.
Att erbjuda eleven och elevens vårdnadshavare samtal om elevens trivsel, lärande och
utveckling i fritidshemmet.
Metoder: Kursiv text avser de metoder som är specifika för fritidshemmen på Västra skolan.


Vårdnadshavare och elev ges möjlighet att framföra sina synpunkter via årlig
enkät.
Vi har informell kontakt med vårdnadshavare.

Vi har kontakt med föräldrar via e-post, sms och telefon.

Vi har regelbunden kontakt med föräldrar vid lämning och hämtning.

På föräldramöte med elever till blivande förskoleklass, informerar vi om
fritidsverksamheten.

Bilder från verksamheten visas i respektive avdelnings hall.