Kommissionen föreslnr miniminormer för mottagandet av personer

advertisement
,3
Bryssel den 3 april 2001
.RPPLVVLRQHQ
I|UHVOnU
PLQLPLQRUPHU
I|U
PRWWDJDQGHWDYSHUVRQHUVRPV|NHUDV\OLQRP(8
(XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ DQWRJ L GDJ HWW I|UVODJ WLOO HWW GLUHNWLY VRP DQJHU
PLQLPLQRUPHU I|U (8PHGOHPVVWDWHUQDV PRWWDJDQGH DY DV\OV|NDQGH (QOLJW
I|UVODJHW VNDOO DOOD PHGOHPVVWDWHU YDUD VN\OGLJD DWW JH DV\OV|NDQGH HWW
PLQLPLVW|GI|UDWWJDUDQWHUDHQYlUGLJOHYQDGVVWDQGDUGRFKVlUVNLOGKMlOSWLOO
GH PHVW EHK|YDQGH $OOPlQQD UHJOHU I|U DWW XQGYLND PLVVEUXN DY
DV\OV\VWHPHWLQJnURFNVnLI|UVODJHW
När kommissionsledamoten med ansvar för rättsliga och inrikes frågor, António
Vitorino, offentliggjorde förslaget, sade han att "detta förslag är ett svar på de krav på
en gemensam asyl- och invandringspolitik inom EU som framfördes av EU:s statsoch regeringschefer vid Europeiska rådets möte i Tammerfors".
(WWPLQLPLVW|GPHGVlUVNLOGKMlOSWLOOGHXWVDWWD
Förslaget syftar till att harmonisera lagstiftningen och det stöd som ges till
asylsökande och deras familjer medan deras fall handläggs av medlemsstaternas
myndigheter. Det grundar sig på principen att asylsökande skall garanteras en värdig
levnadsstandard. Enligt förslaget måste de asylsökande beviljas en minsta stödnivå
för att medlemsstaternas rättstraditioner när det gäller att respektera de mänskliga
rättigheterna skall efterlevas. Arbetstillstånd kommer att tillåtas sex månader efter
det att ansökan har lämnats in. Särskilda regler för grupper med särskilda behov
(barn utan medföljande vuxen, tortyroffer och gravida) måste tillämpas. Slutligen
kommer ett kontrollsystem att upprättas för att garantera att de nationella systemen
har en jämförbar standard.
$V\OV\VWHPHWVNDOOLQWHNXQQDPLVVEUXNDV
För att sökande personer som inte är avsedda att dra nytta av mottagningssystemet
inte skall kunna utnyttja det, anges ett antal åtgärder i förslaget. Medlemsstaterna får
rätt att be ansökande, som har råd, att bidra ekonomiskt till kostnaderna för att ta
emot dem (hyra, hälso- och sjukvård, osv.). Medlemsstaterna kommer att kunna
minska eller dra in stödet när det är motiverat.
- När sökande har visat att de inte har ett allvarligt uppsåt med sitt asylförfarande
(t.ex. genom att inte infinna sig för en personlig intervju om deras ansökan)
- När det p.g.a. deras uppträdande är orimligt att låta dem stanna (t.ex. våldsamt
uppträdande på en förläggning).
Detta förslag är nära knutet till kommissionens förslag på asylområdet om
gemensamma normer för asylförfaranden (se bakgrundsbeskrivning nedan). Ett
effektivt och rättvist asylförfarande möjliggör en någorlunda snabb handläggning av
asylansökningarna, varigenom mottagningsperioden begränsas, särskilt när det
gäller icke godtagbara eller medvetet ogrundade ansökningar.
%DNJUXQG
Detta ODJVWLIWQLQJVI|UVODJ från kommissionen är nära knutet till det förslag till
direktiv om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för att bevilja eller
upphäva flyktingstatus som antogs av kommissionen i september 2000 och det
diskuteras för närvarande av rådet.
Förslaget sattes upp på UHVXOWDWWDYODQ för framstegen i skapandet av ett område
med frihet, säkerhet och rättvisa inom Europeiska unionen som antogs av
kommissionen den 24 mars 2000 och sedan godtogs av rådet. Det bekräftades i
kommissionens meddelande om ett gemensamt asylförfarande och en enhetlig
status, giltig i hela unionen, för personer som beviljas asyl som antogs den 22
november 2001.
Förslaget är en direkt uppföljare till slutsatserna från Europeiska rådets extra möte i
7DPPHUIRUV den 15–16 oktober 1999, där det beslutades att man skulle arbeta för
att inrätta ett gemensamt europeiskt asylsystem som i första skedet skulle omfatta
"gemensamma minimivillkor för mottagande av asylsökande".
Förslaget grundar sig på DUWLNHOE i EG-fördraget. Det gäller inte Danmark som
inte omfattas av avdelning IV i EG-fördraget. I enlighet med reglerna i det protokoll
som reglerar )|UHQDGHNXQJDULNHWVRFK,UODQGVställning i fråga om avdelning IV i
EG-fördraget kommer dessa att meddela huruvida de tänker anta texten.
I GHFHPEHU utförde kommissionen en studie som framlades i början av
QRYHPEHU "om de rättsliga ramarna och de administrativa praktikerna i
Europeiska unionens medlemsstater vad gäller mottagningsvillkoren för
asylsökande, fördrivna personer och personer som söker internationellt skydd".
I MXQL framlade den franska delegationen ett diskussionsunderlag om villkoren
för mottagande av asylsökande som följdes av att rådet antog slutsatserna i
december.
I slutet av MXOL offentliggjorde Förenta nationernas flyktingkommissarie en viktig
studie i samma fråga.
I GHFHPEHU ansåg kommissionen det lämpligt att föra bilaterala överläggningar
med medlemsstaterna på grundval av ett diskussionsunderlag om framtida
gemenskapsinstrument för att ta emot asylsökande inom Europeiska unionen.
Kommissionen rådfrågade både medlemsstaterna och UNHCR samt vissa av de
mer relevanta fristående organisationerna.
Det "grundläggande" material som använts för att utarbeta utkastet till detta förslag
är slutsatserna från rådets möte i december, studien om mottagningsvillkoren och de
skrivna respektive muntliga invändningar som gjorts mot kommissionens
diskussionsunderlag. Dessutom har kommissionen beaktat UNHCR:s studie, danska
flyktingrådets fjärde rapport om rättsliga och sociala villkor för asylsökande och
flyktingar i västeuropeiska länder, befintlig mjuk lagstiftning (främst rådets resolution
från 1997 om underåriga medborgare i tredje land utan medföljande vuxen).
Slutligen har uppmärksamhet riktats mot utkastet till en gemensam åtgärd om
villkoren för asylsökare som lades fram av det spanska ordförandeskapet 1995 men
som aldrig antogs.
2
Download