Skalltrauma på barn
Johanna Räntfors
Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus
Larm skallskada på väg till akuten
Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus
2
Akut Trauma
 13- årig pojke på cykel
 Påkörd av bil
 Bilen kört ca 50 km/h
Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus
3
Akutrummet
4
Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus
APLS, ATLS
A Airway
B Breathing
C Circulation
D Disability
E Exposure
5
Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus
D
 Neurologstatus
 RLS
 Glasgow Coma Scale
6
Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus
D
Alert
Responds to Voice
Responds only to Pain
Unresponsive to all stimuli
Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus
7
Skydda halsryggen!
Symtom vid inkomsten:
•nedsatt medvetandegrad
•smärta eller ömhet i nacken
•Öm i buken, spänd vid palpation
Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus
8
D e finit ivt ut lå t a n de
CT M ULTI TRAUM A: ……………………………………. .
Sa m m a nfa t t ningsvis: Ett flertal supratentoriella
kontusionsblödningar med övervikt för vänster sida.
Mandibelfraktur. Förtätningar basalt i vänster lunga
som vid kontusion/atelektas. Mjältkontusion i
hilusområdet med misstänkt subcapsulär blödning.
Måttlig mängd fri vätska i lilla bäckenet. /
Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus
9
Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus
10
Vid larm vilka frågor?
Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus
11
När Var Hur gick
olyckan till?
• När hände olyckan?
• Var? på vilket
underlag föll barnet ?
• Hur högt var fallet ?
• I vilken hastighet?
• Hög- energi våld?
Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus
12
Vilka symtom direkt efter
olyckan?
• Varit avsvimmad? Hur länge?
• Skrek eller grät barnet direkt?
• Sänkt medvetande?
Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus
13
Symtom efter olyckan tills
ankomst till sjukhus?






Kräkts?
Slö? Påverkad?
Sänkt medvetande?
Huvudvärk?
Minneslucka?
Har symtomen
förändrats?
Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus
14
Viktig information från ambulans
och/eller anhörig
•
•
•
•
•
När, var, hur gick olyckan till?
Typ av fall?
Högenergivåld?
Symtom direkt efter olyckan?
Symtom efter olyckan till sjukhuset?
Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus
15
130. retts-p
- Skada Huvud/Skallskada S09.9
- Skada Nacke/Hals S11.9
- Hängning/Strypning Y20.99
 Högenergivåld
 Sväljningssvårigheter
 Penetrerande skada
 Pulserande blödning
 Kraftig eller ökande svullnad hals/nacke
 Hängnings-/strypningsförsök
 Brännskada/kemskada/ inhalationsskada
som riskerar att påverka luftvägarna
 Koagulationshämmande medicinering*
eller blödningsbenägenhet
 Påverkat mentalt status
 Stor sårskada
 Svår nacksmärta
 Nedsatt känsel i extremitet
 Medvetslöshet > 5 min i samband med skada
 Berusad/intoxikerad patient
 Svår huvudvärk
 Misstänkt fraktur i skallbas eller skalle
 Misstanke om misshandel hos barn < 2 år
ESS-Vägledning
Högenergivåld: se ESS 139
Misstänkt skallbasfraktur: T ex blödning från hörselgång, hematom kring öga
(brillenhematom), hematom bakom öra (Battle’s sign), likvor ur näsan/öra.
Misstänkt skallfraktur: Hos barn under 2 år kan en stor mjuk bula på sidan av skallen tyda
på skallfraktur.
Påverkat mentalt status= RLS 2-8/agiterad/upprepar frågor/svarar långsamt
Koagulationshämmande medicinering eller blödningsbenägenhet
Misstanke om misshandel – se ESS 199
Faktaruta
Kraftig svullnad i huvud-halsregionen kan allvarligt påverka andningsvägarna.
Sårskador skall helst primärsutureras inom 6 timmar från det att skadan inträffat.
Misstänk misshandel (se ESS 199).
Nackkrage:
Om pat är intoxikerad, medvetandepåverkad eller funktionshindrad på ett sådant sätt att patienten ej
volontärt kan skydda en eventuellt skadad nacke så ska nackkrage användas om det finns ett
halsryggstrauma och känd eller förmodad nacksmärta.
Patient som försetts med halskrage av ambulans eller annan vårdinrättning ska ses av läkare innan
nackkragen tas bort, detta gäller även spine-board. Detta innebär att nackkrage/spine-board i sig är skäl för
upp-prioritering eftersom man ej bör vara fixerad längre än nödvändigt.
 Misstanke om misshandel barn > 2år
 Lätt till måttlig nacksmärta
 Medvetslöshet < 5 min i samband med skada
 Amnesi
 Minst 1 kräkning hos barn>2år
 Övriga sårskador som behöver sutureras
 Inget av ovanstående
Drottning Silvias Barn &
Ungdomssjukhus
16
retts-p 2016
Röda Allvarliga skallskador
Högenergivåld:
 Bilolycka, avkörning > 60 km/h
 Voltat fordon, fastklämd person
 Utkastad ur fordon
 Dödfall i samma fordon
 MC/Mopedolycka > 30 km/h
 Fotgängare/ cyklist påkörd av motorfordon
 Fall från 3 meter eller tre gånger egen höjd
 Annat högenergetiskt våld
Akut DT- skalle
Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus
17
Röd Annat högenergetiskt våld
Tänk på
 Cykelolyckor
 Ridolyckor
 Motorkross
 Skate- board
Akut DT- skalle?
Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus
18
Drottning Silvias Barn &
Ungdomssjukhus
19
Högrisk
Akut DT och/eller OBS 12 tim
Medelsvår skada
 GCS 9- 13
RLS 3
Lätt skada, Högrisk?




GCS 14- 15/ RLS 1- 2
Fokalneurologiska bortfall
Post-traumatisk krampanfall
Symtom som vid skallbasfraktur
eller intryckt fraktur
 antikoagulationskoagulationsrubbning
 Shuntbeh hydrocefalus
Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus
20
Medel risk
Akut DT eller OBS 12 tim
 GCS 14/ RLS 1-2
 Eller GCS 15/ RLS
1-2
• varit avsvimmade > 1
min
• neurologiskt
bortfallsymtom
• antikoagulationskoagulationsrubbning
Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus
21
Liten risk, OBS 6 tim
GCS 15/ RLS1
 Post-traumatisk
minneslucka
 Svår/ tilltagande
huvudvärk
 Abnormt beteende
 Kräkts > 2 ggr
GCS 15/ RLS 1
 Påverkad andning
 Shuntbehandling
 < 2 år och har stor
parietal/temporal
scalp- blödning
Drottning Silvias Barn &
Ungdomssjukhus
22
Minimal risk
 GCS 15 eller RLS 1
 Inga riskfaktorer
Drottning Silvias Barn &
Ungdomssjukhus
23
Barnens Patofysiologi
• Stort huvud
• Svagare nackmuskler
• Hjärnan ej färdig-myeliniserad tills 3 års
ålder
• Mjukare skelett
• Ryggradens ligament elastiska
• Hjärnödem
• Fontanell
Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus
24
Barnmisshandel?
• Söker sent
• Uppgivet trauma stämmer ej med barnets
skador
• Vet inte hur olyckan gått till eller otydligt
förklaring?
• Omsorgssvikt?
Vi måste värna om att alla barn växer
upp trygg och bra miljö
Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus
25
Viktigt att i status
•
•
•
•
AT, vakenhetsgrad
Neurologstatus
Öron, blod i hörselgången
Se och känna över hela huvudet och hela
kroppen
Drottning Silvias Barn &
Ungdomssjukhus
26
När gör vi akut DT- skalle
•
•
•
•
Högenergivåld
Sänkt medvetande
Neurologiska bortfall
Tecken på skallbasfraktur
blod i hörselgången
• Riskfaktor
• Långvariga symtom
Drottning Silvias Barn &
Ungdomssjukhus
27
När skall barnet läggas in på avd?
•
•
•
•
•
•
•
Högenergivåld
Sänkt medvetande
Kräks flera gånger och fortsätter
Svår huvudvärk
Minnesförlust
Inte sig lik
Svår huvudvärk
Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus
28
Vårdtid?
• Beroende på typ av skada?
• Beroende på patientens symtom?
Hemgång vid:
• Gott AT
• Äter och dricker
Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus
29
Instruktioner inför hemgång
Muntlig & skriftlig instruktion:
• Ha det stillsamt omkring sig
• Undvika TV, dator, läxläsning
• Ingen idrott gymnastik närmaste veckan
om hjärnskakning.Vid svårare skador
längre avhållsamhet
• Åter till dagis och skola då barnet har varit
som vanligt en hel dag
Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus
30
Vad skall man reagera på
hemma?
•
•
•
•
Att barnet blir mera slö och påverkad
Börjar kräkas upprepade ggr
Får tilltagande huvudvärk
Personlighetsförändring
Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus
31
Uppföljning på Barn och
ungdomsmottagning
• Haft neurologiska bortfall
• Varit avsvimmade
• Minneslucka
• Haft svår huvudvärk
• Högenergivåld
Svårare skallskador med kvarvarande
neurologiska bortfall åb till barnneurolog.
Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus
32
Tack!!!
Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus
33