Del 3 - Landstinget i Kalmar län

advertisement
Del 3
Hörseltekniska hjälpmedel
Öronklinikerna vid länssjukhuset i Kalmar och Västerviks/Oskarshamn har
kostnadsansvaret för de hörseltekniska hjälpmedlen, om inget annat anges i
anvisningarna.
Utprovning, inträning och förskrivning görs av audionom och hörselpedagog vid
hörcentralerna i Kalmar, Västervik och Oskarshamn.
Vissa hjälpmedel kan endast förskrivas av öronläkare med specialistkompetens,
anställd av landstinget.
De hörseltekniska verkstäderna svarar för reparationer, service och installationer.
Hörseltekniska hjälpmedel är utformade för personer med hörselnedsättning. Ett
fåtal hjälpmedel är direkt avsedda för gravt hörselskadade och döva.
Eventuellt tillkommande driftskostnader och abonnemangsavgifter som kan stå i
kombination med dessa står brukaren själv för, gällande barn åvilar detta
målsman. Bedömnings- tillika besöksavgift ska erläggas i enlighet gällande
regelverk för avgifter – se patienthandboken
s. 89- 92
HJÄLPMEDEL FÖR KOMMUNIKATION,
INFORMATION OCH VARSEBLIVNING 21
HÖRAPPARATER 21 45
Hörapparat kan förskrivas för att förbättra hörselsituation hos den enskilde
individen. Val av hörapparat är beroende av grad och typ av hörselnedsättning och
individens ”lyssningssituationer” o s v, allt för att kunna erbjuda en så god
individuell lösning som möjligt.
Utgångsläge vid all hjälpmedelsbedömning ska vara att uppnå godtagbar funktion.
Önskar patienten högre standard gäller merkostnad - se inledningskapitlet.
Brukaren bekostar alla förbrukningsartiklar som tillhör hörapparaten.
Barn upp till 18 år erhåller förbrukningsartiklar och batterier kostnadsfritt. Detta
gäller dessutom för alla under utprovningstiden, oavsett ålder.
Egenavgift: Patienten betalar 1200 kronor i egenavgift sk. utprovningsavgift vid
mottagandet av hörapparat eller hörapparater.
Vid förnyad utprovning pga medicinska skäl alternativt vid teknisk
utdömning av hörapparat inom 18 månader från första besöket tas
ingen ny egenavgift ut.
Utprovning av hörapparater för båda öronen likställs således som en
egenavgift / utprovningsavgift.
Egenavgiften gäller från fyllda 18 år.
I den händelse att hörapparat tappas bort eller blir förstörd debiteras brukaren
under det första året 100%, andra året 80%, tredje året 60%, fjärde året 40%,
femte året och framåt 20% beräknat på aktuellt anskaffningspris inkl moms.
Egenavgift debiteras. Detta gäller såväl färdig förskriven apparat samt under
utprovningstiden lånad apparat.
Full debitering av apparat/er sker om brukare lånar apparat men inte fullföljer
utprovningsförfarandet gällande besök etc.
BENFÖRANKRADE HÖRAPPARATER 21 45 90
Förskrivare:
Öronläkare med specialistkompetens
HÖRAPPARATER MED INOPERERAD ELEKTROD
/ COCHLEA IMPLANTAT
21 45 18
89
Elektroniska hjälpmedel som stimulerar innerörats receptorer
Förskrivare:
Öronläkare med specialistkompetens
ÖVRIGA HÖRAPPARATER
I-ÖRAT-APPARAT 21 45 03
BAKOM-ÖRAT-APPARAT 21 45 06
KROPPSBUREN HÖRAPPARAT 21 45 12
Förskrivare:
Audionom
KOMMUNIKATIONSFÖRSTÄRKARE 21 42 18
Förskrivare:
Audionom
Anvisning:
hörapparat.
Kan förskrivas i de fall patienten ej kan använda annan typ av
TELEFONER OCH
TELEFONERINGSHJÄLPMEDEL 21 36
Anpassning till telefoneringshjälpmedel förskrivs endast till personer med
flerfunktionshinder och nedsatt att utföra kommunikation i realtid.
Telefoner med högtalarfunktion, inbyggd förstärkare och lur med hörselslinga
finns idag att köpa i öppna handeln och betraktas därför som egenvårdsprodukt.
RINGSIGNALS-, LINJETONS- OCH
SVARSINDIKATORER 21 36 15
Förskrivare:
Audionom
Anvisning:
Produktundergruppen omfattar hjälpmedel för optisk eller taktil
indikering av förekommande signal. Akustisk produkt ses som
egenvårdsprodukt , som brukaren får köpa på öppna marknaden.
TEXTTELEFON 21 36 09
90
se del 1 sid 51
LJUDÖVERFÖRINGSSYSTEM 21 39
Inom denna grupp ryms många olika typer av hjälpmedel som ersätter eller
kompletterar varandra.
SLINGFÖRSTÄRKARE, SLINGMOTTAGARE
OCH SLINGOR 21 39 21
Förskrivare:
Audionom
Anvisning:
Fast eller portabel slinga avsedd för personer som använder
hörapparat och behöver en mer störningsfri avlyssning av radio
eller TV än vad som kan erhållas med hörapparat i mikrofonläge.
Varning:
I de fall rumsslinga används måste hänsyn tas till risk för
överhörning eller andra magnetiska störningar.
TRÅDLÖSA ÖVERFÖRINGSSYSTEM
FM-SYSTEM 21 39 24 / IR-SYSTEM 21 39 27
Förskrivare:
Audionom
Anvisning:
Trådlöst överföringssystem är lämpligt för måttligt till gravt
hörselskadade skolelever samt för hörselskadade som deltar i
skolundervisning, konferenser och sammanträden.
From 2012-01-01 utökas målgruppen dvs brukare över 65år med
stora funktionsnedsättningar kombinerat med en grav
hörselnedsättning erbjuds kunna ta del av den moderna tekniken
FM-system för att stärka förmågan att kunna kommunicera i
närmiljön.
Överföring sker med radiosignal från FM-sändare, som är
hopbyggd med mikrofonen. Via FM-mottagaren avlyssnas signalen
med egen hörapparat via minislinga eller galvanisk ingång.
Signalen kan även kopplas via slingförstärkare till rumsslinga.
Flera kanaler finns så att flera sändare/mottagare kan användas i
samma byggnad utan att störa varandra.
Trådlös överföring är lämplig när en icke platsbunden avlyssning
önskas.
VARSEBLIVNINGSHJÄLPMEDEL 21 48
91
Varseblivningshjälpmedel kan vara till hjälp för personer med många olika
funktionshinder. För gravt hörselskadade, döva och dövblinda finns följande typer
av hjälpmedel:
OPTISKA OCH TAKTILA SIGNALHJÄLPMEDEL
INKLUSIVE VÄCKNINGSANORDNINGAR.
Beträffande optiska signalhjälpmedel är placeringen av lampor viktig, speciellt i
de fall den hörselskadades verksamhet innebär en avskärmning för optiska
signaler. Komplettering med trådlös taktil indikering bör därför göras där så är
möjligt.
Taktila signalhjälpmedel är ämnade för personer som p g a "monaural" eller
"binaural" hörselnedsättning inte vaknar av vanlig akustisk väckningssignal.
De är även avsedda för gravt hörselskadade eller döva personer med synskada
som har svårt att uppfatta optiska signaler under alla tider på dygnet. Det kan även
behövas väckningshjälpmedel som fungerar under strömavbrott.
DÖRRSIGNALER OCH DÖRRSIGNALINDIKATORER
FRÅN FASTA SLINGOR 21 48 03
Förskrivare:
Audionom
LJUSINDIKATOR /OPTISKT 21 48 12
Förskrivare:
Audionom
LJUDINDIKATOR / VÄCKNINGSANORDNING
TAKTILT 21 48 15
(Ex. elektronisk barnvakt, fickvibrator)
Förskrivare:
Audionom
KOPPLINGSHJÄLPMEDEL 21 48 90
Förskrivare:
Audionom
Anvisning:
Förskrivs endast i samband med total anpassning av slinga.
92
Download