Standardiserade instruktioner för beredning av parenterala läkemedel

Jonas Abrahamsson Ordf. Läkemedelsråd DSBUS, Malin Andersson BK 330, Sofi Andersson
Stavridis BK 323, Åsa Bergman Apoteket, Anne Björhag BK 327, Anna Boden BK 323, Emma Bäck
BK 327, Anna-Lena Fransson BK 316, Ann-Louise Gustafsson BK 305=322, Ulla Hultström
Apoteket, Ulla-Britt Jansson Vårdutv., Erika Jelkeby Barn IVA, Annika Odehed BK 326, Anne
Rosenqvist BK 316, Anita Salmela BK 334, Kerstin Sandstedt BK 325, Birgitta Svensson BK 326,
Maria Tingdahl BK Med akut, Stig Wejstål BK IT-avd.
Utarbetande och användning av
Standardiserade
instruktioner för beredning
av parenterala läkemedel
på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Standardiserade instruktioner för
beredning av parenterala läkemedel
På uppdrag av Läkemedelsrådet på Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus
En tvärproffessionell arbetsgrupp
-Sjuksköterskor
-Läkare
-Apotekare
-Kvalitetsansvarig
-It tekniker
31 områdesgemensamma spädningslistor
-fler på väg!
Standardiserade instruktioner för
beredning av parenterala läkemedel
Dokumenten implementeras i sjukhusets generella
elektroniska kvalitetssystem. I tabellen finns varje produkt
som en huvudrubrik och är en länk till separat instruktion för
beredning/spädning.
1. PM utformning
Spädningslistorna är
standardiserat utformade och
anger ansvariga för
informationen och
instruktionens giltighet
2. Preparatnamn
Här anges det namn
preparatet har i FASS
3. Riktlinjer
Länk till instruktion för
användning och hantering av
informationen samt förklaring
av rubriker i dokumentet
4. Substansnamn
Med hjälp av substansnamnet
och ATC kod hittar man
synonymer till preparatet i
ATC kapitlet i FASS som kan
vara utbytbara.
5.
Spädningsinstruktion inkl
spädningsvätska
Här beskrivs vilken spädningsvätska
som rekommenderas och vilken
koncentration lösningen får. Ibland kan
flera alternativ rekommenderas
beroende på läkemedelsdos och
medicinteknisk utrustning (pumpar).
Detta är en nödvändig information vid
ordination. För spädningsvätskan NaCl
avses styrkan NaCl 9 mg/ml om inget
annat anges.
6. Administreringssätt + tid
Här anges hur läkemedlet ska
administreras och under hur
lång tid.
7.
Hållbarhet
Angivna hållbarheter gäller under
förutsättning att spädning har skett
enligt dessa instruktioner i angivna
spädningsvätskor och koncentrationer.
Ett läkemedels hållbarhet beror på den
fysikalisk/kemiska stabiliteten och den
mikrobiologiska hållbarheten.
Hållbarhet kan även bero på förvaring.
Därför anges alltid typ av förvaring i
samband med angiven hållbarhet.
Ljusskydd innebär att läkemedlet ska
förvaras i originalförpackning om så är
möjligt alternativt invirad i
aluminiumfolie.
8. Arbetsmiljö åtgärd
Arbetsmiljöverket har i AFS
angett 2005:5 hur cytostatika
och läkemedel med
bestående toxisk effekt ska
hanteras. Inom SU har en
manual ”Läkemedel med
arbetsmiljörisker” tagits fram
där hanteringen
detaljbeskrivs.
9. Övrigt
Annan nödvändig information,
tex hur man hanterar
läkemedel med Y-site
inkompabilitet eller hur man
bör monitorera.
10. Blandbarhet
Här anges pH och eventuella
blandningsmöjligheter
11. Källa
Här anges referenser och
informationskällor som
använts. Detta för att
säkerställa en hög kvalitet
och standardiserad
uppdateringsprocess.