FUBs Kommunikationspolicy

advertisement
FUBs Kommunikationspolicy
Ordet "kommunikation" kommer ursprungligen från latinets communis, gemensam, via
communicare, Göra gemensamt. Kommunikation är grunden för ett bra liv, att uttrycka
sin egen eller vår gemensamma vilja. Kommunikation är en process för att överföra
information från en punkt eller person till en annan. I regel ses kommunikation som en
tvåvägsprocess där det sker ett utbyte av tankar, åsikter eller information, oavsett om
det sker via tal, skrift, bild eller tecken. Kommunikation är ett vitt begrepp som omfattar
både information och teknik, därför går dessa områden in i varandra.
Kommunikation
FUB anser:
• att lagar och förordningar ska garantera jämlikhet, inflytande och delaktighet för
personer som har svårt att förstå och att göra sig förstådda;
• att svårigheter att förstå och göra sig förstådd ska jämställas med andra
funktionshinder;
• att samhället har skyldighet att ge information på ett sådant sätt att alla kan
förstå den;
• att nationellt och internationellt standardiseringsarbete skall innefatta kriterier
för kognitiv tillgänglighet och begriplighet;
• att forskning inom området kommunikation bör följas, utvecklas, stimuleras,
tillämpas och göras tillgänglig;
• att utbildning för personal inom verksamhet för personer med
utvecklingsstörning, ska innehålla grundläggande kunskaper om kommunikation
och teknik, som gör kommunikation tillgänglig.
Information
FUB anser:
• att samhället har skyldighet att ge och skriva information på ett sådant sätt att
alla kan förstå den;
• att respekt för den personliga integriteten måste visas i alla sammanhang då
information lämnas om personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga;
• att FUB som organisation, liksom personer med utvecklingsstörning och deras
anhöriga, ska synliggöras i media med respekt och på ett positivt sätt som ökar
allmänhetens kunskaper;
• att all information från FUB ska vara saklig, överensstämma med vårt
målprogram och ha en utformning som gör att FUB blir känt och repekterat.
Sida 1 av 2
Teknologi
FUB anser:
• att informations- och kommunikationsteknik ska göras tillgänglig och att
användningen ska öka för personer med utvecklingsstörning, överallt i samhället;
• att alla som behöver hjälpmedel som stöd för att kunna kommunicera, ska få det.
Man ska få kunskap och ha tillgång till hjälpmedel man behöver;
• när en individuell plan upprättas ska kommunikation vara en grundläggande del;
• att eftergymnasiala utbildningar i informationsteknik ska ge kunskap om hur
tekniken kan användas av personer med utvecklingsstörning;
• att det är viktigt för FUB att samverka med andra närliggande organisationer och
företag kring kommunikations- och informationsteknik;
• att varje kommun och landsting är skyldig att ha personal som har fördjupade
kunskaper om alternativa sätt att kommunicera. (AKK);
• att utrustning och program är anpassade till individen, samt att det finns tillgång
till stöd och support.
• att tillgänglighet förutsätter att personer med utvecklingsstörning, deras
personal eller föräldrar får adekvat utbildning.
Sida 2 av 2
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards