Indikator Kortnamn Status i Kvartalen Måltal Sjukhus Förvaltn. VGR

advertisement
Indikator
Kortnamn
Status i
Kvartalen
Måltal
Sjukhus Förvaltn.
VGR
Kön
Kvartal
År
1. Andel typ 1 diabetespatienter ≥ 18 år med HbA1c < 52 mmol/mol
Diabetes, blodsocker god kontroll
Visas
≥ 20%
x
x
x
x
x
x
2. Andel typ 1 diabetespatienter ≥ 18 år med HbA1c > 70 mmol/mol
Diabetes, högt blodsocker
Visas
< 20%
x
x
x
x
x
x
3. Andel typ 1 diabetespatienter ≥ 18 år med blodtryck < 140/85 mmHg Diabetes, blodtryck
Visas
≥ 90%
x
x
x
x
x
x
4. Andel typ 1 diabetespatienter, 45-80 år, med LDL-kolesterol < 2,5
mmol/L
Diabetes, blodfett
Visas
≥ 60%
x
x
x
x
x
x
5. Andel typ 1 diabetespatienter < 18 år med HbA1c <70 mmol/mol
Diabetes, blodsockerkontroll barn och
ungdomar
Visas
≥ 85%
x
x
x
x
x
x
Barn med astma eller luftrörsinfektion
Visas
≤ 3%
x
x
x
x
x
Barn med magsjuka
Visas
≤ 5%
x
x
x
x
x
Hjärtinfarkt, akuta åtgärder
Visas
≥ 88%
x
x
x
x
x
x
Hjärtinfarkt, kranskärlsröntgen
Visas
≥ 85%
Visas
≥ 90%
x
x
x
x
x
x
Visas
≥ 70%
x
x
x
x
x
Visas
Visas
Visas ej*
≥ 72%
≥ 82%
x
x
x
x
x
x
x
x
Visas
≥ 75%
x
x
x
x
≤ 2%
x
x
x
x
6. Andel återinskrivningar bland barn (0-6 år) i sluten vård inom 7 dagar
efter vård för astma/obstruktiv bronkit
7. Andel återinskrivningar bland barn (0-6 år) i sluten vård inom 7 dagar
efter vård för gastroenterit
8. Andel reperfusion vid hjärtinfarkt med ST-höjning
9. Andel kranskärlsröntgade inom 72 timmar vid icke-SThöjningsinfarkt. Gäller patienter < 80 år.
10. Andel behandlade med ACE-hämmare/A2-antagonister vid
utskrivning efter hjärtinfarkt
11. Andel patienter med förmaksflimmer som får antikoagulantia
12. Andel i hemodialys med AV-fistel eller AV-graft
13. Andel i hemodialys som uppnår behandlingsmål för dialysdos
14. Dialys i hemmet
15. Väntetid till operation av höftfraktur, andel opererade inom 24
timmar.
Hjärtinfarkt, blodtrycksänkande
läkemedel
Förmaksflimmer, blodförtunnande
behandling
Dialys, ingång i blodkärl
Dialys, uppnådda behandlingsmål
Höftfraktur, väntetid till operation
16. Täckningsgrad, Riks-Höft, patienter ≥ 18 år.
Höftfraktur, registrering i
kvalitetsregister
17. Andel omoperationer inom 2 år efter total höftprotesoperation
Höftproteser, omoperationer
18. Patientrapporterat resultat av total höftprotesoperation
19. Andel patienter som anger att bensmärtan är helt försvunnen eller
Diskbråcksoperation, bensmärta
mycket bättre 1 år efter operation för diskbråck i ländryggen
20. Täckningsgrad Riks-Stroke. Gäller patienter ≥ 18 år
21. Blodförtunnande behandling efter ischemiska stroke med
Stroke, blodförtunnande behandling
förmaksflimmer. Gäller patienter ≥18 år
22. Andel patienter med stroke som initialt vårdats på strokeenhet.
Gäller patienter ≥18 år
Stroke, initial vård på strokeenhet
23. Andel strokepatienter som gavs reperfusionsbehandling
Stroke, behandling mot blodpropp
(trombolys/trombektomi). Gäller patienter ≥18 år
24. Andel TIA-patienter som vårdas på strokeenhet som första
vårdenhet. Gäller patienter ≥18 år
25. Andel strokepatienter som var ADL-oberoende 3 månader efter
Stroke, patienter som klarar sig själva
insjuknandet. Gäller patienter ≥18 år
26. Andel opererade inom 14 dagar vid symtomgivande förträngning av
Stroke, förebyggande
halspulsådern
27. Tid från ankomst till sjukhus till trombolysstart (door to needle
time). Gäller patienter ≥ 18 år.
28. Andel strokepatienter som vid uppföljning
efter 12 månader anger att de fått sina
behov av rehabilitering efter utskrivning
tillgodosedda. Gäller patienter ≥ 18 år.
Stroke, rehabilitering
29. Andel personer 18 år eller äldre som vid besök för kontroll av KOL
har fått bedömning av hälsostatus med strukturerat frågeformulär,
CAT.
KOL, bedömning av hälsostatus
30. Täckningsgrad i Svenska multipel sklerosregistret. Gäller patienter
≥18 år
31. Andel ljumskbråcksopererade som omopereras inom 5 år
32. Andel elektiva ljumskbråcksoperationer utförda i dagkirurgi.
33. Andel patienter som får antibiotika vid borttagande av gallblåsa.
Avser planerade operationer
34. Andel kvinnor som opereras med preperitoneal teknik vid
ljumskbråcksoperation
35. Bristningar vid förlossning bland förstföderskor
36. Andel kejsarsnitt enligt Robson 1 bland förstföderskor
37. Patientrapporterad kontinens efter inkontinensoperation
38. Andel med skriftlig vårdplan, barn och vuxenpsykiatri.
39. Andel patienter med psykossjukdom som haft
läkemedelsgenomgång tillsammans med läkare senaste 12 månaderna.
Gäller patienter ≥ 18 år.
40. Andel patienter med bipolär affektiv sjukdom med återfall i affektivt
skov senaste 12 månaderna. Gäller patienter ≥ 18 år.
x
x
x
x
Visas ej*
Visas
x
Visas ej*
Planeras
≥ 80%
Visas ej*
Visas
≥ 60%
x
x
x
x
x
x
Visas
≥ 90%
x
x
x
x
x
x
Visas
≥ 15%
x
x
x
x
x
Visas ej*
Visas
≥ 80%
x
x
x
x
x
x
Visas
≥ 75%
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Visas ej*
Planeras
≥ 60%
Visas
≥ 95%
Visas ej*
Ljumskbråck, omoperation
Ljumskbråcksoperationer, dagkirurgi
Borttagande av gallblåsa,
antibiotikabehandling
Ljumskbråck, operationsteknik
Förlossning, bristningar
Kejsarsnitt
Inkontinensoperation
Planeras
Visas
≤ 3%
≥ 80%
Visas
≤ 12%
Visas
≥ 90%
Planeras
Planeras
Visas
Visas ej*
≤ 5%
≤ 7%
≥ 75%
Visas ej*
Visas ej*
x
41. Andel patienter med ADHD där man använder systematiska
metoder för behandlingsuppföljning. Gäller alla åldrar.
42. Andel patienter som blivit av med anorektisk undervikt. Gäller alla
åldrar.
Visas ej*
Visas ej*
43. Andel patienter som får sitt tillstånd efter ECT bedömt med
skattningsformulär eller intervju (MADRS). Gäller patienter ≥ 18 år.
Visas ej*
44. Andelen patienter med slutlig refraktion inom 1 dioptri från den
planerade efter kataraktoperation. Gäller patienter ≥ 18 år.
Planeras
≥ 90%
Planeras
≥ 90%
Väntetid på akutmottagning, tid till
läkarbedömning
Visas
≥ 55%
x
x
x
x
x
x
Nytt besök på akutmottagning
Visas
≤ 5%
x
x
x
x
x
x
Vårdrelaterade infektioner
Visas
< 6%
x
x
x
x
45. Andel patienter (utan annan ögonsjukdom) med förbättrad
självskattad synfunktion 3 månader efter kataraktoperation. Gäller
patienter ≥ 18 år.
46. Andel patienter som blir bedömda eller undersökta av läkare inom
en timme efter ankomsten till akutmottagning.
47. Andel oplanerade besök åter inom 72 timmar på akutmottagning
48. Andel vårdtillfällen i somatisk slutenvård med vårdrelaterade
infektioner.
49. Täckningsgrad i registrering av diagnoser i Vega för barn- och
ungdomshabilitering
50. Återinskrivning på IVA inom 72 timmar. Gäller alla åldrar
Starroperation, självskattad synfunktion
Visas ej*
Visas ej*
51. Andel zopiklon av sömnläkemedel till personer 75 år och äldre
52. Intravenösa antibiotika – andel penicilliner av penicilliner +
cefalosporiner + piperacillin/tazobactam på rekvisition till
sjukhuskliniker
53. Andel olämpliga läkemedel till personer 75 år och äldre
Visas ej*
Antibiotika som ges i blodet
≥ 70%
Visas ej*
54. Andel patienter inom sjukhusvård med misstänkt samhällsförvärvad
pneumoni som initialt behandlas med penicilliner
55. Andel av opererade män med låg- eller intermediärrisktumör vid
prostatacancer som genomgick nervsparande resektion
56. Andel män högst 75 år med lokaliserad högrisktumör vid
prostatacancer som fått kurativt syftande behandling.
57. Aktiv monitorering av män 75 år eller yngre vid diagnos med
prostatacancer av mycket lågrisk-typ.
Planeras
Planeras
≥ 55%
Prostatacancer, skonsam operation för
nerver
Visas
≥ 80%
x
x
x
x
x
Prostatacancer, botande behandling
Visas
≥ 90%
x
x
x
x
x
Prostatacancer, regelbundna kontroller
Visas
≥ 95%
x
x
x
x
x
58. 30-dagars mortalitet vid elektiv operation för koloncancer
Tjocktarmscancer, planerad operation
59. 30-dagars mortalitet vid akut operation för koloncancer
60. Samtal om vårdens innehåll och riktning (brytpunktssamtal)
61. Andel HIV-patienter med god viruskontroll (HIV-RNA kopior < 50
kopior/ml) av alla med antiviral behandling
62. Andel patienter med HIV som är nöjda eller mycket nöjda med sin
fysiska hälsa. Gäller patienter ≥ 18 år.
63. Andel patienter med HIV som är nöjda eller mycket nöjda med sin
psykiska hälsa. Gäller patienter ≥ 18 år.
64. Andel patienter med Hepatit C som uppnår virusfrihet efter
behandling med direktverkande antivirala läkemedel (DAA).
Tjocktarmscancer, akut operation
Vård i livets slutskede
Visas
≤ 1%
x
x
x
x
x
Visas
Planeras
≤ 4%
≥ 70%
x
x
x
x
x
Visas
≥ 95%
x
x
x
x
x
HIV, patientnöjdhet fysisk hälsa
Planeras
≥ 90%
HIV, patientnöjdhet psykisk hälsa
Planeras
≥ 90%
Hepatit C, antivirusbehandling
Planeras
≥ 92%
HIV, god viruskontroll
x
65. Andel prio 1 uppdrag där första ambulansenhet är på hämtplats
inom 20 minuter från att larmcentral besvarat 112-anropet och
identifierat vårdbehov
Ambulans, tid för utryckning
Visas
≥ 90%
x
x
x
x
66. Andel förbeställda (minst 12 timmar i förväg) liggande
sjuktransporter till behandling/undersökning som kommer i tid till
avlämningsplats
Sjuktransport, punktlighet
Visas
100%
x
x
x
x
Download