Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst

advertisement
2015-01-12
Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via
nyhetsbrevtjänst – SCUF-regioner
Vad tjänsten innebär
Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en
tjänst för elektroniska utskick till respektive regions medlemmar. Det är en
nyhetsbrevtjänst som kansliet använder för att månadsvis skicka ut nyhetsbrev
till alla medlemmar i förbundet som har en registrerad mailadress.
Regionerna ges alltså möjlighet att en gång per kalendermånad kostnadsfritt
använda tjänsten, förutsatt att riktlinjerna följs.
Hur regionerna kan använda tjänsten
Regionerna kan välja att vid varje kalendermånad, efter kontakt och
godkännande av ansvarig på kansliet, göra ett elektroniskt utskick via tjänsten.
Vid utrymme (tjänstens avtal har en maxgräns för antal mail-utskick per
kalendermånad) kan fler utskick under samma kalendermånad godkännas.
Regionernas utskick via tjänsten kan vara:
 Nyhetsbrev
 Inbjudan till aktivitet/er
 Informationsutskick
Regionerna producerar själv sitt utskick (textinnehåll och layout) men det är
ansvarig på kansliet som ansvarar för att skicka ut det till medlemmarna.
Utskicken kan schemaläggas för att automatiskt utskick, om detta väljs så ska
ansvarig på kansliet informeras om detta. Det finns en mall för nyhetsbrev
färdigt för varje region på tjänsten som regionen fritt får använda och utforma
efter önskemål (dock utifrån förbundets grafiska profil). Om bilder används i
utskicket/nyhetsbrevet måste SCUF/regionen ha fulla rättigheter till dessa. För
vidare information om detta, ladda ner Kommunikationsguiden på hemsidan
(scuf.se/regioner)
Kansliet ansvarar inte för att varje medlems mailuppgifter är uppdaterade/rätt
angivna av medlemmen själv. Däremot strävar kansliet efter att få in korrekta
mailuppgifter från alla medlemmar i förbundet och uppdaterar kontinuerligt
vårt medlemsregister. Kansliet kommer följa en handlingsplan över hanteringen
av kontaktuppgifter i förbundets medlemsregister samt prenumerationslistor i
tjänsten.
Om regionen vid någon aktivitet eller liknande samlar in mailadresser för
prenumeration på nyhetsbrev är det viktigt att regionen förtydligar att
nyhetsbreven endast är för förbundets medlemmar. Om någon inte är medlem
men vill ha nyhetsbrev så ska hen informeras om – och uppmuntras till ett SCUFmedlemskap innan hen får utskick av nyhetsbrev.
Vid alla ärenden gällande tjänsten kontaktas Emelie Baiden på kansliet:
[email protected] Tel: 08-562 78 807
1
Inloggningsuppgifter
I dagsläget finns det inte möjlighet för varje region att få sina egna
inloggningsuppgifter till tjänsten. Inloggningsuppgifterna kommer att delas med
kansliet. En förutsättning för att varje region ska få använda tjänsten är att dessa
uppgifter hanteras diskret. Kansliet kommer endast ge ut inloggningsuppgifterna
till den person som utses som ansvarig person inom varje region. Sedan är det
upp till regionen att internt förmedla inloggningsuppgifterna med ansvar.
Bilaga 1 Användarvillkor – Get a Newsletter Scandinavia AB
Allmänt
Get
a
Newsletter
(webbtjänst
på
webbadressen
http://www.getanewsletter.com), nedan kallad Tjänsten, är en tjänst för utskick
av nyhetsbrev via e-post. Tjänsten ägs av Get a Newsletter Scandinavia AB
(organisationsnummer 556831-5765), nedan kallat Företaget.
Dessa villkor ska ses som ett avtal mellan Företaget och dig som användare
(nedan kallad Kund) på Tjänsten.
Företaget äger rätt att ändra dessa villkor, Tjänstens avgifter och/eller Tjänstens
omfattning. Vid ändringar skall Kunden meddelas genom e-post eller som en
nyhet på Tjänstens alternativt Företagets hemsida.
Företaget förbehåller sig rätten att neka tillgång till tjänst.
Nyttjande
Vid registrering skall Kunden lämna fullständiga och korrekta uppgifter och hålla
Företaget underrättad vid eventuella ändringar av sådana uppgifter.
Kundens konto får endast användas av den som står som ägare på kontot och är
själv ansvarig för att inloggningsuppgifter, filer och liknande används på ett
säkert sätt. Utan Företagets tillåtelse äger kunden ej rätt att hyra ut eller på
annat sätt ge tredje man tillgång till Tjänsten.
Kunden ansvarar för att det material som skickas eller publiceras med hjälp av
Tjänsten ej strider mot svensk lag, annan tillämplig lag eller upplevas stötande
samt för annat handlande som medför olägenheter för Företaget.
I Kundens konto ingår ett visst antal mail. I de fall kontot ej nyttjats maximalt
under innevarande kalendermånad kan ej överföras till kommande månader.
Under inga omständigheter får Kunden, eller underlätta för någon annan,
försöka ta sig in i programkoden, kopiera strukturen eller på något annat sätt
kopiera eller sabotera någon del av Tjänsten.
Allt material (texter, bilder m.m.) inom Tjänsten är skyddat enligt
upphovsrättslagen.
2
Kunden ger Företaget rätt att behålla registreringsdata och innehåll, och avslöja
detta om Företaget är skyldig att göra det enligt lag eller om det är nödvändigt,
efter Företagets omdöme, för att upprätthålla lag, dessa villkor eller för att
skydda Företagets intressen.
Kunduppgifter kommer inte användas på annat sätt än att ge Kunden tillgång till
Tjänsten och andra tjänster tillgängliga av Företaget eller tredje part godkänd av
Företaget.
Kundens register som finns sparade på Tjänsten är konfidentiella och används
enbart av kunden. I vissa fall kan dock Företaget använda sig av uppgifterna för
att kontrollera att villkoren för Tjänsten efterföljs. Under inga omständigheter
kommer Företaget att sälja eller på något annat sätt ge tredje part tillgång till
kundens register.
Oönskad e-post
Tjänsten får ej användas till att skicka ut oönskad e-post eller s.k. ”spam”. Inga
utskick får under några omständigheter göras till mottagare som ej har godkänt
sin prenumeration. Mottagare av e-post ska enkelt kunna meddela att de ej
önskar få fler e-postmeddelanden.
Partnerskap
I Tjänsten ingår möjligheten att genom att annonsera, länka och tipsa få andra
att registrera sig på Tjänsten mot ersättning.
All insamling av data som ligger till grund för ersättning sköts av Företaget eller
tredje part anlitad av Företaget.
Om Företaget anser att Kund inte genererar tillräckligt med kvalitativ trafik äger
Företaget rätt att godtyckligt stänga av Kunden från möjligheten att få
ersättning.
Företaget äger rätt att ej utbetala ersättning om trafiken anses vara skapad på ett
otillbörligt sätt eller om produkt/tjänst avbeställts av den tipsade kunden. Den
trafik som genereras måste ske genom en aktiv handling av besökaren som är väl
medveten om att han klickar på en annons. Ersättning utbetalas endast för
besökare från Sverige.
Ersättningens storlek framgår på Tjänstens webbplats och kan, när som helst,
komma att ändras utan godkännande av Kund, dock görs inga ändringar utan att
informera Kund på Tjänstens webbplats.
Ersättning utbetalas maximalt en gång per månad och endast om ersättningen
överstiger 500 SEK och Kund begärt utbetalning. Skulle ersättning ej utbetalas
förs den över till nästkommande månad.
Utbetalning görs endast till företag registrerade i Sverige och privatpersoner
folkbokförda i Sverige. Eventuella skatter och avgifter betalas av Kund
3
alternativt dras från ersättningen då detta anses lämpligt av Företaget.
Utbetalning sker till konto angivet i Kunds inställningar på Tjänstens webbsida.
Om inget konto finns angivet hålls betalningen inne. Vid eventuella återköp eller
liknande av Tjänsten som Kund erhållit ersättning för skall denna betalas
tillbaka.
Vid eventuella avbrott eller felaktigt fungerande tjänst lämnas ingen ersättning
till Kund. Företaget tar ej något ansvar för direkta eller indirekta kostnader,
förluster eller annan skada som uppkommit på grund av användandet av
Tjänsten.
Företaget använder sig bland annat av cookies/kakor (en textfil som läggs på
besökaren dator) för att spåra försäljningar. Alla cookies/kakor kommer att vara
aktiva i minst 30 dagar.
Skulle någon del i detta avtal brytas kommer eventuell intjänad ersättning ej att
utbetalas.
Företagets ansvar
All användning av Tjänsten sker på egen risk, Företaget tar inget ansvar för den
respons Kunden får på sina utskick. Företaget kan inte garantera att Tjänsten är
helt fri från störningar och fel eller att alla utskick kommer fram till mottagaren.
Vid eventuell skada som fel i tjänsten, fel i bruksanvisning eller hjälptext, avbrott
i Tjänsten eller Force majeure medför kan Företaget ej hållas ansvarig eller
betalningsskyldiga. Företaget betalar maximalt tillbaka erlagd avgift för
innevarande avtalsperiod, detta endast när Företaget kan hållas direkt ansvarig
för skadan.
Företaget äger rätt att stänga ned tjänsten för uppdatering och/eller av
säkerhetsskäl.
Avtalstid, uppsägning och avgifter
Avtalsperioden är 12 månader från beställning. Efter utgång av avtalsperiod
förlängs avtalsperioden automatiskt med samma tid.
Uppsägning av avtalet kan göras av Kunden oberoende av avtalstiden, dock
måste betalning erläggas för påbörjad avtalsperiod. Med påbörjad avtalsperiod
menas att kunden utnyttjat tjänsten inom aktuell period. Om Företaget bryter sin
del av avtalet äger Kunden rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.
Företaget har rätt att stänga av och säga upp Kundens konto om det misstänks
att Kunden på något sätt bryter mot detta avtal.
Skulle Kundens abonnemang avslutas sparas Kundens filer, inställningar, och epostadresser 30 dagar efter avslutande.
Avgifter för tjänsten betalas årsvis i förskott. Vid utebliven betalning utgår
påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt lag. Företaget äger rätt att stänga av
4
Kundens konto eller inaktivera funktioner vid utebliven betalning.
Aktuella priser och avgifter framgår av aktuell prislista som finns tillgänglig på
Tjänstens webbplats.
Dessa villkor ska tillämpas och tolkas i enlighet med svensk lag och svensk
domstol.
Bilaga 2 Avtal
Underskrift nedan bekräftar att undertecknad har tagit del av ovanstående
information och godkänner det ansvar som följer med att använda tjänsten.
Alla undantag från riktlinjerna görs efter dialog och godkännande av kansliet.
Region:_______________________
Undertecknad som ansvarar för regionens användning av tjänsten:
Underskrift:
Namnförtydligande:
Datum, ort
5
Download