Information till Externa utförare angående webbaserad uppfölj

advertisement
2016-04-20
Information till Externa utförare angående webbaserad uppföljningsutbildning i läkemedel och diabetes

Omvårdnadspersonal som har en läkemedels- och/eller insulindelegering skall gå
en uppföljningsutbildning varje år innan delegeringen förnyas

Utbildningen skall göras på arbetsplatsen.

För att få tillgång till utbildningsmaterial i uppföljning för läkemedel/diabetes
kommer det att finnas en länk där omvårdnadspersonal går in för att ta del av utbildningen som är webbaserad.

På länken finns även tillgång till grundutbildningens kompendium i läkemedel
och diabetes, om omvårdnadspersonalen behöver repetera eller vill fördjupa sig
ytterligare.

Externa utförare kommer att göra ett skriftligt test i läkemedel/diabetes via Utbildningsteamet. Både läkemedel och diabetestest kan göras samtidigt. För er
som har tillgång till bokningssystemet OFCourse vänligen boka tid för test under
rubriken "Testtillfälle läkemedel/diabetes uppföljning". Övriga kontaktar
utbildningsteamet direkt.

Viktigt att veta för- och efternamn på enhetschef och sjuksköterska. Detta måste
fyllas i för att komma till rätt personer/arbetsplats.

För att bli godkänd krävs 90 % rätt på testet. Om omvårdnadspersonalen inte är
godkänd kommer denna att behöva gå om grundutbildningen för läkemedel/diabetes. Anmälan till denna utbildning görs via OFCourse och kallas där för
Delegeringsutbildning läkemedel/diabetes.

Utbildningsteamet skickar ut information till enhetschef och sjuksköterska om
omvårdnadspersonalen är godkänd eller icke godkänd på testen. Det kommer
inte längre finnas möjlighet till återkoppling av de felaktiga svaren från testen.

Omvårdnadspersonal får kontakta sin enhetschef efter utbildningen för att få besked om resultatet. Vid godkänt resultat kontaktas sjuksköterskan och tid bokas
för praktisk genomgång inför delegering.
Download