PALEXIA® depot 2 verkningsmekanismer i 1 molekyl (MOR

PALEXIA® depot
2 verkningsmekanismer i 1 molekyl (MOR-NRI*)1
Namn: Palexia® Depot, ATC-kod N02AX06. Substans och egenskaper: Tapentadol är ett starkt centralt
verkande analgetikum med μ-opioid agonism och noradrenalinåterupptagshämmande egenskaper. ReceptSmärthämmande effekt via
belagt och narkotikaklassat. Beredningsform: Depottabletter 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200
μ-opioider receptorer (MOR)
mg och 250 mg. Indikation: Behandling av svår kronisk smärta hos vuxna där endast
opioidanalgetika ger tillräcklig effekt. Kontraindikationer: Överkänslighet mot
Aktivering av nedåtgående smärttapentadol eller mot något hjälpämne, andningsdepression, akut eller svår bronkialhämmande banor genom hämmat
astma eller hyperkapni, misstänkt eller verifierat paralytiskt tarmvred, föråterupptag av noradrenalin (NRI)
giftning av alkohol, sömnmedel centralverkande analgetika eller psykotropa
aktiva substanser. Varningar och försiktighet: Beroendeframkallande
medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.
Kan ge dosrelaterad andningsdepression i höga doser eller hos
MOR*
patienter med särskild känslighet för μ-opioidagonister. Bör ej
användas till patienter med allvarligt nedsatt njur- och/eller leverfunktion. Bör undvikas till patienter som behandlas med MAOhämmare eller har använt dessa medel de senaste 14 dagarna.
Graviditet: Kategori C. Amning: Grupp IV. Begränsningar:
Palexia Depot subventioneras endast för patienter med svår långvarig smärta som provat, men inte tolererat, en stark opioid och
avbrutit behandlingen.
r
tg
då
NRI*
Ne
U
å
pp
ts
åen
tig
de s
märthäm
ande smärtb
an
n
ma
de
or
ba
n
o
Datum för den senaste godkända produktresumén: 2010-09-10.
Läkemedels­företagets ombud: Grunenthal Sweden AB, Frösundaviks
allé 15, 169 70 Solna. Tel 08-643 40 60. För fullständig information
och priser se: www.FASS.se
Smärthämmande effekt via
μ-opioider receptorer (MOR) smärtsignal
*MOR – μ-Opioid Receptor agonist, NRI – Noradrenaline Reuptake Inhibition
1) Tzschentke T et al. Drugs of Today, 2009, 45(7): 483-496.
PALEXIA® depot Konverteringstabell
2.
PALEXIA depot
®
Tapentadol1
Morfin2
Oxikodon2
Hydromorfon2
Fentanyl2
Extradoser2
morfin, mg
oxikodon, mg
• • •
2,5–5
1–2
• • •
5–10
2–5
• • •
10
5
• • •
10–15
5–10
• • •
15
5–10
• • •
20
10
• • •
25
10 –15
• • •
40
20
Observera att bytet till PALEXIA® depot bör ske utan dosreduktion (dvs 30 mg oxikodon per dygn = 150 mg tapentadol).
Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.
*Startdos PALEXIA® depot: 50 mg x 2 dagligen
1) Lange B et al. Adv Ther 2010, 27 (6):381-399.
2) K
onverteringsguide för opioider utarbetad av Överläkare Carlo Mucchiano och Ursula Scheibling samt
sjuksköterskor Anna Wallén, Wanda Landin-Hellqvist, Barbro Heyl och Carina Magnusson, på Smärtenheten
Höglandssjukhuset, 575 81 Eksjö.
Doser för tapentadol är beräknat utifrån förhållandet mellan oxikodon (tabell 2) och tapentadol (tabell 1).
PLX-120088-1 2012-07
1.