Ordförande i utbildningsnämnden, Caroline Andersson, Uppsala

advertisement
2016-01-22
Till:
Jan Ejdersund,
Annelie Johansson
Skolfastigheter AB, Uppsala kommun
Gamla Uppsala skola: behov av att intensifiera planering av ny skola samt att beakta
kulturvärden i den befintliga skolan (diarienummer SFB-2016-0026)
Gamla Upsala Hembygdsförening är en del av det levande samhället. Vi skapar broar mellan
det förgångna, nutiden och framtiden.
Gamla Upsala Hembygdsförening önskar med denna skrivelse peka på betydelsen av insatser
för skolan i Gamla Uppsala. Järnvägstunneln är klar år 2017 och Trafikverket slutar då att
betala den höga hyran för de temporära paviljongerna, varvid hyresbetalningarna övertas av
kommunen. Planering för skolans framtid måste intensifieras. Viktiga resurser finns bestående
av gymnastikhall, gamla skolhusen (det ena i nuläget Trafikverkets kontor, det andra matsal),
skolgård och lekplats. En estetiskt och pedagogiskt lämplig lösning behöver utarbetas som
kreativt inkluderar befintliga resurser med ett nybygge för att knyta an till skolans historia
mellan stad och slätten.
Vi noterar med tillfredsställelse MÅL 2 i förslaget till översiktsplan: ”Uppsala är en
föregångare i ansvarsfull resurseffektiv samhällsutveckling.” För att nå MÅL 2 om en
resurseffektiv samhällsutveckling måste befintliga byggnader och miljöer underhållas så att
byggnaderna inte behöver rivas. Rivning och efterföljande uppbyggnad leder till mycket dålig
materiell resurshushållning (Boverket, 2008). Vi uppmanar tjänstemännen att vårda vårt
kulturarv i Uppsala och främja bevarandet av långsiktiga värden snarare än kortsiktiga
ekonomiska bedömningar.
Gamla Upsala Hembygdsförening föreslår därför att Gamla Uppsala skola, såsom exempel på
en typisk skola i trä från 1914 och 1920, skall bevaras, liksom redan beslutats för tre andra
skolor i Uppsala: Katedralskolan (1860-talet), Sverkerskolan (1900-tal) och Nannaskolan
(1940-tal).
Gamla Upsala Hembygdsförening emotser en uppdatering av nuläget i planeringen och står
gärna till tjänst med sin kulturella och byggnadstekniska kompetens som diskussionspartner
för att diskutera hur de nuvarande skolbyggnaderna kan integreras i en estetiskt, ekonomiskt,
kulturellt och pedagogiskt lämplig lösning för skolan i Gamla Uppsala.
För Gamla Upsala Hembygdsförening
Lars Hylander, ordf.
Kjell Svensson, sekr.
Gamla Upsala Hembygdsförening
c/o Kjell Svensson, Bågspännarvägen 3, 754 40 Uppsala, 018-32 39 86, 073 423 32 02,
[email protected]
2016-01-22
Referenslitteratur
Boverket, 2008. Resursanvändning. http://www.alltombostad.se/byggabodialogen23404/nyhet-files/33_Resursanvandning.pdf
ÖVERSIKTSPLAN FÖR UPPSALA KOMMUN, SAMRÅDSFÖRSLAG
Samrådstid 2015-09-15 till 2015-11-15
KSN-2014-1327
DEL A: HUVUDHANDLING
https://www.uppsala.se/contentassets/1b6e1cfd17fa479185e07aa0788a4d92/op-samrad-del-any.pdf
DEL B: RIKSINTRESSEN
https://www.uppsala.se/contentassets/1b6e1cfd17fa479185e07aa0788a4d92/op-samrad-del-briksintressen
DEL C: HÅLLBARHETSBEDÖMNING inklusive miljökonsekvensbeskrivning.
https://www.uppsala.se/contentassets/1b6e1cfd17fa479185e07aa0788a4d92/op-samrad-del-challbarhetsbedomning
Rätt riktning? Sammanfattning.
https://www.uppsala.se/contentassets/1b6e1cfd17fa479185e07aa0788a4d92/oversiktsplansamradsforslag-kortversion
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards