Naturreservat i Borås Stad
Lindåsa-
bäcken
Lindåsabäckens höga naturvärden
I Naturreservatet Lindåsabäcken finns
cirka 10 000 – 20 000 flodpärlmusslor.
Det är troligen mer än hälften av alla
musslor i hela Häggåns avrinningsområde. Det som gör Lindåsabäcken så unik
är att musslorna lyckas föröka sig här. I
Lindåsabäcken finns förutom flodpärlmusslorna sällsynta snäckor, dag- och
bäcksländor. I nedströms liggande Kovraån, Lillån och Häggån har det påträffats
fler ovanliga arter.
Hoten mot flodpärlmusslan
Det går att dela in hoten i två kategorier pärlfångst och miljökrav.
Hur pärlfisket har bedrivits genom tiderna
har varierat. Som ett exempel på det citeras
några rader ur en skrivelse från landshövdingen i Halland till riksdagen.
16 september 1742
”Pärlefisket är på dett sättet här
bedrifwit, att med 100 Dlr Srmt (daler
silvermynt) som dertill blefwit anordnade, hafwer en Inspector med 2ne
fiskare, emot wist dagtractamente
och Räknings giörande derföre detta
Fiskerie idkat. Förledet åhr hafwa de
fådt 65 st: bättre och 57 st: sämre
pärlor, som till Kongl. Cammar Collegium och Stats Contoiret blefwit
upskickade.”
”…eller och utdödde, som på en del
ställen förr detta skiedt, då oförståndigt follck wid pärlefiskandet dödat
musslorne…”
Naturreservatet Lindåsabäcken bildades 2008.
Totalt skyddas 1300 meter
av bäcken och 9 ha mark.
Flodpärlmusslan fridlystes 1994.
Flodpärlmusslan har höga krav på sin
livsmiljö. Vattnet måste vara strömmande,
klart, kalkfattigt och syrerikt. Vattnet får
inte vara försurat eller ha för höga halter
av näringsämnen. Bäcken skall helst ha
sand-, grus- och stenbotten och vara beskuggad. Det måste finnas öring eller lax.
Flodpärlmusslans liv
När musslorna är 15-20 år gamla blir de
könsmogna. Hanarna släpper ut spermier i
vattnet som honorna får i sig när de filtrerar vattnet. Efter 5 veckor har de befruktade äggen utvecklats till larver, glochidier,
som honan släpper ut i vattnet. Larverna
försöker nu hitta en öring eller lax för att
kunna haka fast på deras gälar. Larven
lever som parasit på fisken ungefär 10 månader och utvecklas till en halv millimeter
stor mussla. Den lilla musslan släpper taget
och driver med strömmen. När den hittar
en bra botten gräver den ner sig. När musslan blir en centimeter lång (detta tar 5-8
år) kan man se den sticka upp ur botten.
Om inte förhållandena ändras kommer den
att sitta kvar här hela livet.
Så här hittar du till
Lindåsabäcken!
Visste du detta om flodpärlmusslan?
– Troligen fanns det flodpärlmusslor redan för 80 miljoner år sedan.
– En mussla kan bli cirka 16 cm lång och 8 cm hög.
– Det äldsta kända exemplaret blev 256 år.
– Musslan har en ”fot” som den kan använda om den måste flytta sig.
– Musslorna ”äter” genom att filtrera vattnet.
– Honorna kan självbefrukta sig (bli hermafroditer) om musseltätheten
är låg.
– Pärlor kan bildas om det kommer in främmande partiklar i musslan. Då kapslar musslan in partikeln med pärlemor.
– Vuxna musslor har inga naturliga fiender i Sverige.
– Det finns cirka 400 vattendrag med
flodpärlmusslor i Sverige men i
många av dessa vatten föryngrar sig inte musslorna idag.
Lindåsabäcken ligger cirka 9 km sydost om Borås
centrum vid länsväg 1698 mellan Målsryd och Aplared
För att bevara de höga naturvärdena är
det inte tillåtet att i reservatet:
•
•
•
•
•
•
•
fiska öring, plocka upp eller skada musslor och andra vattenlevande
djur ur bäcken
skada levande eller döda växter
göra upp eld
tälta
framföra fordon
anordna arrangemang utan tillstånd
sätta upp tavla, affisch eller liknande
För ytterligare information, kontakta förvaltaren, Borås Stad,
501 80 Borås. Telefon: 033-357000 E-post: [email protected]
Internet: boras.se
Foto: Dag Ekelund
Tryck: Borås kommuntryckeri, september 2008