Dnr Ju2003/3837

advertisement
Dnr Ju2003/3837
Justitiedepartementet
Till riksdagen
Statsrådet Mona Sahlin
Svar på fråga
Fråga 2002/03:855 av Gustav Fridolin (mp) om islamofobi
Gustav Fridolin har frågat mig vad jag ämnar göra för att motverka
islamofobi och islamofobiska handlingar i Sverige.
Inledningsvis vill jag bara understryka att orsaken till branden i
moskén i Malmö ännu inte blivit klarlagd. Oavsett detta är det
givetvis av största vikt att motverka och förebygga alla uttryck för
islamofobi .
Som Fridolin påpekar i sin fråga har jag den 13 november 2002 besvarat
en liknande fråga av Yvonne Ruwaida. I det svaret framhöll jag att
stora delar av det generella arbetet mot rasism, främlingsfientlighet
och diskriminering är tillämpligt även på företeelser som islamofobi.
En effektiv lagstiftning som också tillämpas utgör, tillsammans med
Integrationsverkets och Diskrimineringsombudsmannens arbete, en
viktig grund för att förebygga och motverka islamofobi.
Jag pekade vidare på att dessa frågor kommer att ha fortsatt hög
prioritet i regeringens och berörda myndigheters verksamhet. Jag
framhöll också att både Forum för levande historia, som kommer att
börja sin verksamhet den 1 juni 2003, och det centrum mot rasism och
andra former av intolerans, till vilket regeringen avsatt medel, bör
komma att få betydelse också för arbetet mot islamofobi.
Till detta vill jag bara tillägga följande.
I regleringsbrevet för Integrationsverket avseende 2003 har regeringen
beslutat att 500 000 kronor skall användas som stöd till projekt mot
islamofobi och antisemitism.
Integrationsverket har under 2002 haft kontakter med företrädare för
muslimska grupper, bl.a. vid ett regionalt möte i Malmö. Genom dessa
kontakter och genom de undersökningar som gjorts om mediebilden
2
av muslimer i Sverige, finns enligt verket underlag för vidare samtal
med organisationer, myndigheter och media för att åstadkomma
förändringar av schabloniserade föreställningar och förbättrade
möjligheter till samsyn och samverkan. Som en följd av kontakterna
har en arbetsgrupp bildats i Skåne län med representanter för
länsstyrelsen, länspolisen, muslimska föreningar och
antidiskrimineringsbyråerna i syfte att få till stånd en kontinuerlig
dialog samt ett informations- och erfarenhetsutbyte.
Arbetet mot islamofobi förutsätter ett långsiktigt och brett
engagemang från hela samhället. Det är min bestämda uppfattning att
vi genom det arbete jag här har beskrivit har goda förutsättningar att
bekämpa sådan helt oacceptabel intolerans som tar sig uttryck i
islamofobi och islamofobiska handlingar.
Stockholm den 7 maj 2003
Mona Sahlin
Download