Claes Lyckner - Länsstyrelserna

advertisement
Pilotprojektet för ett tryggare
återvändande -
Assisted Voluntary Return and Reintegration for Victims
of Trafficking and Foreign Persons in Prostitution
Varför behövs ett tryggt återvändande?
 Öka säkerheten och tryggheten för barnet vid ett
återvändande
 Minimera risken för att barnet hamnar återigen i
handeln – re-traffickering
 Skapa förutsättningar för en bättre tillvaro för barnet om möjligt
Utmaningar
- Stöd i återvändandet ska kunna ges oavsett var personen
påträffas i Sverige samt vilket land den utsatta kommer ifrån!
 Assisterat återvändande är svårt och komplicerat
 Var ska man vända sig? - mottagare i hemländerna
 290 kommuner (socialtjänster) som var och en ska
kunna hantera återvändande
 Finansieringsfrågan
Pilotprojekt i samarbete med IOM
Helsingfors
 Målgrupper – kvinnor, män, flickor, pojkar utsatta för
människohandel och prostitution
 Ett pilotprojekt: utveckla, pröva, förbättra
Vad kan projektet hjälpa till med i
återvändandet? - övergripande
1. Inför resan
– Spårning av vårdnadshavare (family-tracing), hitta rätt till
sociala myndigheter
– Kartläggning av situation och tillgängligt stöd i hemlandet
– Resehandlingar, resplan och bokningar
– Hotbedömning (säkerhet+risk)
Socialtjänsten fortsatt
2. Under resan
– Ledsagning, eskort
3. Efter hemkomst
–
–
–
–
Mottagande i hemlandet
Vidaretransport i hemlandet
Individanpassade stödinsatser
Uppföljning, återkoppling
ansvarig för barnet!
Stödinsatser i projektet – en brygga till
ursprungslandets stödinsatser
Preliminär åter-integrationplan
speglar stödinsatser utifrån barnets
behov

Ekonomiskt stöd kan innehålla:
 Allmänt stöd, upp till 3 månader
 Engångsstöd för återintegration/
Planen kan bestå av komponenter
rehabilitering/utbildning &
för:
(sysselsättning)
 hälsovård
Behovsprövade bidrag:
 psyko-socialt stöd
 Engångsstöd för boende
 skolgång, utbildning
 Engångsstöd för hälsovård
 (sysselsättning)
 Om vuxen: stöd för medföljande
barn

Varierar från land till land,
ärende till ärende!
Hur fungerar
ärendegången?
Socialtjänst, andra
myndigheter,
frivilligorganisationer
etc.
IOM Helsingfors
Länsstyrelsen
i Stockholm
IOM-kontor i
ursprungslandet,
t ex. Rumänien
Kontakt och mer information:
Claes Lyckner, samordnare
Mejl: [email protected]
Tel: 08-785 5084
Infobroschyrer:
www.lansstyrelsen.se/
stockholm
Download