Kemikalielista 2

advertisement
Kemikalielista för: Kvibergsnässkolan
År: 2015
Använd tangenten F11 för att flytta mellan fälten Inga utfasningsämnen eller prioriterade
riskminskningsämnen
Produktnamn
Tillverkare/Leverantör Miljömärke Användning
(Obligatorisk uppgift*)
(Obligatorisk uppgift*)
(Obligatorisk
uppgift*)
(Obligatorisk
uppgift*)
Svanen
Bra Miljöval
EU-blomman
Regelbundet (R)
Ska utgå (U)
Ska ersättas (E)
Sällan (S)
Årsförbrukning
Användnings
-område
De ingående ämnenas R- fraser
alternativt H- fraser **
(Obligatorisk
uppgift*)
(Obligatorisk
uppgift*)
(Ej obligatorisk uppgift*)
Poänggivande i checklistan. Skriv ut Rfrasernas eller H-frasernas innebörd t.ex.
R45 Kan ge cancer
H350 Kan orsaka cancer
Gel Medium 0223
Lefranc&Bourgeois
Måla
Cadmium red light 1300
Finns på
www.konstnarscentrum.se
Ska maila efter sdb. Tnr
044-102244
Lefranc&Bourgeois
Måla
Hobbylack gräsgrön 491
Lefranc&Bourgeois
Måla
Gäller för:
LIQUITEX MATTE
R36/38 Irriterar ögonen och huden.
R52/53 Skadligt för vattenlevande
organismer, kan orsaka skadliga
långtidseffekter i vattenmiljön.
R51/53 Giftigt för vattenlevande
organismer, kan orsaka skadliga
långtidseffekter i
vattenmiljön.
Märkningspliktig
R10 Brandfarligt.
R11 Mycket brandfarligt.
R22 Farligt vid förtäring.
R37/38 Irriterar andningsorganen och
huden.
R38 Irriterar huden.
R41 Risk för allvarliga ögonskador.
R51/53 Giftigt för vattenlevande
organismer, kan orsaka skadliga
långtidseffekter i vattenmiljön.
R52/53 Skadligt för vattenlevande
organismer, kan orsaka skadliga
långtidseffekter i vattenmiljön.
R65 Farligt: kan ge lungskador vid
förtäring.
R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud
*Uppgifterna produktnamn, leverantör, miljömärke, användning och användningsområde är obligatoriskt att fylla i. Årsförbrukning är obligatorisk om verksamhetens
kemikalieanvändning är fastställd som en stor miljöpåverkan.
** Om H-fraser är angivna i säkerhetsdatabladet så ska dessa användas, annars ska R-fraserna skrivas in.
2013-01-15
1
eller hudsprickor.
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och
omtöcknad.
Märkningspliktig
R10 Brandfarligt.
R11 Mycket brandfarligt.
R22 Farligt vid förtäring.
R37/38 Irriterar andningsorganen och
huden.
R38 Irriterar huden.
R41 Risk för allvarliga ögonskador.
R51/53 Giftigt för vattenlevande
organismer, kan orsaka skadliga
långtidseffekter i vattenmiljön.
R52/53 Skadligt för vattenlevande
organismer, kan orsaka skadliga
långtidseffekter i vattenmiljön.
R65 Farligt: kan ge lungskador vid
förtäring.
R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud
eller hudsprickor.
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och
omtöcknad.
Märkningspliktig
Hobylack svart 265
Lefranc&Bourgeois
Måla
Redimix flytande
Lefranc&Bourgeois
Måla
Inga R- eller H-fraser utskrivna
Lefranc&Bourgeois
Måla
Inga R-eller H-fraser utskrivna
Lefranc&Bourgeois
Måla
Inga R-eller H-fraser utskrivna
Lefranc&Bourgeois
Måla
Inga R-eller H-fraser utskrivna
Turkosblå
ALLAK
Måla
Hittar inte produkten
Oliemaling 12 farver
Tiger
Måla
Hittar ej SDB
Fingerpaint
Creall
Måla
Inga R- eller H-fraser utskrivna
Fingerpaint
JOVI
Måla
Inga R- eller H-fraser utskrivna
ABA-SkolCroma violett
ABA-Skol AB
Måla
Inga R- eller H-fraser utskrivna
Color&CO Posterpaint
flytande täckfärg svart
Color&CO Posterpaint
flytande täckfärg vit
Color&CO Posterpaint
flytande täckfärg orange
*Uppgifterna produktnamn, leverantör, miljömärke, användning och användningsområde är obligatoriskt att fylla i. Årsförbrukning är obligatorisk om verksamhetens
kemikalieanvändning är fastställd som en stor miljöpåverkan.
** Om H-fraser är angivna i säkerhetsdatabladet så ska dessa användas, annars ska R-fraserna skrivas in.
2013-01-15
2
ABA-SkolCroma Karminröd ABA-Skol AB
Måla
Inga R- eller H-fraser utskrivna
ABA-SkolCroma Röd
Måla
Inga R- eller H-fraser utskrivna
ABA-Skol AB
*Uppgifterna produktnamn, leverantör, miljömärke, användning och användningsområde är obligatoriskt att fylla i. Årsförbrukning är obligatorisk om verksamhetens
kemikalieanvändning är fastställd som en stor miljöpåverkan.
** Om H-fraser är angivna i säkerhetsdatabladet så ska dessa användas, annars ska R-fraserna skrivas in.
2013-01-15
3
Download