Tilläggsuppdrag Odlingsstrategin - Förslag på hur aktörer blir

advertisement
1 (2)
Ärende 7
TJÄNSTESKRIVELSE
Tekniska nämnden
Datum
2017-03-16
Samhällsbyggnadskontoret
Tilläggsuppdrag Odlingsstrategin - Förslag på hur aktörer
blir delaktiga i processen
Diarienummer: TN-2016-00479
Ärendet
Beslut togs i tekniska nämnden 170126 om att kontoret fick i uppdrag att återkomma till
nämnden med ett förslag på hur andra aktörer (interna och externa) ska bli delaktiga i den
kommande processen.
Förslag på hur detta ska gå till har lagts upp utifrån de fyra strategiområdena.
Strategi för yrkesmässigt lantbruk
Dialogmöte, på initiativ av samhällsbyggnadskontoret och näringslivskontoret med stöd av
lantbruksrådgivare, med förbund som representerar lantbrukare, utbildningsanordnare och
stiftelser med inriktning mot lantbruk.
Strategi för yrkesmässig trädgårdsodling
Dialogmöte, på initiativ av samhällsbyggnadskontoret och näringslivskontoret med stöd av
lantbruksrådgivare, med verksamma företagare i kommunen (även sociala företag),
utbildningsanordnare med inriktning mot trädgårdsodling samt elever.
Strategi för odling kopplat till institutioner i pedagogiskt, kulturellt eller terapeutiskt syfte
Dialogmöten med föreningar, sociala företag, stiftelser, kommunala tjänstemän som arbetar med
odling som koncept i verksamheten. Enkäter till rektorer/kökschefer på förskolor/skolor, chefer
på social- och omsorgskontor samt äldreomsorgskontor om intresse för odling.
Strategi för fritidsodling
Kanaler för att nå medborgare direkt eller indirekt
1)
2)
3)
4)
5)
Medborgardialog - inom arbetet med strukturplaner (planenheten)
Informationsbladet - info om odlingsstrategin och kontakt via funktionsbrevlåda
Kommunens facebooksida - info om odlingsstrategin och länk till funktionsbrevlåda
Dialog med de kommunala bostadsbolagen och större privata bostadsbolag
Dialog med styrelser för koloniområden och odlingslotter samt förbund som
representerar koloniområden.
Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret | 151 89 Södertälje | Organisationsnr: 212000-0159 | www.sodertalje.se
Besöksadress: Campusgatan 26 | Växel: 08-523 010 00| E-post: samhä[email protected]
Tjänsteskrivelse | Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret
2 (2)
Diarienummer
TN-2016-00479
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Tilläggsuppdrag odlingsstrategin - Förslag på hur aktörer blir delaktiga i
processen 170403
Tekniska nämndens protokoll 170126
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Metoder för att genomföra aktörsmedverkan ryms inom befintlig budget.
Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden
Kontoret föreslår att nämnden godkänner förslaget.
Beslutet ska skickas till
Akten
Handläggaren
Homan Gohari
Johan Hagland
Stabschef
Samhällsbyggnadsdirektör
Handläggare:
Liselotte Löthagen
Miljöplanerare
Telefon (direkt): +46 08-523 031 71, [extrainfo om telefon, ex telefontider]
E-post: [email protected]lje.se
Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret | 151 89 Södertälje | Organisationsnr: 212000-0159 | www.sodertalje.se
Besöksadress: Campusgatan 26 | Växel: 08-523 010 00| E-post: samhä[email protected]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards