föredragninslista - Mittnordenkommittén

advertisement
1
MITTNORDEN Samarbete över gränserna
KESKIPOHJOLA Yhteistyötä yli rajojen
Handlingsplan för Mittnordenkommittén 2006 - 2007.
Mål, stragei och verktyg.
” En droppe droppad i livets älv,
Har ingen kraft att flyta själv.
Det ställs ett krav på varenda droppe,
hjälp att hålla den andre oppe.”
(Tage Danielsson)
www.mittnorden.net
1
2
MITTNORDEN Samarbete över gränserna
KESKIPOHJOLA Yhteistyötä yli rajojen
Mittnordenkommitténs mål, strategi, verktyg/aktiviteter 2006 2007.
Arbetsplan för 2006 -2007
Mål 1:
- stärka det demokratiska /politiska inflytandet
Strategi:
- arbeta på ett sådant sätt att politikerna känner att Mittnordenarbetet är en viktig
politisk uppgift, att arbeta med en grundinställning att ”alla har något att lära i ett
samarbet”, prioritera tydlig och snabb information, tydliga politiska direktiv till
tjänstemannagruppen
Verktyg:
- Trojkan träffas regelbundet, kontakter på nationell regeringsnivå och med
Nordiska Ministerrådet, Hemsidor för MNK och PMN,z kommande strategiarbete
om kommitténs framtid, ”Mål/Medel/Verktyg-information till BG-gruppen, vår
och höstmöten med kommittén,
Mål 2:
- bevaka den kommande politiken i EU, framförallt målet ”Teritoriellt samarbete”
(Interreg)
Strategi:
- arbeta för att minst samma ekonomiska nivå på fonderna för ”Interreg” under
budgetperioden 2007 - 2013, liksom att nuvarande breda programinnehåll ska
behållas.
Verktyg:
- delta i arrangerade möten med regeringskanslier, samordna mellan
mittnordenregionerna, väl genomförda projekt
Mål 3:
- bidra till en hållbar utveckling i Mittnordenområdet
Strategi:
- fortsatt arbete med miljöfrågor, använda den kunskap om miljöfrågor som finns i
Mittnordenområdet, kommunicera ”Nordens Gröna Bälte” som Mittnordens
”varumärke”
www.mittnorden.net
2
3
MITTNORDEN Samarbete över gränserna
KESKIPOHJOLA Yhteistyötä yli rajojen
Verktyg:
- Pro Mid Nord:s WP2 och WP3, (Grön trafik, Nätverket för miljö o
ekokonkurrenskraftarbet, Ecoindustriparker, Gemensam energiagenda)
- miljöpris
Mål 4:
- stärka entreprenörskapet i Mittnordenområdet
Strategi:
- skapa mötesplatser och nätverk
Verktyg:
- PMN:s WP3 och WP4, (Enresnätverket -nätverk för ecoföretag, Unga och
entreprenörskap)
Mål 5:
- stärka förutsättningarna för god hälsa och positiv livsmiljö i Mittnordenområdet
Strategi:
-frågorna ska main-streamas i allt arbete i Mittnordenkommittén, satsningar på
samarbete mellan gränskommuner
Verktyg:
- satsning på kultur och idrottsfrågor, PMN:s WP4 och WP5, (politikernätverk
av unga politiker, skolklassutbyte, Teater, Artistforum, Design-formgivningkonst, Bildende kunst)
Mål 6:
- förbättring och utbyggnad av de öst/västliga kommunikationerna
Strategi:
- påverkan på de nationella besluten i respektive land, påverka prioriteringarna i
respektive län
Verktyg:
- PMN: WP 3 (SÖT-projektet), WP5 (Nordens Gröna Vecka), NECL-projektet
www.mittnorden.net
3
Download