Ett mer sammanhållet samhälle för ett starkare Europa

advertisement
Sverige
Elis ENVALL
Socialstyrelsen – Stockholm
[email protected]
www.socialstyrelsen.se
Hanna LANTZ
Socialdepartementet – Stockholm
[email protected]
www.social.ministry.se
Jobba tillsammans
– jobba bättre
Delaktighet och engagemang på alla nivåer inom
förvaltning, privata företag och det civila samhället är
centralt för att europeisk politik för socialt skydd och
social integrering ska kunna nå det övergripande målet
att främja starkare social sammanhållning i Europa.
Direkt engagemang av människor som upplever
fattigdom och social utslagning när politik och program
utvecklas, läggs fram och följs upp är avgörande för
att säkerställa att man utformar insatser som är mer
fokuserade och relevanta.
Genom att beakta det kunnande, den kompetens och
de resurser som finns hos fackliga organisationer,
icke-statliga organisationer och företag samt skapa
synergieffekter och dialog dem emellan arbetar EU för
att skapa ett mer sammanhållet samhälle och därmed
ett starkare Europa.
KE-76-06-439-SV-D
Nationella kontaktpunkter
Ett initiativ från Europeiska unionen
Ett mer sammanhållet
samhälle för ett starkare
Europa
Finland
Reijo VÄÄRÄLÄ
Social- och hälsovårdsministeriet – Helsingfors
[email protected]fi
www.stm.fi
EU:s process för socialt
skydd och social
integrering
Genom EU:s process för socialt skydd och social
integrering samordnar och uppmuntrar Europeiska
unionen åtgärder från medlemsstaterna som syftar
till att bekämpa fattigdom och social utslagning
och att reformera de sociala skyddssystemen på
grundval av politikutbyte och ömsesidigt lärande.
Därigenom utgör den en grund för uppnåendet
av unionens strategiska mål om stabil ekonomisk
tillväxt, fler och bättre jobb och starkare social
sammanhållning till 2010.
© Europeiska gemenskaperna, 2007
Foton: © iStockphoto.com, 2007
Kopiering tillåten med angivande av källan.
Printed in Belgium
TRYCKT PÅ ICKE KLORBLEKT PAPPER
Europeiska unionens engagemang
för socialt skydd och social integrering
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi
Europeiska kommissionen
EU: 27 länder
– en uppsättning värden
Europeiska unionens etiska grundsyn framhålls genom
en samling gemensamma värden – frihet, demokrati,
jämlikhet och solidaritet. Dessa värden har inspirerat
de sociala systemen i EU:s medlemsstater. Även
om de sociala systemen skiljer sig åt, delar de ett
antal gemensamma drag: samtliga inbegriper statliga
insatser för att minska fattigdom och social utslagning,
fördela inkomster rättvisare, säkerställa en hög grad
av social trygghet och främja lika möjligheter.
Samordna nationella
politiska ansträngningar
Vid toppmötet i Lissabon 2000 tillstod EU:s ledare att
tillgång till moderna och hållbara tjänster av hög kvalitet
är avgörande för att människor ska kunna vara fullt ut
delaktiga i samhället. Detta utgör kärnan av Europas
strategiska mål på tio års sikt om att uppnå hållbar
ekonomisk tillväxt, fler och bättre jobb och starkare
social sammanhållning, vilket fortfarande fungerar
som vägledande princip för medlemsstaternas och
Europeiska kommissionens agerande.
Genom EU:s process för socialt skydd och social
integrering arbetar medlemsstaterna tillsammans
för att genom en mängd initiativ modernisera den
europeiska sociala modellen. Det inbegriper att öka
sysselsättningen, reformera våra system för socialt
skydd för att möta behoven hos en åldrande befolkning
och ta itu med social utslagning i alla dess former.
Detta engagemang ligger till grund
för de tre prioriteringarna att
I dag sätts press på genomförandet av denna
gemensamma samling av värden. Samtidigt som
medlemsstaterna befinner sig i olika faser av
utvecklingen av sina sociala system, ställs de alla
inför liknande utmaningar på det sociala området
– demografiska, konkurrensrelaterade och tekniska –
som omskapar vårt samhälle och vår ekonomi.
EU måste därför ta itu med den viktiga utmaning som
består i att under de kommande åren anpassa och
modernisera sin sociala modell.
1. utplåna fattigdom och social
utslagning,
2. trygga tillräckliga och hållbara
pensioner samt
3. tillhandahålla hälso- och sjukvård
och långtidsvård som är tillgänglig,
håller hög kvalitet och är hållbar.
I denna process spelar Europeiska kommissionen en
central roll för att utvärdera och ge råd.
En metod som grundas
på ömsesidigt lärande
Inom ramen för EU:s process för socialt skydd och
social integrering har medlemsstaterna enats om att
identifiera och lyfta fram sin effektivaste politik på
ovan nämnda områden, i syfte att lära av varandras
erfarenheter.
Detta är en flexibel och decentraliserad metod som
omfattar att
enas kring gemensamma målsättningar som
ställer upp delade mål på hög nivå för att
underbygga hela processen,
komma överens om en uppsättning gemensamma
indikatorer som visar hur framstegen mot dessa
mål kan mätas,
utarbeta nationella strategiska rapporter i vilka
medlemsstaterna anger hur de ska planera
politiken under en viss period för att uppnå
de gemensamma målsättningarna samt att
utvärdera dessa strategier gemensamt av
Europeiska kommissionen och medlemsstaterna.
Genom Progress (gemenskapsprogram för sysselsättning och social solidaritet) ger EU:s process för
socialt skydd och social integrering också en ram för att
utbyta bästa praxis och ömsesidigt lärande.
Metoden främjar god styrning, öppenhet, genomsynlighet och engagemang av intressenter – på
europeisk och nationell nivå – som ett sätt att fatta
bättre beslut.
Download