Diskrimineringslagen och praktisk tillämpning – Anna Karlsson

advertisement
Diskrimineringslagen i praktiken
Om grunder & antidiskrimineringsarbete
Anna Karlsson
www.revamp.se
DL i praktiken
7 diskrimineringsgrunder
Kön
Ålder
Funktionsnedsättning
Etnicitet
Religion eller annan trosuppfattning
Sexuell läggning
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Annat som kan orsaka diskriminering men inte omfattas av DL:
socioekonomisk status, vikt, sjukdomstillstånd, bostadsområde
DL i praktiken
Kön som diskrimineringsgrund
Med kön innefattas kvinna, man och personer som
avser ändra eller har ändrat könstillhörighet
Män och kvinnor lever under väldigt olika villkor.
Stereotypa förväntningar skapar ofta diskriminering.
Osynliggörande av personer som inte definierar sig
utifrån biologi eller sociala könsgränser
Att tänka på om du vill mäta/kartlägga
Inkludera transpersoner!
Man, kvinna, ”inget av ovanstående”.
Frågor om att vara transperson.
DL i praktiken
Ålder som diskrimineringsgrund
Med ålder menas uppnådd levnadslängd. Alla kan anmäla.
Undantag medges om särbehandling har ett
berättigat syfte (ex lagstadgade åldersgränser)
Svårt att bevisa diskriminering pga normaliserad
syn på ålder. Olika åldrar kopplas till
olika förutsättningar & egenskaper.
Ålder i relation till andra diskrimineringsgrunder eller diskrimineringsorsaker. Viktigt!
Att tänka på om du vill mäta/kartlägga
Lätt att mäta. Svårt att tolka!
DL i praktiken
Funktionsnedsättning som diskrimineringsgrund
Synliga & Osynliga - fysiska, psykiska,
intellektuella & neuropsykiatriska
Det är något personen har, inte något personen är.
Tillgängliga miljöer - högre kvalitet för fler!
Funktionsvariationer/skillnader/förmåga
Hinder eller tillgång?
Att tänka på om du vill mäta/kartlägga
Svårt att mäta pga stora variationer.
Lättast fråga om personens tillgänglighetsbehov.
DL i praktiken
Etnicitet som diskrimineringsgrund
En individs nationella och etniska ursprung. Alla har en eller flera!
Självidentifikation
Vithetsnorm
Rasifiering, schablonföreställningar & fördomar
tex idé om oföränderlig personlighet utifrån kultur
Att tänka på om du vill mäta/kartlägga
Etnicitet som identitet får inte registreras.
Fråga om utseende, språkkunskaper, födelseland, namn osv.
Vilken dimension är relevant! Var tydlig.
DL i praktiken
Religion eller annan trosuppfattning
Alla som har en religion eller trosomfattning omfattas. Även ateism.
Svår att särskilja från etnisk diskriminering.
Sekulär kristendom norm - svårt vara öppen med tro
Kläd- och uppförandekoder, normer kring mat.
Att tänka på om du vill mäta/kartlägga
Religion får inte registreras.
Svårt att mäta då det ofta samverkar med etnicitet.
Ex på ok frågeställning: Kan du utöva/uttrycka din religion?
DL i praktiken
Sexuell läggning som diskrimineringsgrund
Med sexuell läggning menas hetero-, homo-, bisexualitet.
Sexuell läggning - Sexuell orientering
Att inte fritt kunna tala om & leva sitt liv öppet
Hatbrott, diskriminering & ifrågasättande vanligt
för personer som lever samkönat
Att tänka på
Hur ser blanketter, frågeformulär ut?
Finns heteronormativa föreställningar kring hur
vi definierar anhöriga, benämner medarbetare, värderar förhållanden osv?
DL i praktiken
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Personer med könsidentitet eller könsuttryck som bryter heteronormen
En persons identitet eller uttryck i form av kläder,
kroppsspråk, beteende eller annat avseende kön.
Transpersoner har i praktiken sämre rättsligt skydd
än andra i DL eftersom de inte nämns i lagtexten.
Gruppen transpersoner stora skillnader t ex
transvestism & transsexualism (ej sexualitet)
Att tänka på
Enkät: ha en tredje könskategori. Eller ”man” ”kvinna” ”inget av ovanstående”
Situationer där kön har betydelse - Låt transpersoner äga frågan!
DL i praktiken
Ansvar och metoder som arbetsgivare
Att arbeta förebyggande
-
Policy med konsekvenser
-
Beredskapsplan för akuta situationer
-
Att inventera förhållanden på arbetsplatsen
Att hantera när det händer
-
Ditt ansvar att lyssna - inte att döma
-
Hålla berörda informerade
-
Inventera efter- kan vi förhindra att det sker igen?
Utvärdera
-
Har vi gjort rätt? Tillräckligt? Behöver vi ta in mer i vår bedömning?
DL i praktiken
Vinster i antidiskriminering & antimobbning
God arbetsmiljö - ekonomi & trivsel
mindre sjukskrivningar,
lägre personalomsättning mm
Organisationsutveckling
Arbetsglädje & kreativitet hör ihop!
Kvalitetssäkring
Kunskap/kompetensförhöjning bättre och mer kvalificerad vård/omsorg
DL i praktiken
Bikupa
Hur tänker du dig att ett
antidiskrimineringsarbete skulle
kunna se ut i din verksamhet?
Diskutera med den som sitter
bredvid dig.
2 min
DL i praktiken
Varför diskriminera när vi kan låta bli?
Anna Karlsson
www.revamp.se
[email protected]
Download