Kommissionen föreslår ett åtgärdspaket till stöd för

IP/98/1126
Bryssel den 16 december 1998
Kommissionen föreslår ett åtgärdspaket till stöd för
flyktingar, asylsökande och fördrivna personer
Europeiska kommissionen har antagit två sammanhörande förslag om
flyktingar, asylsökande och fördrivna personer. Det första är en gemensam
åtgärd för stöd till mottagandet av asylsökande och fördrivna personer och
för att hjälpa dem att frivilligt återvända till hemlandet. Årsbudgeten belöper
sig på 15 miljoner ecu. Det andra förslaget är ett handlingsprogram för
Europeiska unionen med syfte att främja flyktingars integrering i EU, och där
belöper budgeten sig på 15 miljoner ecu på två år. Tillsammans kommer
dessa båda åtgärder att garantera att det finns ett sammanhängande
stödprogram för de människor som söker skydd i medlemsstaterna.
Åtgärderna omfattar hela processen från det ögonblick då en person
ansöker om asyl till integreringen i samhällslivet för dem som tillerkänns
flyktingstatus eller får en annan form av skydd. Det kommer också att ges
möjligheter att hjälpa personer som önskar återvända till sitt hemland.
Åtgärder för mottagande av asylsökande och fördrivna personer, liksom åtgärder
för att underlätta ett frivilligt återvändande, hör enligt det nuvarande fördraget in
under den tredje pelaren – samarbete i rättsliga och inrikes frågor. Integreringen
av människor som redan har fått rätt att stanna är däremot en gemenskapspolitisk
fråga. Eftersom frågorna hör nära samman har kommissionen antagit den
gemensamma åtgärden och handlingsprogrammet tillsammans.
Mottagning av asylsökande och fördrivna personer
Förslaget till gemensam åtgärd har antagits på initiativ av kommissionsledamot
Anita Gradin, som har ansvar för rättsliga och inrikes frågor.
“I frågan om mottagandet finns det ett viktigt band mellan den gemensamma
åtgärden och mina förslag till rådet om gemensamma ordningar för tillfälligt skydd
och delade bördor vid massiv tillströmning av fördrivna personer", säger Anita
Gradin. "Enligt förslagen skall människor som tillerkänns tillfälligt skydd också
åtnjuta en miniminivå av sociala rättigheter i alla medlemsstater. För några av
åtgärderna kommer medlemsstaterna att kunna begära ekonomiskt bistånd från
EU enligt handlingsprogrammet. Jag är övertygad om att denna möjlighet kommer
att göra det lättare att fördela bördorna mellan medlemsstaterna i situationer av
massiv tillströmning."
Den gemensamma åtgärden innehåller bestämmelser om ekonomiskt stöd till
mottagandet av skyddssökande och om de sociala rättigheter de skall
tillerkännas: en grundläggande levnadsstandard, läkarvård och utbildning. Andra
åtgärder som kan få stöd från EU är sådana som gäller effektiva och rättvisa
asylförfaranden, till exempel rättshjälp och rådgivning, tolkhjälp och information
om rättigheter och skyldigheter. Särskild uppmärksamhet ägnas sårbara grupper
som underåriga utan sällskap av vuxna, tortyr- och våldtäktsoffer och personer i
behov av särskild medicinsk behandling.
Enligt kommissionens åsikt måste alla medlemsstater vara i stånd att ta emot
asylsökande och fördrivna personer enligt gemensamma minimistandarder. Den
medlemsstat som har skyldighet att behandla en asylansökan är enligt
Dublinkonventionen ofta den som den asylsökande kom till först. Därför är det
viktigt att människor som söker skydd kan förses med tillräckliga medel för sitt
uppehälle under asylförfarandet, oavsett vilken medlemsstat de befinner sig i.
Sådana åtgärder kan också bidra till att minska de sekundära
migrationsrörelserna inom EU.
Frivilligt återvändande
Den gemensamma åtgärden innehåller olika åtgärder avsedda att underlätta
frivilligt återvändande till hemlandet. De gäller främst följande områden:
-
Att inhämta och sprida viktiga upplysningar, till exempel om läget ekonomiskt
och administrativt i hemlandet, rättigheter när det gäller anställning och
egendom och andra juridiska frågor.
-
Rådgivning både till personer som överväger att resa tillbaka till hemlandet
och till personer som redan har beslutat det.
-
Utbildning, främst yrkesutbildning, med syfte att ge de återvändande
färdigheter som kommer att bli till nytta i hemlandet.
-
Ekonomiskt stöd kan också utgå till rese- och transportkostnader och åtgärder
som syftar till att lösa problem efter återvändandet.
Flyktingars integrering
Förslaget att utarbeta ett handlingsprogram för främjande av flyktingars
integrering i Europeiska unionen (1999-2000) har antagits på initiativ av Pádraig
Flynn, kommissionsledamot för sysselsättning och socialpolitik.
"Flyktingar kan lämna betydande bidrag till samhällslivet, men ofta är de dåligt
integrerade och drabbas av social utslagning", säger Pádraig Flynn. "Syftet med
det särskilda stöd som EU bidrar med genom detta handlingsprogram är att stärka
de ansträngningar som redan görs i medlemsstaterna för att främja flyktingars
integrering genom att stödja innovativa metoder, utbyte av idéer och spridningen
av bra arbetsformer över hela EU."
2
Förslaget bygger på resultaten av de åtgärder som genomfördes som experiment
1997 och 1998 tack vare nya medel som anslagits av Europaparlamentet
(budgetpost B3-4113). Medlen har använts för finansiering av över 140 projekt
lokalt, nationellt och på EU-nivå. Enligt förslaget skall femton miljoner ecu stå till
förfogande för programmet under två år, huvudsakligen för fyra syften:
- stora, mångsidiga och innovativa projekt i medlemsstaterna
- projekt på EU-nivå med deltagande av alla femton medlemsstater
- nätverk över nationsgränserna
- framtagning av statistik och uppgifter om flyktingars integrering i EU.
Syftet är att uppmuntra förnyelse och utbyte av idéer och bra metoder genom att
främja kontakter mellan alla som deltar i arbetet med flyktingarnas integrering i EU
– frivilligorganisationer, lokala myndigheter, flyktingorganisationer och andra –
samtidigt som flyktingarnas egen kulturella identitet skall bevaras.
I handlingsprogrammet definieras flyktingar som personer som antingen har fått
tillstånd att stanna i en medlemsstat som flyktingar under Genèvekonventionen
eller har tillerkänts skydd på personliga grunder i enlighet med medlemsstatens
internationella åtaganden eller av humanitära skäl.
Handlingsprogrammet grundar sig på artikel 235 i EG-fördraget och är giltigt till
utgången av år 2000. På medellång sikt är avsikten att åtgärder till förmån för
flyktingars integrering skall tas fram som en del av kommande EU-åtgärder för
främjande av social integrering enligt artikel 137 i Amsterdamfördraget.
3