Miljö- och hälsoskyddskontoret informera Krav på livsmedelslokaler

advertisement
Miljö- och hälsoskyddskontoret informera
Krav på livsmedelslokaler
Välj de tips som passar in i din verksamhet.
Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till
exempel en butik, en restaurang eller ett kafé. Här får du hjälp med att planera och utforma
din livsmedelslokal. Det grundläggande kravet är att livsmedelslokalen ska vara utformad och
inredd så att du kan hålla en bra livsmedelshygien. Ta gärna hjälp av en konsult för att planera
din lokal.
Allmänt om lokalen
Fräscha lokaler
Lokalens utformning och inredning ska förhindra att livsmedel förorenas av exempelvis
smuts, bakterier eller giftiga material. Ytor ska vara släta, täta och lätta att rengöra.
Inredningen ska även vara tålig mot fukt och nötning. Exempel på lättskötta material är
rostfritt, kakel och klinkers. Bra golvmaterial kan även vara plastmatta eller flytgolv.
Obehandlade trä detaljer är svåra att rengöra och är därför inte lämpliga i en livsmedelslokal.
Om du ska måla använd en vattenbeständig färg som ger en hård blank yta så att du enkelt
kan rengöra även där. Bänkar och hyllor ska antingen sluta tätt mot golv och väggar eller vara
byggda så att man lätt kommer åt att göra rent under och bakom inredningen. Belysningen i
lokalen ska vara tillfredsställande och lampor ska vara försedda med kåpa eller splitterskydd.
Glöm inte bort att även innertaket ska kunna gå att hållas rent.
Skadedjur
Inga skadedjur till exempel möss, råttor eller insekter ska kunna ta sig in i lokalen. Därför är
det viktigt att det inte finns några hål eller springor där skadedjur kan ta sig in. Se till att
dörrar och portar sluter tätt, att rördragningar är tätade samt att tilluft och frånluftskanaler är
försedda med galler eller nät. Om fönster eller dörrar hålls öppna ska det finnas insektsnät.
Bra flöde
Det är viktigt att flödet mellan ren och smutsig hantering är bra i lokalen så att livsmedel inte
förorenas av exempelvis smutsig disk eller transport av avfall. Tänk på att flödet ska vara bra
genom hela lokalen samt i varje enskilt utrymme. Exempelvis får smutsig disk inte
transporteras genom beredningsutrymme och oförpackade livsmedel får inte transporteras
genom diskutrymme. Omklädningsutrymmet ska vara placerat så att du kan byta till
arbetskläder innan du kommer in i köket.
Ventilation
Det är viktigt att det finns en god ventilation som är anpassad till den verksamhet som
bedrivs i lokalen. Luftflöde från förorenat område till rent område ska undvikas. Varma
Kontakt: Väsby Direkt
Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby
Besök: Draabantvägen 9C, telefon 08-590 970 00
[email protected]
enheter exempelvis spis, ugn och kokgryta ska förses med imkåpa som är ansluten till separat,
fläkt. Detta för att det inte ska uppstå problem med fukt, mögelangrepp eller problem med
matos.
Observera att livsmedelshantering
riktad till allmänheten alltid ska ske i
en separat livsmedelslokal - med andra
ord inte i ditt privata kök.
Utrymmen och inredning i din livsmedelslokal
Varumottagning
I varumottagning ska det finnas plats för avemballering och uppackning av varor. En bänk
för uppacknings och en rullvagn kan behövas så att varorna inte ställs på golvet.
Utleverans av varor
Det ska finnas plats för utleverans av varor som exempel catering. Där kan det behövas
eluttag för att kunna koppla värmeboxar.
Beredning
Olika arbetsmoment kan kräva olika arbetsutrymmen för att förhindra att mat förorenas av
exempelvis olika bakteriefloror eller allergener. Det ska också finnas tillräckligt med
avställningsytor i köket.
Separat utrymme i form av separat arbetsbänk med beredningsvask ska bland annat finnas för
följande hantering:
• Varmkök: exempelvis beredning av kött, fisk och fågel.
• Kallkök exempelvis beredning av smörgåsar och desserter.
• Grönsaker
• Bakning
• Hantering av jordiga produkter som potatis och rotfrukter.
Handtvätt
Det ska finnas tillräckligt många handtvättställ i beredningslokalen. Det ska också finnas
möjlighet till handtvätt i diskutrymme och vid serveringsdisken. Vid tvättställen ska det finnas
flytande tvål och pappershanddukar.
Disk
Diskning ska ske i separat utrymme för att förhindra att livsmedel förorenas av stänk eller
smutsiga luftpartiklar. I verksamheter där mycket disk hanteras exempelvis i en restaurang ska
diskning ske i ett separat diskrum. Tänk på att det ska finnas plats för att separera ren och
smutsig disk. Diskmaskin med huv ska vara försedd med ventilationskåpa för att förhindra
mögeltillväxt och problem med fuktskador. I större verksamheter kan det behövas en
diskavdelning för grovdisk och en för gästdisk. Gästdisk får endast i undantagsfall diskas i
beredningsutrymme på grund av smittorisk.
Kontakt: Väsby Direkt
Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby
Besök: Draabantvägen 9C, telefon 08-590 970 00
[email protected]
Kyl- och frysutrusning
Det ska finnas tillräckligt med kyl - och frysutrymmen så att olika livsmedel dels kan förvaras
vid rätt temperatur och dels förvaras separerat från varandra. Det ska även finnas utrustning
för nedkylning och infrysning.
Utrymme för torrvaror
Det ska finnas tillräckligt med förråds- och lagerutrymme för den verksamhet som bedrivs i
lokalen exempelvis för förvaring av torrvaror, konserver, förpackningsmaterial, papper med
mera. Hanteringen av pantflaskor ska skiljas från förvaring och hantering av livsmedel.
Vatten och avlopp
Det ska finnas tillgång till vatten av dricksvattenkvalité i en livsmedelsverksamhet. Det bör
finnas golvbrunnar i beredningslokalen för att underlätta rengöringen. Golvbrunnarna skall
vara centralt placerade och försedda med vattenlås.
Utrymme för sop och returhantering
Livsmedelsavfall ska förvaras i behållare och i utrymme som är lätta att rengöra och som är
skadedjurssäkrade. I avfallsutrymmet ska det finnas plats för förvaring av hushållsavfall,
returemballage samt farligt avfall. I de fall vått och ruttnande avfall förekommer bör kylt
soputrymme finnas annars får kärlen tömmas så ofta att det inte blir problem med lukt. Tänk
på att när du rengör din soptunna får vattnet inte rinna ut i en dagvattenbrunn.
Städutrymme
I städutrymmet ska det finnas plats för förvaring av städredskap och rengöringsmedel. Det
ska även finnas krokar för upphängning av städredskapen. I de flesta fall krävs utslagsvask
med varmt och kallt vatten. Tänk på att separera städutrustning som används i olika delar av
lokalen exempelvis beredningsrum, toalett och lager.
Fettavskiljare
I de flesta livsmedelslokaler krävs det fettavskiljare för att ta hand om fett från verksamheten.
Kontakta VA-avdelningen för information.
Personaltoalett
Det ska finnas personaltoalett som endast får användas av personal som arbetar med
livsmedel. Toaletten får inte vara direkt ansluten till utrymmen där oförpackade livsmedel
hanteras, i sådana fall krävs ett förrum. På toaletten ska det finnas möjlighet till handtvätt.
Gästtoalett
Huvudregeln är att en toalett för gäster alltid ska finnas när en matservering har sitt- och/eller
ståplatser. Kravet på gästtoalett kommer att tillämpas när nya verksamheter startar upp, eller
om verksamheten förändras. Ambitionen är också att serveringar/restauranger som redan är
etablerade ska uppfylla målet om gästtoalett inom två år från och med 2011-05-11. Undantag
från kravet om gästtoalett kan göras för mindre serveringar med få sittplatser/ståplatser om
allmänna toaletter kan ersätta behovet av en gästtoalett.
Kontakt: Väsby Direkt
Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby
Besök: Draabantvägen 9C, telefon 08-590 970 00
[email protected]
Omklädningsutrymme
I omklädningsutrymmet ska det bland annat finnas plats för separat förvaring av arbetskläder
och privata kläder. Detta kan lösas genom förvaring i olika skåp.
Matsal/försäljningslokal
Om oförpackade livsmedel exponeras för kund skall så kallade hostskydd finnas för att
livsmedlen inte ska förorenas. Det ska finnas även finnas kyl-och värmeutrustning.
Transport
I de fall då transport av livsmedel sker ingår även bilen/bussen i livsmedelslokalen. Eventuellt
kan det behövas el för kyla och värme.
Kontakt: Väsby Direkt
Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby
Besök: Draabantvägen 9C, telefon 08-590 970 00
[email protected]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards