Preliminär Verksamhetsplan för GCF Musslan år 2017 GCF Musslan

advertisement
Preliminär Verksamhetsplan för GCF Musslan år 2017
GCF Musslan är en ideell förening av och för gyncancerbehandlade kvinnor, politiskt och religiöst
obunden.
Vi vill knyta kontakter till och mellan kvinnor som behandlas för gynekologisk cancer.
Genom information och kamratlig samvaro vill vi också stödja dem som behöver vårt stöd,
dela med oss av våra erfarenheter och förmedla ett positivt budskap.
Följande aktiviteter är planerade för år 2017:
 Fortsätta att besöka de 16 värmländska orterna för att informera om gynekologisk cancer
• Regelbundna styrelsemöten
• Allmänna medlemsmöten i olika värmländska städer
• Fortsätta arbetet ute i skolorna (9:e klassarna)
• Musslans ordförande deltar i möten med ledningsgruppen för gynekologi på CSK
• GCF Musslan kommer fortsättningsvis att finnas på Kvinnokliniken två gånger i månaden för att
informera om gynekologisk cancer
• Vi kommer att fortsätta samarbetet med bröstcancer, prostatacancer, ILCO, mag- och
tarmcancergrupperna i Värmland med öppna föreläsningsserier för medlemmar och
allmänheten
• Projektet "invandrarkvinnor med gynekologiska besvär" fortsätter, bl.a. med Selmagruppen.
• Musslan är en av medlemsföreningarna i Gynsam (Gyncancerföreningarnas Nationella
Samarbetsorganisation) och deltar i deras styrelsemöten och aktiviteter
• Musslan är en av medlemsföreningarna i Handikappförbunden Värmland och deltar i deras
styrelsemöten och aktiviteter
• Deltagande i RCC:s möten (Regionalt Cancercentrum Uppsala Örebro) under året.
• Skriva artiklar till Gynsamposten. (Musslans ordförande är redaktör)
• Delta i Nordiska Systerföreningarnas möten
• Delta i Europeiska Cancerkongresser (Stipendier från EU)
• Delta i Systerskapsfestivalen 2017 i Karlstad
• Delta i Globe-athon 2017 i Stockholm
Karlstad den 21 januari 2016
Maude Andersson
Jill Ericson
Belinda Haraldsson
Eila Jarneman
Maritha Lindberg
May Britt Larsson
Ann-Marie Wickberg
Download