Projektportfölj

advertisement
Projektportfölj
Farmaceutisk teknologiplattform
platin. Dessa substanser är välkända och inte längre
patentskyddade, och används sedan många år för
behandling av olika typer av svårbehandlade tumörer.
LIDDS egenutvecklade läkemedelsbärare, ett
nanostrukturerat farmaceutiskt hjälpämne, har den
stora fördelen att den är mycket vävnadsvänlig och
därmed inte orsakar besvärande immunologiska
reaktioner, s.k. främmande kroppsreaktioner som
dessutom kan orsaka inkapsling. Läkemedelsbäraren
löses upp gradvis för att slutligen helt försvinna från
injektionsstället, utan att lämna några rester eller
nedbrytningsprodukter. Detta möjliggör upprepad
dosering. Dessutom har bäraren egenskapen att
den syns med hjälp av genomlysningstekniker som
ultraljud, vilket gör att behandlande läkare, med hög
precision, kan styra doseringen på ett optimalt sätt i
förhållande till sjuk vävnad/tumör. Dessa egenskaper
gör teknologin attraktiv som bas för utveckling av
injicerbara produkter med farmakologiskt aktiva
läkemedelssubstanser för behandling av sjukdomar
där lokal behandling erbjuder ett mervärde. Det
farmaceutiska hjälpämnet, läkemedelsbäraren, i
Liproca® Depot är kalciumsulfat. Detta ämne har i
kombination med andra kalciumsalter under många
år använts som implantatmaterial för benvävnadsrekonstruktion inom ortopedi.
Följande tumörsjukdomar anser LIDDS vara av
primärt intresse för att utveckla nya lokalt verkande
läkemedelsprodukter:
äggstockscancer,
lokal
prostatacancer, levercancer, hjärntumörer, tumörer
i bukhålan, metastaserad ryggradstumör, huvud-/
nackscancer, bencancer, livmodercancer, njurcancer
och urinblåsecancer. Listan av möjliga behandlingsområden med läkemedelssubstanser kan utökas
betydligt om man inkluderar medicinska tillstånd
utanför cancerområdet. Principen för dessa sjukdomar är att de idag är svårbehandlade med annan
systemisk terapi eftersom de kräver höga lokalt
verkande läkemedelskoncentrationer för optimal
klinisk effekt. Dessa tillämpningar omfattar primärt
inflammatoriska tillstånd, infektioner och benförstärkning.
Med den farmaceutiska teknologiplattformen
som bas planerar LIDDS att under 2014 inleda
formuleringsarbete med beprövade och kraftigt
verkande anticancerläkemedlet såsom doxorubicin.
Via laboratorieförsök optimeras en kontrollerad
långtidsfrisättning för att uppnå optimal effekt och
säkerhet. Bolaget avser också under 2015 utveckla
unika och värdehöjande produktkandidater med
andra lämpliga anticancerläkemedel. Potentiella
kandidater, utöver doxorubicin, är paclitaxel och cis-
Baserat på stort medicinskt behov, ofta relaterat till oönskade biverkningar från
systemisk spridning av läkemedel, väljs bästa, beprövade aktiva substans för lokal
behandling av aktuell indikation
BEPRÖVAD
AKTIV
SUBSTANS
2-hydroxyflutamid
LIDDS AB (PUBL) PROSPEKT 2014
LIDDS
PATENTERADE
DRUG DELIVERY
TEKNOLOGI
Möjliggör
optimal
produktdesign
30
PRODUKT
Liproca® Depot
Download