Preliminär Verksamhetsplan för GCF Musslan år 2015 GCF Musslan

advertisement
Preliminär Verksamhetsplan för GCF Musslan år 2015
GCF Musslan är en ideell förening av och för gyncancerbehandlade kvinnor, politiskt och religiöst
obunden. Vi vill knyta kontakter till och mellan kvinnor som behandlas för gynekologisk cancer.
Genom information och kamratlig samvaro vill vi också stödja dem som behöver vårt stöd,
dela med oss av våra erfarenheter och förmedla ett positivt budskap.
Följande aktiviteter är planerade för år 2015:
• Regelbundna styrelsemöten
• Allmänna medlemsmöten
• Musslans ordförande deltar i möten med ledningsgruppen för gynekologi på CSK.
• Vi kommer att fortsätta samarbetet med bröstcancer, prostatacancer, ILCO, mag- och
tarmcancer-grupperna i Värmland med öppna föreläsningsserier för medlemmar och
allmänheten.
• Projektet "invandrarkvinnor med gynekologiska besvär" fortsätter
• Samarbete med andra cancerföreningar i Norge och Danmark
• Musslan är en av medlemsföreningarna i Gynsam (Gyncancerföreningarnas Nationella
Samarbetsorganisation) och deltar i deras styrelsemöten och aktiviteter.
• Musslan är en av medlemsföreningarna i HSO Värmland och delar i deras styrelsemöten
aktiviteter.
• Delta i Handikappförbundens Samarbetsorgans möten, seminarier och kurser
• Delta i Landstingets Handikappråds möten
• Skriva artiklar i Gynsamposten där Musslans ordförande är redaktör
• Delta i RCC:s möten
• Skriva artiklar i Gynsamposten
• Delta i Nordiska systerföreningarnas möten
• Delta i Europeiska Cancerkongressen (Betalas av EU)
• Delta i ECPC:s möten. (Betalas av ECPC = European Cancer Patient Coalition).
• Delta i ESGO:s konference i Nice, Frankrike. (Stipendier från EU)
• Delta i Systerskapsfestivalen 2015
• Globe-athon 2015 i Stockholm eller Karlstad
• Aktiviteter under gyncancermånaden – april 2015
Karlstad den 25 februari 2013
Maude Andersson
Birgit Olsson
Jill Ericson
Eila Jarneman
Maritha Lindberg
Ninni Bye
Download