Detaljerad litteraturlista för delkurs 2

advertisement
061214
Läsanvisningar Miljöfysik 10 p, vt 07
Detaljerad litteraturlista för delkurs 2
Litteratur: Mats Isaksson:
Grundläggande
strålningsfysik
Mats Areskoug: Martin Hollins:
Miljöfysik.
Medical Physics
(2:a uppl 2001)
Energi för
hållbar
utveckling.
2:a upplagan
Kursdel:
2006.
S 1-310
Kap 13, 17,
Joniserande
(kommentarer se 18.3-6
strålningnedan)
kärnfysik
S 41-54
Buller-akustik
öra, ljud,
ljudnivå
Elsäkerhet,
Kompendium och web-hänvisningar omfattande:
elektriska och Ulla Åkerlind: Elsäkerhet
magnetiska fält s 14-21 strömmens skadeverkningar
s 58-61jordfelsbrytare
Diverse artiklar om E- och B-fält (46 s)
MALMÖ HÖGSKOLA, Lärarutbildningen, Avdelningen för fysik
Mats Areskoug
061214
1
Läsanvisningar till delkurs 2, Strålning, fält och vågor
Läsanvisningar till Grundläggande strålningsfysik av Mats Isaksson
Följande ingår inte och kan uteslutas fullständigt.
Avsnitt
Inre konversion
Augerelektroner
Mer om aktivering
Formel 3.2.
Fotonens energi efter spridning. Dock tillägg
vid föreläsning: energi vid 180 graders
spridning.
Sambandet mellan  och och tvärsnitt, .
Mer om bromsstrålning.
Vätskescintillationsräknare.
Beskrivning av strålfältet
Kerma.
Sambandet mellan absorberad dos, exposition
och kerma.
Extern bestrålning.
(del av Intern bestrålning)
Radiolys av vatten.
Syreeffekten.
Intecknad dos och kollektiv dos.
Uppskattning av dosrat
sid
60-62
64
71, 73
81
82-83
89-92
94-95
118-119
136-137
138-139
140-141
141-145
148 mitten-150
177-179
187-188
196-198
222-224
Följande läses översiktligt
Avsnitt
Bromsförmåga
Kromosomskador
diverse
sid
96-101
182-184
249-253
MALMÖ HÖGSKOLA, Lärarutbildningen, Avdelningen för fysik
Mats Areskoug
061214
2
Förberedelse (utöver labhandledning) inför laborationer
och studiebesök
Med fetstil anges sådant som ni bör kunna inför laborationen. Övrigt bör ni läsa igenom.
Laborationen belyser dessa avsnitt, som ni alltså lämpligen läser in strax efter laborationen.
Laboration
Bulleranalys och
hörselnedsättning
Litteratur
Hollins: Medical Physics s 41-54
Radonmätning
Halveringstid
Areskoug: Miljöfysik, 2:a uppl 2006.
avsn. 17.3
Isaksson: Grundläggande strålningsfysik
s 13-30, 38-46, 46-51, 266-277
Absorption av
joniserande strålning
Areskoug: Miljöfysik, 2:a uppl 2006.
avsn. 17.3.1-17.3.3, 18.3
Isaksson: Grundläggande strålningsfysik
s 13-30, 38-46, 46-61, 79-105,
(varav bör kunnas 84-96 utom *-märkt)
Gammaspektroskopi
Areskoug: Miljöfysik, 2:a uppl 2006.
avsn. 17.3,
Isaksson: Grundläggande strålningsfysik
s 13-30, 38-46, 59-62, 79-84, 114-119, 125-132, 265-289
Studiebesök
Medicinsk fysik
Isaksson: Grundläggande strålningsfysik s 231-264
Studiebesök
Barsebäcksverket
Areskoug: Miljöfysik, 2:a uppl 2006.
avsn. 13, 17.3, 18.3-4
MALMÖ HÖGSKOLA, Lärarutbildningen, Avdelningen för fysik
Mats Areskoug
061214
3
Förslag till tidsplan för studierna vt 07
Delkurs 3
Under hela terminen: Planering, genomförande och rapport av fördjupningsarbete.
Delkurs 2
Vårterminens föreläsningar (utom den första) kommer att utformas som ”efterläsningar”. Jag
förutsätter att ni själva läst de avsnitt som vi tillsammans skall behandla. Jag utgår också från att ni har
en rad frågor på större avsnitt i boken, enstaka detaljer, övningsuppgifter mm. I början av
”efterläsningen” inventerar vi era frågor, sen besvarar jag frågorna genom att föreläsa på just de delar
ni efterfrågar.
I schemat anges i högerkolumnen vad föreläsningen tar upp. Läs alltså det i förväg.
I sammanställningen här nedan har jag däremot skrivit in föreläsningens stoff efter föreläsningen. Det
är ju då ni läser in det på allvar.
Tid
Studier
V 4-6
Areskoug: kap 17.1-2
Isaksson: sid 13-37
Litteratur inför lab 1 och 2
V 7-8
Isaksson: Avsnitt med anknytning till lab 1 och 2
Färdigställ labrapport 1 och 2
V 9-10
Areskoug: kap.17.3-5, 18.3
Isaksson: sid 38-134 (kursivt s 89-91, 95)
Inlämningsuppgift 1
V 11
Litteratur inför lab 3
V 12-13
Areskoug: kap13
Isaksson: kap 5-7
Färdigställ labrapport 3
V 14-15
Areskoug: 18.4
Isaksson: kap 5-7
Inlämningsuppgift 2
V 16
Litteratur inför lab 4
V 17-18
Isaksson: Avsnitt med anknytning till lab 4
Färdigställ labrapport 4
Inför
studiebesök
Inför studiebesöket på medicinsk.fysik:
Isaksson: s 231-264 samt kap 8-9
Inför studiebesöket på barsebäcksverket:
Areskoug: kap 13
V 19-22
Repetition av allt. Tentamen delkurs 2
V 21
Slutförande av Fördjupningsarbete (delkurs 3)
V 23
Hollins: Medical Physics s 41-54
Åkerlind: Elsäkerhet s 14-21, 58-61
Artikelsamling om E- och B-fält (46 s)
Inlämningsuppgift 3
MALMÖ HÖGSKOLA, Lärarutbildningen, Avdelningen för fysik
Mats Areskoug
061214
4
MALMÖ HÖGSKOLA, Lärarutbildningen, Avdelningen för fysik
Mats Areskoug
061214
5
Download