[PAREUR]

advertisement
EUROPAPARLAMENTET
1999








2004
Utskottet för utveckling och samarbete
DEFINITIVT FÖRSLAG
29 mars 2001
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för utveckling och samarbete
till utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och
försvarspolitik
över kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om
uppföljning av det första toppmötet mellan Latinamerika, Västindien och
Europeiska unionen
(KOM(2000) 670)
Föredragande: Hans Modrow
PA\436033SV.doc
Extern översättning
SV
PE 286.862
SV
PE 286.862
SV
2/7
PA\436033SV.doc
Extern översättning
ÄRENDETS GÅNG
Vid utskottssammanträdet den … 2001 utsåg utskottet för utveckling och samarbete Hans
Modrow till föredragande.
Vid utskottssammanträdet/utskottssammanträdena den ... 2001 behandlade utskottet förslaget
till yttrande.
Vid detta sammanträde/det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet (enhälligt)
nedanstående slutsatser med ... röster för, ... röster emot och ... nedlagda röster.
Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen: ...(ordförande/ordförande för
sammanträdet), ... (vice ordförande), ... (vice ordförande), ... (föredragande), ..., ... (suppleant
för ...), ... (suppleant för ... i enlighet med artikel 153.2 i arbetsordningen), ... och ... .
PA\436033SV.doc
Extern översättning
3/7
PE 286.862
SV
KORTFATTAD MOTIVERING
I och med toppmötet mellan EU, Latinamerika och Västindien i juni 1999 inleddes en ny
etapp i de biregionala förbindelserna, vars syfte är att upprätta ett strategiskt partnerskap.
Utöver utbyggnad av ekonomiska förbindelser erbjuder EU partnerländerna en politisk dialog
mellan jämlikar och samarbete för att lösa sociala och ekologiska problem.
Latinamerika står inför utmaningen att från och med 2005 enligt planerna gå med i det
amerikanska frihandelsområdet (FTAA) tillsammans med USA. Mot bakgrund av att man
redan förlorat tid i vidareutvecklingen av de biregionala förbindelserna, i synnerhet på det
ekonomiska området och inom teknisk utveckling, måste EU snarast ta konkreta initiativ.
1.
Därför måste man ställa sig kritisk till att de konkreta åtgärderna för att genomföra de
uppställda prioriteringarna hittills, nästan två år efter toppmötet, har begränsats till
narkotikabekämpning och till att skapa en biregional arbetsgrupp med uppgift att utarbeta
förslag till att konkretisera det vetenskapliga och tekniska samarbetet.
2.
Kommissionens förslag att koncentrera sin verksamhet på att främja mänsklig utveckling
och utvecklingen av det civila samhället kan ses som ett steg mot att skapa ett
sammanhängande åtgärdspaket.
3.
EU:s viktigaste uppgift inom den politiska dialogen och i samarbetet med Latinamerika
bör vara att stödja fredsprocessen och samhällsförändringen i Colombia, eftersom detta
har långtgående effekter på delregionen och den mänskliga dimensionen samt en
avgörande betydelse för lösningen av samhälleliga konflikter i Latinamerika. EU kan
därmed tillsammans med de intresserade latinamerikanska staterna ingripa inom ramen
för en strategisk allians för att stärka den regionala och globala säkerheten. Genom
förverkligandet av "Plan Colombia", som huvudsakligen bygger på militära instrument
och syftar till att regionalisera konflikten, riskerar hela regionen att bli instabil.
4.
Situationen beträffande mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och demokrati är
alarmerande i de flesta länder i Latinamerika och Västindien. I flera länder gäller till och
med fortfarande icke-demokratiska lagar från den tid då det rådde militärdiktatur.
Otillräcklig information och praktiskt taget straffrihet för allvarliga kränkningar av
mänskliga rättigheter har negativ inverkan på utvecklingen av ett demokratiskt
medvetande. Dessutom visas allt tydligare att politiska rättigheter som inte stämmer
överens med de ekonomiska, sociala och kulturella mänskliga rättigheterna för stora delar
av den fattiga befolkningen inte uppfattas som tillfredsställande.
Med bestörtning konstateras att ursprungsbefolkningen – som i vissa länder utgör så
mycket som hälften av befolkningen – med sina särdrag, självständiga organisationer och
traditionella politiska utformning inte nämns i kommissionens meddelande i dess
nuvarande utformning. Därför koncentrerar sig i de flesta länderna kränkningarna av
mänskliga rättigheter på just detta område.
5.
På det ekonomiska området planeras ett initiativ för främjande av informationssamhället.
PE 286.862
SV
4/7
PA\436033SV.doc
Extern översättning
Hur betydelsefulla informations- och kommunikationsteknikens krav på utveckling av
konkurrenskraftiga ekonomier och utveckling av sociala och politiska strukturer än är,
är det tveksamt om prioriteringarna är de rätta. Hindren för produktiviteten och
konkurrenskraften beror framförallt på brister i grundutbildningen. Mot denna bakgrund
riktar sig initiativet om informationssamhället till en minoritet och det finns risk för att
det förstärker de sociala klyftorna.
Istället bör man göra ytterligare ansträngningar för att uppnå större balans i Latinamerika
inom biregional handel. Latinamerikas traditionella handelsöverskott i förhållande till EU
har under det senaste årtiondet förvandlats till ett underskott. EU-staternas bidragspolitik
och protektionism har lett till att tusentals arbetstillfällen i Latinamerika försvunnit.
Länderna kommer att gå miste om stora intäkter som är avgörande för en hållbar uppgång
och en effektiv fattigdomsbekämpning. I detta sammanhang borde även mer långtgående
ansträngningar göras för att lösa skuldfrågan. Att faktiskt frigöra medel genom att
efterskänka skulder kan även frambringa resurser för en trovärdig utbildningssatsning i de
latinamerikanska länderna.
6.
Fattigdomen har ökat ytterligare i Latinamerika och Västindien. Antalet fattiga uppskattas
till 200 miljoner, vilket motsvarar 41 procent av befolkningen. Den makroekonomiska
stabiliteten i Latinamerika förbättras på bekostnad av den fattiga befolkningen. Att ökad
tillväxt och ökad fattigdom går hand i hand är ingen olycklig slump, utan det finns ett
orsakssamband.
7.
För samarbetet med Latinamerika och Västindien på regional och lokal nivå
rekommenderas att följande tas med i programmet:
- Att i Anderna genomföra stora satsningar på att främja alternativa jordbruksprojekt för
att avveckla odlingen av narkotika.
- Att i Centralamerika skärpa påtryckningarna på regeringen i Guatemala att genomföra
åtagandena från den fredsöverenskommelse som EU-staterna bidrog till. Underlåtenhet
att göra detta bidrar nämligen till stor del till att positionerna hårdnar i andra
konflikter, t.ex. i Colombia, att trovärdigheten för internationell medling ifrågasätts
och att det berörda landet framkallar en risk för nya konfrontationer.
- Att i Västindien särskilt bevaka den oroväckande politiska situationen i Haiti.
SLUTSATSER
Utskottet för utveckling och samarbete uppmanar utskottet för utrikesfrågor, mänskliga
rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik att som ansvarigt utskott infoga följande i
sitt resolutionsförslag:
1.
Parlamentet välkomnar mot bakgrund av de fördelar som upprättandet av ett strategiskt
partnerskap mellan å ena sidan Latinamerika och Västindien och å andra sidan EU
PA\436033SV.doc
Extern översättning
5/7
PE 286.862
SV
innebär i fråga om att värna gemensamma intressen i det biregionala samarbetet och i
internationella sammanhang, EU:s initiativ till att utforma detta partnerskap,
2.
ställer sig kritiskt till att det redan skett en tidsförlust beträffande konkreta åtgärder för att
genomföra de prioriteringar man enats om för samarbetet,
3.
fastställer likväl att kriteriet för dessa initiativ inte i första hand bör vara synlighet och
snabbt genomförande, utan att de inordnas i en hållbar och lovande partnerskapsstrategi,
4.
uppmanar kommissionen att i den kommande planeringen av åtgärderna för upprättandet
av partnerskapet utforma prioriteringarna och handlingslinjerna på ett sätt som kan
överblickas och kontrolleras,
5.
stöder förslaget att i förberedelserna av nästa möte med stats- och regeringscheferna ta
upp initiativ inom det strategiska partnerskapets tre områden, nämligen det politiska,
ekonomiska och sociala området, initiativ som är förbundna med varandra och som
inriktar sig på att främja mänsklig utveckling och utveckling av det civila samhället;
uppmanar dessutom till att ständigt kontrollera politikens samverkan och
överensstämmelse på dessa tre områden,
6.
föreslår att det planerade politiska debattforumet för främjande och skydd av de
mänskliga rättigheterna fortsätter under följande år 2002, för att kunna följas av mer
långsiktiga strategier,
7.
kräver att EU tillsammans med de berörda latinamerikanska staterna beslutar sig för att
stödja fredsprocessen och verkar för en förändring av samhället i Colombia,
8.
uppfattar situationen vad gäller mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och demokrati i
många länder i Latinamerika och Västindien som alarmerande,
9.
uppmanar därför till att det skall beaktas att de politiska, ekonomiska, sociala och
kulturella mänskliga rättigheterrna utgör en enhetlig helhet,
10. konstaterar med bestörtning att det inte uttryckligen tas hänsyn till situationen beträffande
mänskliga rättigheter för ursprungsbefolkningen och rekommenderar starkt att detta
växande problem tas med i dialogen och att de verkliga företrädarna för
ursprungsbefolkningen görs delaktig i denna,
11. föreslår att på det ekonomiska området inte betona initiativet för informationssamhället i
så stor utsträckning, till förmån för andra ekonomiska åtgärder som bör omfatta
handels-och skuldlättnader,
12. uppmärksammar strategier inom den ekonomiska politiken som ger upphov till fattigdom
men som fortfarande försvaras; anser att de planerade forum inom ramen för det sociala
initiativet, däribland regeringar, utvecklingskontor och ekonomiska företrädare samt
latinamerikanska/västindiska organisationer som ingår i World Social Forum är viktiga
och kompetenta samarbetspartner i diskussionen om hur man skall gå till väga för att
PE 286.862
SV
6/7
PA\436033SV.doc
Extern översättning
minska fattigdom och social utslagning,
13. uppmanar kommissionen att inom ramen för det regionala och lokala programmet i
länderna kring Anderna rejält öka stödet till alternativa jordbruksprojekt som gör det
möjligt att avveckla odlingen av narkotika; kommissionen uppmanas dessutom att i
Centralamerika och i synnerhet Guatemala se till att regeringens åtaganden från
fredsöverenskommelsen följs liksom att uppmärksamt följa den politiska situationen i
Haiti, som ger särskild anledning till oro.
PA\436033SV.doc
Extern översättning
7/7
PE 286.862
SV
Download