SVEASKOG AB Att: Marianne Lund

advertisement
SVEASKOG AB
Att: Marianne Lund.
Kivik 2012-12-23.
Så här strax före jul och på årets sista dagar vill vi från Albo Härads Hembygdsförening ge följande
lägesrapport beträffande Glimmebodagården.
Under året har ett omfattande restaureringsarbete genomförts i samarbete med Regionmuseets
byggnadsantikvarier och Länsstyrelsen.
Glimmebodagruppen har helt ideellt använt många av sina dagar och timmar till allt för och efterarbete och
därmed skapat förutsättningar för entreprenörernas arbete. En mycket stark insats av gruppen.
Rummet kallat huset: Golvet har tagits bort, grusen ca 30-40 cm har tagits bort och allt material har ersatts
med nytt enligt direktiv från byggnadsantikvarie. 70-talstapeterna är borta och väggarna vittade.
Rummet kallat stuga: Samma åtgärder, men utan att gräva ut sanden på grund av att här finns ett gammalt
stengolv under trägolvet. Även här har 70-tals tapeterna tagits bort och väggarna är nu vittade.
Innergården: All jord ovanpå stensättningen är borttagen. Hela gårdens stensättning är tillrättad enligt
tidigare läggning och mönster. Dräneringen omgjord och förnyad längs hela boningshuset på innergården.
Taken: Några sti har lagts om och viss förnyelse har skett på befintligt.
Totalt har investerats 505 801 kronor inkl. antikvarisk medverkan.
Utav detta har Länsstyrelsen beviljat bidrag med 339.477 kronor.
Mellanskillnaden har föreningen genom Glimmebodagruppens enorma insatser i aktivitetsprogram lyckats
betala. Inte mindre än 166.324 kronor.
Som ni säkert förstår är det orimligt att en ideell förening skall bära dessa stora kostnader om man inte
själva är ägare till gården, eller i varje fall erhåller kompensation från ägaren.
Vår vårdplan avseende 2013,2014 och 2015 omfattar kostnader på 362. 414 kronor exkl. de antikvariska
kostnaderna.
Vi påminner med denna redogörelse om vårt tidigare resonemang om Sveaskogs möjligheter att skänka
gården till Albo Härads Hembygdsförening, vilket skulle skapa mycket positiva genomslag hos föreningen,
föreningens ca 1000 medlemmar, media m.m.
Med önskan om EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR
Albo Härads Hembygdsförening
Kenneth Olsson Ordf.
Download