Fondobligation Afrika 6

advertisement
Fondobligation Afrika 6
En placering med exponering mot de afrikanska tillväxtländerna
genom ett index bestående av fyra breda Afrikafonder.
Sista teckningsdag: 20 juni 2014
Publikt erbjudande av SIP Nordic Fondkommission AB
Placeringen emitteras av BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. och BNP Paribas är garant.

Teckningskurs
100 procent

återbetalningsskydd vid
ordinarie
återbetalningsdag
95 procent

Löptid
5 år

Indikativ deltagandegrad
100 procent (lägst 80 procent)

Underliggande index
African Exposure Fund Index

ISIN
SE0005934734
Aktieindexobligation
Detta marknadsföringsmaterial bör
läsas i samband med Slutliga Villkor
och de villkor som finns i gällande
Grundprospekt. Investerare
uppmanas särskilt att ta del av
sektionen “Risk factors” i
Grundprospektet. Alla betalningar
avseende placeringen är beroende av
emittentens och garantens
finansiella förmåga att fullgöra sina
förpliktelser och tar inte hänsyn till
avgifter, courtage eller skatter
gällande den här typen av
investering.
SIP Nordic Fondkommission AB
är anslutet till Strukturerade
Placeringar i Sverige som antagit
en branschkod för vissa
strukturerade
placeringsprodukter.
Den anger riktlinjer för
innehållet i
marknadsföringsmaterialet,
vänligen se vidare information på
www.strukturerade.se.
PRODUKTINFORMATION
En kort överblick
Fondobligation Afrika 6 emitteras av BNP Paribas Issuance B.V. och erbjuds i Sverige av SIP Nordic Fondkommission
AB. Placeringen erbjuder investeraren:

Exponering mot aktiemarknaderna i de afrikanska tillväxtekonomierna genom African Exposure Fund Index, som
består av fyra breda och aktivt förvaltade Afrikafonder;

En indikativ deltagandegrad om 100 procent mot all eventuell positiv utveckling från underliggande index efter
genomsnittsberäkning (förklaras i detalj på sid. 5);

95 procent återbetalningsskydd av nominellt belopp på ordinarie återbetalningsdag.
För vem passar
placeringen?
Fördelar med placeringen
Risker med placeringen
Placeringen är lämplig för
investerare som har en medel till
lång investeringshorisont och som
har en tro på ökad potential för
tillväxt på den afrikanska
kontinenten och som till låg risk
önskar en möjlighet att vara med
och dra nytta av detta.
En ny bild av den afrikanska
regionen växer nu fram, där
blomstrande konsumtion, snabb
urbanisering, fortsatt exploatering av
naturresurser och snabbt ökande
inflöden av kapital till större
investeringar har börjat väga upp för
många av de välkända problem som
många afrikanska ekonomier dras
med. Flera bedömare anser att Afrika
nu befinner sig i samma läge som
många andra tillväxtekonomier
befann sig i då de först blev
introducerade som potentiella
investeringsalternativ.
Placeringen är återbetalningsskyddad
till 95 procent. Återbetalningsskyddet
om 95 procent bestäms och beräknas i
svenska kronor och betyder att
emittenten åtar sig att återbetala 95
procent av det nominella beloppet vid
ordinarie återbetalningsdag.
Återbetalningsskyddet om 95 procent
innebär också att
återbetalningsbeloppet beräknas från
en bas på 95 procent av nominellt
belopp. För att placeringen ska
generera avkastning över
teckningskurs och courtage krävs
därför en positiv utveckling för
underliggande index om 7 procent vid
en fastställd deltagandegrad om 100
procent.
OM BNP PARIBAS
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) har lokal närvaro i ca. 80
länder och närmare 200 000 anställda, varav mer än 150 000
i Europa. Banken rankas högt inom sina tre kärnverksamheter:
Retail Banking, Investment Solutions och Corporate &
Investment Banking. Koncernen har fyra hemmamarknader i
Europa (Belgien, Frankrike, Italien och Luxemburg).
BNP Paribas Personal Finance är ledande inom
konsumentutlåning. BNP Paribas marknadsför även sin
affärsmodell avseende bankverksamhet för privatpersoner i
södra och östra Europa samt Turkiet och har också ett stort
nätverk i västra USA.
BNP Paribas har en ledande position i Europa, en stark
närvaro i Amerika och en stadig och snabbt växande
verksamhet i Asien inom verksamheterna Corporate &
Investment Banking och Investment Solutions.
3
AFRIKA - MÖJLIGHETERNAS KONTINENT
Framtiden är nu
Då många andra tillväxtekonomier fortsätter att kämpa med problem,
kommer Afrika snart att bli den snabbast växande regionen i världen(1).
 Under det senaste årtiondet har Afrika varit den näst snabbast
växande regionen i världen tack vare fundamentala förbättringar av
det makroekonomiska landskapet, den politiska stabiliteten samt av
affärsklimatet(2).
 Afrika emotstod 2009 års globala finanskris väl, då tillväxten för
regionen som helhet uppgick till 2,8 procent, samtidigt som hela den
utvecklade världen befann sig i recession(3).
 Då Afrika fortfarande befinner sig i en tidig fas av sin utvecklingscykel
finns det fortfarande gott om rum för tillväxt eftersom
direktinvesteringar i regionen är mycket attraktivt(4).
 Afrikas ekonomiska framtid har blivit mer och mer oberoende av
omvärlden, då blomstrande inhemsk konsumtion har tagit över efter
utvinning av naturesurser som den främsta drivkraften för tillväxt(4).
Årlig BNP-tillväxt - Afrika söder om Sahara mot
utvecklade ekonomier
8%
6%
4%
2%
0%
-2 %
-4 %
Utvecklade ekonomier
Afrika söder om Sahara
Källa: IMF, januari 2013
(1) Exane BNP Paribas, David Finch, Africa – The future is now, november 2012, (2) McKinsey Global Institute, augusti 2012, (3) IMF oktober 2012, (4) Exane BNP Paribas,
Africa – The Future is now, november 2012
Stöttepelarna för afrikansk tillväxt
Fyra tillväxtfaktorer för den Afrikanska ekonomin
Afrikas ekonomiska framgång drivs på av fyra mäktiga
ekonomiska krafter som bidrar till att skapa en självgående
tillväxtcykel på kontinenten.
 Demografi: Stigande inkomster har skapat en ny medelklass.
Andelen Afrikanska konsumenthushåll växte från 59 miljoner
år 2000 till 90 miljoner 2011.
 Infrastruktur: I Afrika pågår nu en kraftigt utveckling av
infrastrukturen samtidigt som urbaniseringstakten är den
snabbaste i världen, vilket skapar en stark efterfrågan inom
främst byggindustrin.
 Naturresurser: Afrika har rika fyndigheter av naturresurser så
som olja, guld, kakao, diamanter och platina som är starkt
efterfrågade av andra tillväxtekonomier.
Demografi
90 miljoner
Infrastruktur
hushåll med
ökad köpkraft
urbaniseringstakt i
Afrika år 2030
Källa: McKinsey Global Institute,
augusti 2012
Källa: African Development Bank
Group, december 2012
50%
Naturresurser
132 miljarder
Styre
fat av bevisade oljereserver
i Afrika
Africa Governance Initiative
har skapats för att stödja
Afrikanska regeringar
Källa: BP Statistical Review,
juni 2012
Källa: www.africagovernance.org
 Styrning: Africa Governance Initiative (AGI) har skapats för att
tillhandahålla praktiska råd och stöd för att hjälpa Afrikas
ledande reformatorer
AFRICAN EXPOSURE FUND INDEX
Det underliggande indexet är sammansatt av 4 ledande och aktivt förvaltade fonder som till största del investerar i afrikanska aktier: JP
Morgan Africa Equity Fund, DWS Invest Africa Fund, Nordea African Equity Fund och Templeton Africa Fund.
Fond
AUM (MEUR) (5)
Fondbeskrivning
Auktorisation
Vikt i index
Bloomberg
kod
JP Morgan Africa Equity
Fund
324.75
En stor fond med ett välbalanserat urval av
tillgångar från hela kontinenten.
Luxembourg
25%
JPMAAEA LX Equity
DWS Invest Africa Fund
149.61
En av de största Pan-afrikanska fonderna med ca.
150 miljoner EUR i tillgångar under förvaltning.
Luxemburg
25%
DWSAFLC LX Equity
Nordea African Equity
Fund
46.94
Väletablerad och bred fondinvestering i afrikas
tillväxtekonomier.
Luxemburg
25%
NAFEBPE LX Equity
Templeton Africa Fund
90.32
Ämnar att åstadkomma långsiktig värdestegring
genom investeringar i den afrikanska
aktiemarknaden.
Luxemburg
25%
FTAFAAE LX Equity
(5) Källa: Bloomberg, 17/09/2013
Mer information om fonderna: www.jpmorganassetmanagement.lu, www.dws.com , www.nordea.fi, www.franklintempleton.co.uk
4
ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT INVESTERA I AFRIKA
Afrikanska marknader är historiskt sett mer volatila än många andra marknader och kontinentens ekonomiska landskap
kräver väldigt specifik investeringskunskap.
 BNP Paribas har konstruerat African Exposure Fund Index av fyra ledande och aktivt förvaltade fonder som till största del
investerar i afrikanska aktier, vilket ger investerare möjligheten att dra nytta av fondförvaltarnas marknadsspecifika
expertis.
 Indexet är geografiskt diversifierat men innefattar till största del de attraktiva marknaderna söder om Sahara.
 Valuta: Indexet är noterat i SEK.
 Indexet innehåller en volatilitetskontroll som ämnar att begränsa volatiliteten till 15 procent.
Denna mekanism kommer på ett dynamiskt sätt att justera exponeringen mot fondportföljen, på daglig basis, för att
hålla volatiliteten i index inom målnivån.
Exponeringen mot fondportföljen ökas upp till 150 procent när volatiliteten observeras som låg, och minskas ned
till 0 procent när volatiliteten observeras som hög.
 Indexmetodologin inkluderar vissa kostnader i strategin, vilka bland annat avser kostnader för transaktioner, replikering
och repo-transaktioner vid upprätthållandet av Index. Nivån för sådana kostnader (i den mån dessa förekommer) kan
variera över tid i enlighet med marknadsförhållandena, enligt vad Indexsponsorn fastställer på ett kommersiellt rimligt
sätt.
 Excess Return: Utvecklingen för index beräknas som avkastningen för fondportföljen med avdrag för den riskfria räntan, i
detta fall EURIBOR 3M, plus eventuellt förekommande likviditetskostnader för replikeringen av Index.
Simulerad utveckling
(simulerad utveckling fram till september 2013)
260%
220%
Geografisk Fördelning
Other
Countries,
10%
African Exposure Fund Index (SEK)
S&P BRIC 40 Daily Risk Control 15% ER
Morocco, 1%
South Africa,
37%
Egypt, 8%
180%
Other SubSaharan
Africa, 16%
140%
100%
60%
apr-09
apr-10
apr-11
apr-12
Nigeria, 28%
apr-13
Källor: Bloomberg, BNP Paribas den 30 april 2014. Utvecklingen för index har
beräknats genom simuleringar för perioden 30 april 2009 till 12 september 2013.
Historisk avkastning är ingen indikation för framtida avkastning
Källa: BNP Paribas, respektive fonds faktablad december 2013
SÅ FUNGERAR PLACERINGEN
Ta del av all positiv utveckling från index med en indikativ deltagandegrad om 100 procent och
återbetalningsskydd om 95 procent av nominellt belopp på slutdagen.
Oavsett hur index utvecklats på slutdagen erhåller investeraren minst 95 procent av nominellt belopp tillbaka vid löptidens
slut.
På slutdagen:
 Om utvecklingen för underliggande index är positiv beräknas återbetalningsbeloppet för index från en bas på 95 procent
av nominellt belopp. Den slutliga utvecklingen för index beräknas som ett genomsnitt av 13 observationer under
löptidens sista 12 månader.
 För att placeringen ska generera avkastning över teckningskurs och courtage krävs en positiv utveckling från
underliggande index om 7 procent vid en fastställd deltagandegrad om 100 procent.
Beräkning av indexutveckling
 Under löptidens sista år observeras indexutvecklingen varje månad (13 observationer) och genomsnittet av dessa
observationer utgör sedan ("Index slutnivå").
 Indexutvecklingen beräknas som skillnaden mellan Index startnivå och Index slutnivå.
5
AVKASTNINGSSCENARION
Endast för illustration av produktens funktion
Förklaring
Indexutveckling
Indexutveckling på
slutdagen
Observationsperiod
Observationer
Index slutnivå
Gynnsamt scenario
På slutdagen
 Index utveckling efter genomsnittsberäkning uppgår till
+55%
 Avkastningen från indexexponeringen är: +55%
 Investeraren erhåller:
 95% av nominellt belopp + 55% = 150% av nominellt
belopp
13
observationer
Nivå
+55%
139%
100%
Investeraren erhåller en årsavkastning om 8,02 (med
avräkning för courtage om 2%)
1
Neutralt scenario
På slutdagen
 Index utveckling efter genomsnittsberäkning uppgår till
+7%
 Avkastningen från indexexponeringen är: +7%
 Investeraren erhåller:
4
3
2
5 År
Nivå
13
observationer
+7%
100%
97%
 95% av nominellt belopp + 7% = 102% av nominellt
belopp
Investeraren erhåller en årsavkastning om 0,00% (med
avräkning för courtage om 2%)
1
Mindre gynnsamt scenario
2
3
13
observationer
110%
100%
Investeraren erhåller en årsavkastning om -1,41% (med
avräkning för courtage om 2%)
-25%
1
6
5 År
Nivå
På slutdagen
 Index utveckling efter genomsnittsberäkning uppgår till
-25%
 Investeraren erhåller:
 95% av nominellt belopp.
4
2
3
4
5 År
RÄKNEEXEMPEL
Alla belopp beräknas inklusive courtage om 2 procent
Exempel
Teckningskurs
Nominellt
inklusive
belopp
courtage
Totalt
investerat
belopp
Indexutveckling
Avkastning från
indexutveckling
Återbetalt
belopp
Årlig
avkastning
1
102%
SEK 10 000
SEK 10 200
-25%
0,00%
SEK 9 500
-1,41%
2
102%
SEK 10 000
SEK 10 200
-15%
0,00%
SEK 9 500
-1,41%
3
102%
SEK 10 000
SEK 10 200
2%
2,00%
SEK 9 700
-1,00%
4
102%
SEK 10 000
SEK 10 200
7%
7,00%
SEK 10 200
0,00%
5
102%
SEK 10 000
SEK 10 200
35%
35%
SEK 13 000
4,97%
6
102%
SEK 10 000
SEK 10 200
80%
80%
SEK 17 500
11,40%
Tabellen visar exempel på avkastning för en investering om 10 200 SEK. Den årliga avkastningen beräknas med beaktande
av inlösenbelopp samt courtage om 2 procent.
Siffrorna i dessa exempel utgör endast information för att illustrera hur produkten fungerar. Siffrorna utgör således
inte en indikation om framtida resultat och kan inte på något sätt utgöra en del av ett kommersiellt erbjudande.
Notera att deltagandegraden om 100 procent som används i scenarier och exempel ovan endast är indikativ. Den slutgiltiga
deltagandegraden fastställs omkring 3 juli 2014 och kan som lägst bli 80 procent.
Placeringen är återbetalningsskyddad till 95 procent. Återbetalningsskyddet om 95 procent bestäms och beräknas i svenska
kronor och betyder att emittenten åtar sig att återbetala 95 procent av det nominella beloppet vid ordinarie
återbetalningsdag. Återbetalningsskyddet om 95 procent innebär också att avkastningen beräknas från en bas på 95 procent
av nominellt belopp. För att placeringen ska generera avkastning över teckningskurs och courtage krävs därför en positiv
utveckling från underliggande index om 7 procent vid en fastställd deltagandegrad om 100 procent.
7
FÖRDELAR

Dra nytta av den marknadsspecifika expertis
som den aktiva förvaltningen i de fyra
fonderna tillhandahåller.

Exponering mot den lovande afrikanska
aktiemarknaden genom indikativt 100 procent
deltagandegrad mot utvecklingen från African
Exposure Fund Index.

8
NACKDELAR

Utebliven avkastning om den genomsnittliga
indexutvecklingen är negativ, även om den
faktiska korgnivån är positiv på slutdagen.
Investeraren erhåller då endast 95 procent av
nominellt belopp tillbaka på slutdagen.

Återbetalningsskyddet gäller endast på den
ordinarie återbetalningsdagen och omfattar
endast 95 procent av nominellt belopp. För att
placeringen ska generera avkastning över
teckningskurs och courtage krävs en positiv
utveckling för det underliggande index om 7
procent vid en fastställd deltagandegrad om 100
procent. Courtage och andra avgifter omfattas
inte och försäljning före återbetalningsdagen
sker till marknadskurs, vilken kan vara lägre än
nominellt belopp.

Risk för partiell eller fullständig förlust av
investerat belopp i händelse av konkurs eller
betalningsinställelse av BNP Paribas Arbitrage
Issuance B.V. och BNP Paribas S.A.
95 procent återbetalningsskydd av nominellt
belopp på slutdagen oberoende av index
utveckling.
RISKFAKTORER OCH VIKTIG INFORMATION
Nedan sammanfattas vissa av riskerna förknippade med en
investering I en strukturerad produkt. Vänligen ta del av
Grundprospektet för information om samtliga riskfaktorer.
En investering i en strukturerad produkt är endast
passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och
kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till
investeringen och den är endast lämplig för investerare
som dessutom har investeringsmål som stämmer med den
aktuella produktens exponering, löptid och andra
egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de
risker som är förenade med investeringen.
Varken SIP Nordic Fondkommission AB (SIP Nordic),
Emittenten eller Garanten lämnar någon rådgivning eller
rekommendation i detta dokument att investera på något
sätt. Före en investering bör potentiella investerare därför
konsultera sina egna professionella rådgivare i den
omfattning de finner det nödvändigt och noggrant överväga
investeringen mot bakgrund av investerarens egna
förhållanden. Innan ett investeringsbeslut fattas uppmanas
investerare att läsa de relevanta Slutliga Villkoren och
Grundprospektet, vilka finns tillgängliga på
www.sipnordic.se eller kan erhållas genom att kontakta SIP
Nordic Fondkommision AB på telefonnr 08 566 126 00.
Emittent och Garant – Varje betalning avseende
placeringen, inklusive åtagandet att betala det
återbetalningsskyddade beloppet om 95 procent av
nominellt belopp på den ordinarie återbetalningsdagen, är
beroende av Emittentens och Garantens finansiella förmåga
att infria sina förpliktelser på förfallodagarna. Om
Emittenten och Garanten blir insolventa riskerar
investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den
underliggande tillgången har utvecklats.
Indikativa villkor m.m. – De villkor som anges vara
indikativa är endast preliminära indikationer. De slutgiltiga
villkoren kan bli bättre eller sämre beroende på de rådande
marknadsförhållandena på kredit-, aktie-, och
valutamarknaderna och kommer att fastställas omkring
den 3 juli 2014. Deltagandegraden kan som lägst fastställas
till 80 procent. Om detta inte kan uppnås ställs erbjudandet
in. Fullföljande av erbjudandet är vidare villkorat av att det
inte inträffar några ändringar i tillämpliga regler, införande
av nya regler eller ändringar i tolkningen av domstol eller
tillsynsmyndighet av tillämpliga regler, vilket, enligt
Emittentens fastställande, omöjliggör erbjudandet eller
väsentligt försvårar fullföljandet. SIP Nordic respektive
Emittenten kan också korta av teckningsperioden, begränsa
erbjudandets storlek eller ställa in erbjudandet om SIP
Nordic eller Emittenten fastställer att
marknadsförhållandena gör att ett framgångsrikt
genomförande av erbjudandet försvåras.
Förtida avveckling – Om investeraren väljer att sälja
den aktuella produkten före återbetalningsdagen sker detta
till ett pris som reflekterar rådande marknadsförhållanden
och som kan vara såväl lägre som högre än det
ursprungligen investerade beloppet. Ju närmare
emissionsdagen en förtida avveckling sker desto högre är
risken för att värdet på placeringen understiger såväl det
ursprungligen investerade beloppet som det nominella
beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan
andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Emittenten kan
i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid
och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre
som lägre än det ursprungligen investerade beloppet.
Marknadsrisk – Varken historisk utveckling eller
simulerad historisk utveckling utgör någon indikation för
framtida utveckling. Det kan inte lämnas någon försäkran
om att värdet på investeringen kommer att stiga. Värdet
kan gå upp såväl som ner och som en följd kanske
investeraren inte får tillbaka beloppet som ursprungligen
investerades. Detta beror på utvecklingen för det
underliggande indexet och avkastning genererad därifrån.
Detta är beroende av en mängd faktorer och innefattar
komplexa risker vilka bland annat inkluderar
aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker,
valutakursrisker och/eller politiska risker. En investering i
placeringen kan ge en annan avkastning än en
direktinvestering i underliggande Index eller i
delkomponenter i Index.
Skatter - Investerare bör rådgöra med professionella
rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en
investering i placeringen utifrån sina egna förhållanden.
Skattesatser och andra skatteregler, såväl svenska som
utländska, kan även ändras under innehavstiden, vilket kan
få negativa konsekvenser för investerare.
Särskilda risker vid lånefinansiering – Om köpet av
placeringen är lånefinansierat kommer den relevanta risk
och avkastningsprofilen att vara annorlunda jämfört med
ett icke-lånefinansierat köp. Lånefinansiering kan leda till
stora förluster eftersom en investerare måste betala
finansieringskostnader även om investeringen inte
utvecklas som önskat eller förväntat. En investerare ska
inte förlita sig på någon förväntad avkastning från denna
produkt för att kunna betala någon finansieringskostnad.
Lånefinansiering bör endast övervägas av mycket
sofistikerade investerare som förstår alla aspekter av
lånefinansierade strukturerade produkter.
9
Incitament och avgifter – SIP Nordic erhåller
arrangörsarvoden från emittenter och betalar ut arvoden
till externa förmedlare. Enligt SIP Nordics bedömning utgör
dessa tillåtna tredjepartsarvoden. Ett tillåtet
tredjepartsarvode ska vara utformat i syfte att höja
produktens kvalitet, t.ex. genom att bereda kunden utbud
och villkor som kunden normalt inte skulle få, utan att det
hindrar SIP Nordic att tillvarata kundernas intressen.
Ersättning till SIP Nordic – De produkter SIP Nordic
erbjuder ges ut av olika emittenter. SIP Nordic får
ersättning från Emittenten för försäljning av dessa.
Arrangörsarvodet beräknas som en procentsats på det
nominella beloppet. Arrangörsarvodet kan variera
mellan olika produkter
tillhandahållna av
Emittenten. SIP Nordic
kalkylerar med ett
arrangörsarvode om maximalt
1,2 procent per år av
produktens nominella belopp
Viktig information – Den här broschyren utgör endast
marknadsföring och har tagits fram av BNP Paribas och SIP
Nordic. Broschyren ger inte full information om placeringen
och erbjudandet och ska endast användas av mottagaren
som en sammanfattande introduktion till de Slutliga
Villkoren och Grundprospektet. BNP Paribas och SIP Nordic
friskriver sig från varje form av ansvar för redaktionella
SIP Nordic Fondkommission är skyldiga att
informera om arvoden från emittenter och arvoden
till förmedlare. Om du vill ha ytterligare information
om ersättningar utöver vad som anges ovan,
vänligen kontakta SIP Nordic Fondkommission.
och löptid. Beräkningen är gjord med antagandet att
placeringen behålls fram till den ordinarie
återbetalningsdagen. Det slutliga arrangörsarvodet bestäms
ca två veckor innan emissionsdagen utifrån
marknadsförutsättningarna för de finansiella komponenter
som ingår i den strukturerade produkten. Arrangörsarvodet
erhålls som en engångsersättning och är inkluderat i
produktens pris. Den totala ersättningen till SIP Nordic för
den aktuella produkten utgörs av courtage och
arrangörsarvode. SIP Nordic erhåller vidare icke-monetära
incitament av BNP Paribas i form av produktutbildningar,
marknadsföringsmaterial, vissa elektroniska och
administrativa stödtjänster samt uppföljande
produktinformation.
Ersättningar från SIP Nordic – De produkter SIP Nordic
tillhandahåller kan ha förmedlats av annan part
(förmedlare). Sådan förmedling kan ha riktats till dig. För
denna förmedling betalar SIP Nordic normalt en ersättning
till förmedlaren. Ersättningen ingår i priset på produkten
och beräknas som en engångsersättning på nominellt
belopp som förmedlats av denna part. Storleken varierar
och är beroende av ett flertal faktorer. SIP Nordic kalkylerar
med ett förmedlingsarvode om maximalt 0,5 procent per år
av produktens avkastningsgrundande belopp och löptid.
Beräkningen är gjord med antagandet att placeringen
behålls fram till den ordinarie återbetalningsdagen. SIP
Nordic n ger vidare icke-monetära incitament till
förmedlare i form av produktutbildningar,
marknadsföringsmaterial, vissa elektroniska och
administrativa stödtjänster samt uppföljande
produktinformation.
10
Exempel baserat på en investering om SEK 100 000:
Courtage: 2% av nominellt belopp = SEK 2 000 (att betalas
utöver det investerade beloppet)
Maximal ersättning till SIP Nordic Fondkommission: 5 x
1,2% av nominellt belopp = SEK 6 000 (ingår i investerat
belopp)
Totalt: SEK 8 000
misstag i broschyren och den
kan ändras utan föregående
varning. Innan ett
investeringsbeslut tas ska
mottagaren och dess
professionella rådgivare vara
fullt medvetna om de
potentiella riskerna och
fördelarna med en investering i Placeringen och möjliga
andra transaktioner. Följaktligen, investerare uppmanas
starkt att ta del av de Slutliga Villkoren och
Grundprospektet som finns tillgängligt på
www.sipnordic.se. Den juridiska dokumentationen för
placeringen kommer att bestå av Slutliga Villkor under
Emittentens Warrant- och Certifikat-program
(“Programmet”) så som detta ser ut på Emissionsdagen.
Det nu tillgängliga grundprospektet för Programmet,
daterat den 3 juni 2013 (”2013 års Grundprospekt”) och
tillägg därtill, kommer att ersättas som ett led i den årliga
uppdaterngen av Programmet på eller kort efter den 3 juni
2014 och Värdepapperen som beskrivs häri kommer att
emitteras enligt det uppdaterade Programmet under ett
reviderat grundprospekt (som innehåller villkoren som
kompletteras av de Slutliga Villkoren). BNP Paribas kan inte
tillhandahålla kopior av det nya grundprospektet i förväg
eftersom det endast kommer att offentliggöras efter
godkännande av den aktuella tillsynsmyndigheten på eller
efter den 3 juni 2014. Investerare bör beakta att som ett
resultat av näringsrättsliga förändringar beträffande
prospekt för emission av värdepapper och på grund av det
förväntade offentliggörandet och godkännandet av ett nytt
grundprospekt (”2014 års Grundprospekt”) på eller
omkring den 3 juni 2014 (”Godkännandedagen”) och
notifieringen till den behöriga myndigheten i Sverige
omedelbart därefter, vilket kommer att vara före utgången
av Erbjudandeperioden (enligt definition nedan) och
Emissionsdagen för Certifikaten, nya Slutliga Villkor och en
emissionsspecifik sammanfattning kommer att behöva tas
fram och distribueras avseende Erbjudandet (enligt
definition nedan).
Viktig information fortsättning – Sådana nya Slutliga
Villkor kommer att ersätta de ursprungliga Slutliga
Villkoren upprättade enligt 2013 års Grundprospekt och
måste läsas tillsammans med 2014 års Grundprospekt,
inklusive de allmänna villkoren däri, eftersom dessa villkor
kommer, vid emission, att utgöra de juridiskt bindande
villkoren för Värdepapperen. Sådana Slutliga Villkor
kommer att se annorlunda ut än de ursprungliga Slutliga
Villkoren men det bör noteras att avsikten inte är att ändra
de ekonomiska förpliktelserna för emittenten av
värdepapperen jämfört med de som har angivits i detta
marknadsföringsmaterial och/eller de ursprungliga Slutliga
Villkoren. Varje investerare som har indikerat sin accept av
Erbjudandet (enligt definition nedan) före
Godkännandedagen har rätten att inom två arbetsdagar
från Godkännandedagen att återkalla sin accept.
Informationen och åsikterna i detta dokument har hämtats
från källor som anses pålitliga men BNP Paribas och SIP
Nordic lämnar inte några uttryckliga eller underförstådda
garantier att informationen är korrekt eller komplett. Andra
finansiella institutioner eller personer kan ha andra åsikter
eller dra andra slutsatser från samma fakta eller idéer som
analyseras i detta dokument. Varje scenario, antagande,
historisk utveckling, indikativa priser eller exempel på
potentiell avkastning inkluderas endast för illustrativa
ändamål. BNP Paribas och SIP Nordic kan inte lämna någon
försäkran att något positivt scenario troligen kommer att
inträffa eller att någon potentiell avkastning kommer att
uppnås.
Varje exempel på potentiella transaktioner som diskuteras i
detta dokument beskrivs endast för diskussionsändamål
och utgör inte ett erbjudande från BNP Paribas eller SIP
Nordic att handla på sådana villkor eller en indikation på
att det skulle vara möjligt att handla på sådana villkor. BNP
Paribas och SIP Nordic tillhandahåller inte mottagarna av
detta dokument någon finansiell, juridisk skatte- eller
annan typ av rådgivning.
Alla strukturerade produkter innefattar derivatinslag, vilka
kan vara komplexa till sin karaktär och kan ge upphov till
betydande risker, inklusive risken att förlora hela eller delar
av investeringen. Eftersom en investerings lämplighet alltid
måste bedömas mot bakgrund av varje investerares
personliga omständigheter kan BNP Paribas inte genom
denna broschyr lämna råd eller rekommendationer
angående de aktuella produkternas lämplighet för någon
viss investerare.
Index disclaimer - The methodology of the African
Exposure Fund Index (the “Index”) is set out in the Rule Book
of the Index which will be available on a website specified in
the Final Terms of the Certificates. The sponsor of the Index
(the “Index Sponsor”) and where the Index is calculated by a
party other than the Index Sponsor (the “Index Calculation
Agent”) do not guarantee the accuracy or completeness of
the Index methodology or the calculation methods, or that
there will be no errors or omissions in computing or
disseminating the Index, and the Index Sponsor and the
Index Calculation Agent, shall have no liability for any errors
or omissions therein. The Index methodology is based on
certain assumptions, certain pricing models and calculation
methods adopted by the Index Sponsor and/or the Index
Calculation Agent and may have certain inherent limitations.
Information prepared on the basis of different models,
calculation methods or assumptions may yield different
results. You have no authority to use or reproduce the Index
methodology in any way without a specific licence from
BNP Paribas permitting you to do so, and neither
BNP Paribas nor any of its affiliates shall be liable for any
loss whatsoever arising directly or indirectly from the use of
the Index or index methodology or otherwise in connection
therewith.
The Index Sponsor, and where applicable, the Index
Calculation Agent, disclaim(s) any liability in connection
with the level of the Index at any given time. The Index
Sponsor and, where applicable, the Index Calculation Agent
will not accept any liability for any loss whatsoever, directly
or indirectly related to the Index.
The index methodology embeds certain costs in the strategy
which cover amongst other things, friction, replication and
repo costs in running the Index. The levels of such costs (if
any) may vary over time in accordance with market
conditions as determined by the Index Sponsor acting in a
commercially reasonable manner.
BNP Paribas and/or its affiliates may act in a number of
different capacities in relation to the Index and/or products
linked synthetically to the Index, which may include, but not
be limited to, acting as market-maker, hedging counterparty,
Issuer of components of the Index, Index Sponsor and/or
Index Calculation Agent. Such activities could result in
potential conflicts of interest that could influence the price
or value of these Certificates.
11
INDIKATIVA VILLKOR OCH TIDSPLAN
Emittent
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.
Garant
BNP Paribas S.A. (A+ / A1 / A+ per den 4 april 2014)
Beräkningsagent
BNP Paribas Arbitrage SNC
ISIN
SE0005934734
Sista teckningsdag
20 juni 2014
Sista likviddag
27 juni 2014
Emissionsdag
23 juli 2014
Index startdag
9 juli 2014
Index slutdag
9 juli 2019
Ordinarie återbetalningsdag år 5
23 juli 2019
Underliggande index
African Exposure Fund Index (Bloomberg-kod: ENHAAFSE Index)
Valuta
SEK
Nominellt belopp (NB)
SEK 10 000 per post
Teckningskurs av NB
100 procent
Courtage
2 procent av nominellt belopp
Observationsdatum
9 juli 2018, 9 augusti 2018, 10 september 2018, 9 oktober 2018, 9 november
2018, 10 december 2018, 9 januari 2019, 11 februari 2019, 11 mars 2019,
9 april 2019, 9 maj 2019, 10 juni 2019, 9 juli 2019.
återbetalningsskydd vid ordinarie
återbetalningsdag
95 procent av NB
Indikativ deltagandegrad
100 procent (lägst 80 procent)
Clearing
Euroclear Sweden
Börsregistrering
Nordic Derivatives Exchange
Denna produkt distribueras i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB.
För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta:
SIP Nordic Fondkommission AB, Kungsgatan 27, 111 56 Stockholm,
Tel 08 566 126 00, Fax 08 566 126 29, Hemsida www.sipnordic.se
Aktieindexobligation
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards