Inventering – Svartsö

advertisement
Inventering – Svartsö
Inledning
Inför varje ö-möte skickar Länsstyrelsen ut information om öarna till alla deltagare. Syftet med
inventeringen är att ge alla deltagare samma information och utgångspunkt inför mötet. Inventeringen
används i uppstarten av workshopen för att starta diskussioner kring utveckling och förändringsarbete.
Allmänt om Svartsö
Svartsö är cirka 8 km lång och 2 km bred. Ön tillhör Värmdö kommun och är en av de större öarna i
mellanskärgården med runt 75 bofasta, varav cirka 35-45 procent är kvinnor. På sommaren ökar
antalet boende till runt 800 personer.
Svartsö är en del i en större ö-grupp där även Lådna, Hjälmö, Gällnö, Träskö, Trångholmen och
Karklö ingår. Även på de kringliggande mindre öarna finns ett flertal permanenthushåll. På Lådna,
Hjälmö, Gällnö och Trångholmen finns över 10 bofasta per ö (Lådna cirka 45 bofasta, Hjälmö cirka 20
bofasta, Gällnö cirka 25 bofasta och Trångholmen cirka15 bofasta).
Precis som på många andra öar i Stockholms skärgård har antalet fastboende på Svartsö minskat de
senaste åren. I hela Värmdö kommun har den bofasta befolkningen på öar utan fastlandsförbindelse
minskat med 81 personer mellan åren 2010 och 2013. Ungefär 6 000 personer besökare Svartsö varje
år, varav 4 000 gästnätter och resterande dagsbesökare. På ön finns runt 250 stycken fritidshus och
marken ägs till största del av privatpersoner.
Karta över Svartsö och kringliggande öar.
1
Förr i tiden
Svartsö befolkades troligen under medeltiden. Vid Alsvik, Skälvik och Svartsö fanns skattegårdar
under 1500-talets mitt vilket gjorde ön till områdets mest befolkade. Gårdarna utvecklades så
småningom till byar.
I början av 1700-talet brändes Svartsö, som många av de kringliggande öarna, av rysshärjningarna. Ett
av de äldsta husen som finns bevarat på ön idag är stenhuset i Alsviks by, som bankokommissarie
Johan Söderling lät bygga år 1732. Andra byggnader som finns bevarade är öns skola och ett
missionshus som numera är öns hembygdsgård, vilken byggdes vid 1800-talets slut. Ungefär omkring
samma tid började även stockholmare upptäcka skärgården och komma ut som sommargäster till
Svartsö och kringliggande öar. Till en början hyrde de in sig hos ortsbefolkningen men med tiden
byggde de sina egna sommarhus.
Förbindelser/Transport
Avstånd och tid
Att färdas från Svartsö till närmaste huvudort (ort med bank med full service, postkontor, systembolag
klädbutiker mm) tar cirka 95 minuter med privat färdsätt och cirka 105 minuter med kollektivtrafiken.
På samma restid kommer du cirka 14 mil (142 km) på land om du kör i 90 km/h.
Bryggor
På Svartsö finns fyra bryggor, Alsvik, Skälvik, Söderboudd och Norra Svartsö. Underhåll och tillsyn
av bryggorna sköts av Svartsö Samfällighetsförening.
Både Waxholmsbåtar och Cinderellabåtar trafikerar ön. År 2015 var antal påstigande med
Waxholmsbolagets båtar 20 319 personer. Antalet avstigande samma år var 19 671 personer. Utöver
Waxholmsbolagets bryggor finns det många mindre gästbryggor men fler bryggor behövs för att
kunna ta emot besökare.
Bredband
Svartsö ingår i ett nytt stödområde som beviljades i landsbygdsprogrammet våren 2015. Det är ett
delområde i en större bredbandsutbyggnad där även Ljusterö ingår som väntas pågå till och med 2019.
Österåker Stadsnät är utförare även för Svartsö i ett pilotsamarbete över kommungränsen.
Godstransporter
Godsleveranser till företag och privatpersoner sker med Waxholmsbolagets godstrafik.
Lokala transporter
På Svartsö finns ett grusvägnät. Det går en grusväg från Marsängen i väster förbi Alsvik och vidare till
Söderboudd i öster och en väg mellan Norra Svartsö brygga och Skälviks brygga. Grusvägarna
fungerar väl året runt med både lättare och tyngre fordon samt för att promenera och cykla. Ett vanligt
sätt att färdas på ön är via flakmoppe. Det finns runt 50 stycken flakmoppar på ön och flera
cykeluthyrningar.
Allt underhåll av vägarna sköts av en lokal entreprenör på Svartsö Samfällighetsförenings uppdrag.
Föreningen underhåller ca 18 km väg och genomför regelbunden inventering och tillsyn.
2
I området kring Svartsö finns flera olika sjötaxibolag som utför persontransporter året om med båt och
svävare.
I svenska fartygsregisteret är 18 båtar och 9 skepp registrerade på Svartsö. Antalet fritidsbåtar är dock
fler då fritidsbåtar inte är registreringspliktiga enligt svensk lag, endast båtar som används
yrkesmässigt är registreringspliktiga. Alla skepp är registreringspliktiga oavsett användningsområde.
Näring
Fiske och jordbruk var länge huvudnäringar och bedrevs i ungefär samma omfattning och det har
funnits förhållandevis gott om åkerjord. Svartsö by med två jordbruksfastigheter hade exempelvis hela
15 tunnland åker i början av 1600-talet, motsvarande ungefär elva fotbollsplaner. Förr i tiden var även
jordgubbsodlingarna stora och gav sina utövare en god kontantinkomst. Med tiden har fritidsboende
kommit att bli en viktig försörjningsbas och flera olika företag är idag verksamma på ön.
Skolan är i kommunens regi och totalt arbetar 6 personer i skolan och 1 person i förskolan. De
fastboende arbetar till exempel inom förskolan och skola, affär och krog. Annan näring i området är
byggverksamhet, varvsrörelse, skogs- och jordbruk, konst- och konsthantverk, stuguthyrning,
matproduktion och vandrarhem. En handfull personer arbetspendlar till Svartsö med reguljära och
egna båtar från kringliggande öar, (bl.a. Husarö, Norra Stavsudda, Ingmarsö, Västra Lagnö och Lådna)
och en del arbetspendlar till kringliggande öar, (bl.a. Nässlingen och Ingmarsö). Totalt är 27
näringslivsverksamheter verksamma på Svartsö men egen företagarförening saknas.
Service
Dagligvaruhandel och drivmedel
Svartsö är en av få öar i skärgården som har service som är öppen året runt. Svartsö Lanthandel är
åretruntöppet och är ombud för Posten, Systembolaget och Apoteket. Butiken erbjuder även
cykeluthyrning och turistinfo.
Drivmedelstationer saknas. På närliggande ön Lådna ligger dock Lådnamacken som tillhandahåller
drivmedel, livsmedel, gasol och båttillbehör samt driver ett enklare café. Även den närliggande ön
Ingmarsö har en båtmack som är belägen på södra Ingmarsö.
Krog och restaurang
Utbudet för matservering är liksom på andra öar i Stockolms skärgård störst under sommartid. Intill
Alsviks brygga ligger Svartsö krog som är öppen dagligen sommartid och under helger för och
eftersäsong. Vid Alsviks brygga finns också en sommaröppen caféverksamhet som drivs av Svartsö
Lanthandel.
Svartsögrillen, som ligger i närheten av Svartsö Skärgårdshotell och Vandrarhem, har även öppet
under sommaren och för den som vill beställa catering finns företaget Örätt på Svartsö året runt.
Sjukvård
Från Djurö vårdcentral utgår en läkarbåt som besöker Svartsö tisdagar varannan vecka.
Båten har en fast rutt i skärgården och besöker kommunens större öar. För andra besök finns
vårdcentralen på Djurö.
3
Övernattningsmöjligheter
Det finns flera övernattningsmöjligheter. Svartsö Skärgårdshotell och Vandrarhem som är beläget vid
Norra Svartsö brygga och öppet året runt. Skärgårdshotellet erbjuder hotellstandard och har12 stycken
2-bäddsrum med egen ingång och en svit som är ett lite större 2-bäddsrum. I vandrarhemet finns 9
stycken små 2-bäddsrum med egen ingång och 3 stycken minifamiljerum. Totalt finns 60 bäddar
fördelat på 26 rum, inklusive matsal och gästkök. Det går även att hyra hela anläggningen.
Svartsö Logi är öppet under sommartid och erbjuder en annorlunda övernattningsupplevelse i tre
inredda canvastält vid strandkanten nedanför Svartsö Krog. Svartsö Logi har 12 bäddar, fyra sängar i
varje tält. Under såväl sommartid som vintertid finns även möjlighet att bo i Svartsö sjöbodar.
Sjöbodarna är fyra stycken med enkel standard och sammanlagt 8 bäddar.
Det finns även några privata uthyrningsstugor på ön samt att det finns möjlighet att tälta. Anordnad
tältplats saknas men för den som vill komma med privat tält råder allemansrätten. Nära
Hembygdsgården finns det enda offentliga utedasset.
Natur och vatten
Naturmiljön på Svartsö är varierad och består av barrskogsdominerad blandskog, gräsmarker i ett
senare sucessionsstadie/igenväxningsstadium, beteshagar, lövkärrmiljöer samt triviallövskogar.
Svartsös natur präglas av jordbruket och en låg exploateringsgrad. Växt- och djurlivet på ön är mycket
rikt, sjöfågel och ett antal rovfågelarter finns på ön. Även bäver har observerats. Granskogarna har
delvis en mycket rik undervegetation och de betade markerna visar upp en mycket rik betesgynnad
flora, bland annat ett flertal orkidéarter.
Naturreservat
På Svartsö finns inget naturreservat men flera öar och delar av vattnet kring Svartsö innefattas av
naturreservat. Naturreservat i närheten är Hälsingholmarna, Kålgårdsön, Finnhamn, Hjälmö-Lådna och
Äpplarö. Syftet med dessa områden är att bibehålla områdets värdefulla växt- och djurvärld i en
särpräglad skärgårdsnatur och skärgårdslandskap samt att säkra allmänhetens friluftsliv. Inom
områdena finns speciell natur som gammal naturskog, myrmarker, dalgångar, gamla betesmarker,
örtflora, holmar- och skär, rikt fågelliv, bad- och friluftsmöjligheter samt fina naturhamnar och
sandstränder.
4
Karta över naturreservat och riksintresse naturvård på Svartsö och i närområdet.
Karta över riksintresse friluftsliv på Svartsö och i närområdet.
5
Riksintressen
Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden omfattas Svartsö
tillsammans med kringliggande öar av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 och 4 §§ MB. Bestämmelserna
syftar till att värna det värdefulla kust- och skärgårdslandskapet med sina unika natur- och
kulturvärden. Det har särskilt stora värden för friluftsliv och turism. Svartsö omfattas dels ett område
av riksintresse för friluftslivet och dels ett område av riksintresse för naturvården, enligt 3 kap. 6 § MB
(Stockholms skärgård, mellersta delen).
Områden utpekade som riksintresse för frisluftsliv har stora värden på grund av natur- och
kulturkvaliteter som kan vara attraktiva för besökare från hela landet eller utlandet. Tillgängligheten
för allmänheten står i fokus, liksom förutsättningar för naturupplevelser och friluftsverksamhet.
Svartsö motiveras som riksintresse för friluftsliv med att området ger en god tillgänglighet till
rekreation och friluftsliv. Landskapet är mosaikartat och omväxlingen gör ön attraktiv för strövande,
men här finns också goda möjligheter att finna ostörda badklippor eller lugna ankarvikar. I
riksintresseområdet finns flera bryggor för kollektiv båttrafik vilket gör att även de utan egen båt ges
möjlighet att uppleva skärgården.
Svartsö motiveras även som riksintresse för naturvård med att området är ett av få i Stockholms
skärgård med flera levande skärgårdsjordbruk och naturtyper som till stora delar försvunnit i övriga
skärgården. Det omväxlande landskapet rymmer ett stort antal naturtyper. Särskilt värdefulla är bland
annat stränder, våtmarker, ädellövslundar och äldre barrskogsbestånd. Även det rika växt- och
djurlivet motiverar riksintresset.
Fornlämningar och kulturmiljövård
På Svartsö saknas fornlämningar men det finns flera kulturhistoriska lämningar på ön. Lämningarna är
inventerade av Riksantikvarieämbetet och i vissa fall av Statens maritima museer. Lämningarna utgörs
främst av husgrunder från historisk tid och lämningar från historisk tradition. I vissa fall rör det sig om
begravningsplats och eftergrävda skatter från rysshärjningen.
Hela Svartsö ingår också i ett större område av riksintresse för kulturmiljövård. På ön skyddas
framförallt de kulturhistoriska värdena med riksintresse med motiveringen att Svartsö ingår i en
skärgårdsmiljö som visar den mångsidiga ekonomi som uppstått som en följd av mellanskärgårdens
speciella topografiska förutsättningar, samt de bosättningsmönster och levnadsförhållanden detta
skapat alltsedan medeltiden (Bruksmiljö, Sommarnöjesmiljö, Fritidshusområde).
Svartsö beskrivs vidare som en del i skärgårdsbyar med karaktäristiskt läge vid hamnplatser som har
en speciell natur med det småbrutna odlingslandskapet, avsöndrade gårdar, torp samt ängs- och
betesholmar som uttryck för huvudnäringen jordbruket. Bebyggelse och anläggningar som hör
samman med fiske, sjöfart och andra binäringar, missionshuset från slutet av 1800-talet (numera
Hembygdsgården) samt sommarvillor och fritidshus som började uppföras vid tiden kring sekelskiftet
1900 nämns också i motiveringen.
6
Karta över riksintresse kulturmiljövård och fornlämningar/lämningar på Svartsö och i närområdet.
Vatten, avlopp och avfall
På Svartsö finns många enskilda brunnar som försörjer ön med dricksvatten. Det råder ingen
tillståndsplikt för att borra egna brunnar. Likt flera andra delar i Värmdö saknas kommunalt avlopp.
Ön har i stället enskilda reningsverk vilka det råder tillståndsplikt för, tillstånd krävs för att inrätta en
avloppsanläggning, ansluta en vattentoalett till en befintlig anläggning och för att ändra på en
anläggning som redan finns.
Det finns en återvinningscentral, som ligger omkring 1200 meter från Alsviks byrgga.
Återvinningscentralen har öppet lördagar klockan 11-13 under vecka 18-42 och första helgfria
lördagen varje månad klockan 11-13 under övriga delen av året.
Strandskydd
Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd. Skyddet omfattar land- och vattenområdet
intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Syftet med strandskyddet är att trygga
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och långsiktigt bevara goda livsmiljöer för växt- och
djurlivet på land och i vatten.
Allmänhetens tillgång till stränderna är av stor betydelse för friluftsliv och rekreation. Övergången
mellan land och vatten är också betydelsefull för en rad olika livsmiljöer som många arter är beroende
av. Vissa bottnar kan exempelvis vara värdefulla miljöer som lek- och uppväxtområden för fiskar och
andra organismer.
7
Marinbiologi
Intill Svartsö finns det många fina grundområden med höga värden av undervattensvegetation.
Vegetationen bildar uppväxtmiljöer för fiskar och andra vattenlevande djur och möjliggör till exempel
att abborren kan sätta fast sina ägg på blad.
Kartan över naturvärden under ytan visar en sammanslagning av förutsättningar för höga värden av
undervattensvegetation där tio poäng motsvarar de högsta värdena inom projektet Marin Modellering i
Södermanland och Stockholm (AquaBiota Report 2013:10).
I grundområden finns de bästa förutsättningarna för undervattensvegetation där det ringa djupet
möjliggör att solljuset tränger ner till botten. Skyddade vikar ger en speciell vegetation som är känslig
för vågsvall och störningar så som muddring och bryggor. I mer vågexponerade områden med
hårdbotten kan det finnas blåstång som också är av värde för andra växter och djur. Även blåstången
är känslig för störning.
Kartan över naturvärden under ytan på Svartsö och i närområdet.
Data som presenteras i kartorna över uppväxt- och lekområden för fisk är tagen från BALANCEmodellen. Utfallet från modellen visar att Stockholms skärgård har mycket goda grundläggande
förutsättningar för rekrytering av abborre och gädda.
I BALANCE (Baltic sea management - Nature Conservation and sustainable development of the
Ecosystem through spatial planning) har organisationer, myndigheter, forskare med flera samverkat i
syfte att ta fram verktyg för ett långsiktigt hållbart nyttjande och förvaltning av fiskbestånd i
Östersjön, Kattegatt och Skagerack.
8
Variablerna som lagts in i modellen för att hitta lek- och uppväxtområden är djup, skitdjup och
vågexponering. Modellens syfte är att visa fiskars rekrytering baserat på miljökrav för att se var i
skärgården lek- och uppväxtområden kan finnas.
Uppväxtområden för Gädda och Gös enligt BALANCE på Svartsö och i närområdet.
Lek- och uppväxtområden för Abborre enligt BALANCE på Svartsö och i närområdet.
9
Utbildning, kultur och föreningsliv
Skola/förskola och bibliotek
Värmdö Skärgårdsskola har fem avdelningar med en av dem på Svartsö vilken har årskurserna F-9. På
avdelningen går 18 elever i olika åldrar. År F-5 har all sin undervisning på Svartsö, medan år 6-9 åker
till Djurö två dagar veckan. På Svartsö bedrivs även förskola med 4 barn inskrivna.
I skolans lokaler på finns ett bibliotek som sköts av skolans personal. Biblioteket tillhör inte Värmdö
bibliotek och omfattas därmed inte av samma biblioteksservice som de kommunala biblioteken.
Bokbåten, som besöker skärgårdsöar, kommer även till Svartsö, en gång på hösten och en gång på
våren. Bokbåten drivs av Regionbiblioteket Stockholm i samarbete med skärgårdskommunerna. Öar
med skolor/förskolor får längre besökstid i båten. Önskemål om böcker kan lämnas in till bokbåten
innan de lättar ankare.
Kultur och friluftsliv
Den som vill uppleva Svartsö kan enkelt promenera eller cykla runt på ön och önskas ett dopp finns
goda möjligheter att finna ostörda badklippor och lugna ankarvikar. En fast badplats
(Hembygdsgårdsstranden) finns även vid Alsvik.
På ön finns mycket gammal bebyggelse. I Alsviks by som är en av de äldsta byarna ligger det gamla
stenhuset, byggt 1732. Ett av de äldsta missionshusen i skärgården finns också att beskåda.
Missionshuset byggdes av Svartsöbor och invigdes år 1880. Idag fungerar huset som Hembygdsgård
och används för möten, fester, utställningar, marknader, filmvisningar med mera. Träskö kvarn på
närbelägna Träskö, som är en av få bevarade kvarnar i skärgården kan också ses efter
överenskommelse med ägaren, kvarnen är privatägd.
På Svartsö finns även mycket vacker natur med flera insjöar att upptäcka. Storträsk, som ligger
bredvid Lillträsk, är den största av öns insjöar. I Storträsk ligger Boholmen som är en egen liten ö.
Boholmen har en intressant historia. Hit flydde öborna under rysshärjningaran år 1719. De grävde ner
sina ägodelar för att gömma dem för ryssarna och enligt sägnen kommer en förbannelse att drabba den
som försöker leta efter de gömda ägodelarna.
På Svartsö finns inga vandringsleder men på närliggande ön Hjälmö finns en ca 1,2 km lång natur och
kulturstig, kallad ”Drömmarnas stig”. ”Barnens skog och lekhäng” med olika aktiviteter för barn finns
i anslutning till stigen. På närliggande ön Lådna finns också en mullestig som riktar sig till de yngre
barnen. På Gällnö, mellan Gällnönäs och Gällnö by, ligger även en fyra kilometer lång natur-och
kulturstig.
För den som vill båtluffa i området finns Båtluffarleden som är ett samarbete mellan
skärgårdskommunerna och Waxholmsbolaget genom vilket kommunerna kompletterar
Waxholmsbolagets båtar med roddbåtar mellan vissa öar för att underlätta för besökarna att byta
båtlinje. Mellan Gällnö och Karklö finns roddbåtar som Värmdö kommun ansvarar för.
10
Föreningsliv
Föreningslivet är rikt vilket bidrar till mycket engagemang och aktivitet på ön. Hembygdsföreningen
anordnar bland annat kulturvecka med en rad olika aktiviteter i Bygdegården varje år under en vecka i
juli. Exempel på aktiviteter är konstutställning, familjedag och hembygdsdag. Veckan avslutas alltid
med den spännande svinrodden, en tävling med gamla och nybyggda tvåmänningar. Ett annat
uppskattat evenemang under sommaren är Svartsöruset, där både mer och mindre vana löpare deltar.
Intresseföreningarna Svartsörådet och Skärgårdsliv på Svartsö är också verksamma på ön.
Svartsörådet vars övergripande mål är att Svartsö ska förbli en levande ö i Stockholms skärgård verkar
för samrådslösningar mellan myndigheter, bofasta och fritidsboende och har representanter i det
Skärgårdsråd som finns i Värmdö kommun. Rådet har funnits sedan 1994 och har idag cirka 150
medlemmar.
Skärgårdsliv på Svartsö (SPS) bildades 1995 som en reaktion på de omfattande exploateringsplaner
som lanserades i ”Fördjupad översiktsplan för Svartsö”. Föreningens övergripande mål är att Svartsö
får behålla skärgårdsöns unika kulturlandskap med både natur och djur. Föreningen har idag cirka 120
medlemmar.
Andra aktuella föreningar är Svartsö Samfällighetsförening som har hand om vägar och bryggor som
alla fastighetsägare på ön är knutna till, Värmdö norra skärgårds hembygdsförening som anordnar
evenemang i Hembygdsgården och närområdet, Vi unga öbor som anordnar aktiviteter för barn och
ungdomar och Ö-företagarna som är en företagarförening som vissa av företagarna på Svartsö är
anslutna till.
Även Mellanskärgårdens Intresseförening är verksam i Stockholms mellersta skärgårdsområde.
Föreningen företräder i första hand den fastboende befolkningens intressen.
11
Download