Utrikesdepartementet - Regeringens webbplats om mänskliga

Utrikesdepartementet
Denna rapport är en sammanställning
grundad på Utrikesdepartementets
bedömningar vid årsskiftet 2013/2014.
Rapporten kan inte ge en fullständig
bild av läget för de mänskliga
rättigheterna i landet. Information
bör sökas också från andra källor.
Mänskliga rättigheter i Macao 2013
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
De mänskliga rättigheterna respekteras i huvudsak, men det folkliga inflytandet
är begränsat i praktiken och de politiska partierna är svaga. Pressfriheten är
begränsad och självcensur förekommer bland landets media.
Inkomstskillnaden ökar, trots insatser för att utjämna sociala och ekonomiska
skillnader och utländsk arbetskraft utsätts för diskriminering.
Människohandel är fortfarande ett stort problem i Macao och den omfattande
spelverksamheten i landet har bidragit till problem med korruption.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Efter mer än 440 år under portugisisk förvaltning och som portugisisk koloni,
införlivades Macao år 1999 i Folkrepubliken Kina som en särskild administrativ
region med betydande autonomi. Ratifikationen av centrala konventioner har
därför före år 1999 gjorts av det portugisiska styret och efter år 1999 genom
Folkrepubliken Kina.
Under det portugisiska styret ratificerade Portugal för Macaos räkning sju av de
centrala FN-konventionerna om mänskliga fri- och rättigheter:
-
Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR, 1993, men inte de
fakultativa protokollen om enskild klagorätt och avskaffandet av
dödsstraffet.
2
-
-
-
-
-
-
Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR,
1993, men inte det fakultativa protokollet om enskild klagorätt
Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination, CERD,
1999.
Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women, CEDAW, 1999, men inte det fakultativa protokollet om enskild
klagorätt.
Konventionen mot tortyr, Convention Against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CAT, 1999, men inte det
fakultativa protokollet om förebyggande av tortyr.
Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child,
CRC, 1999, samt genom Folkrepubliken Kina de två tillhörande
protokollen om barn i väpnade konflikter, 2008, respektive om handel
med barn och barnpornografi, 2002.
Flyktingkonventionen, Convention Relating to the Status of Refugees, samt
det tillhörande protokollet, 1999.
Under Folkrepubliken Kinas överhöghet har en konvention ratificerats för
Macaos räkning:
- Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD, 2008, men inte
det fakultativa protokollet från 2006.
Macaos rapportering till de olika konventionskommittéerna sker numera via
Peking. FN:s människorättskommitté, Human Rights Committee, som bevakar
implementeringen av ICCPR, rekommenderade 2013 att Macao arbetar för
ökad jämställdhet mellan kvinnor och män, motverkar våld i hemmet,
förhindrar människohandel, förbättra situationen för utländsk arbetskraft samt
minskar självcensuren i media.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Enligt Macaos grundlag åtnjuter dess medborgare rätt till liv och kroppslig
integritet.
Landets fängelser uppvisar problem med överbeläggning och problemet har
tilltagit de senaste åren. Ett nytt fängelse är under uppbyggnad. Cirka två
tredjedelar av internerna kommer från Kina. Organisationer som arbetar med
mänskliga rättigheter har tillåtits besöka fängelserna.
3
4. Dödsstraff
Enligt den nationella strafflagen från 1996 är dödsstraff förbjudet. Endast
tidsbestämda straff får utdömas. Utlämning av brottsmisstänkta eller dömda till
ett land som tillämpar dödsstraff är förbjudet enligt Macaos internationella
förpliktelser, men landets grundlag är otydlig i frågan. Enligt FN:s
människorättskommitté saknas nationell lagstiftning som hindrar Macao från
att lämna ut personer till Kina, där risken för dödsstraff kvarstår. Samma
kommitté menar dock att rättsväsendet i liknande situationer under 2013 de
facto blockerat möjligheterna till utlämning.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Grundlagen förbjuder godtyckliga frihetsberövanden. Uppgifter tyder på att
detta förbud respekteras. Häktningsförhandling måste hållas inom 48 timmar
efter ett gripande. Rättegång måste hållas inom sex månader.
Medborgare får pass och kan resa fritt.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Enligt överenskommelsen mellan Portugal och Kina ska den lagstiftning som
fanns i Macao före övergången fortsätta att gälla, såvida dessa inte strider mot
Macaos nya grundlag. I grundlagen finns skydd för grundläggande fri- och
rättigheter inskrivna.
Domstolarna är självständiga i förhållande till såväl den verkställande makten
som till Kina. Enligt grundlagen utnämner regeringschefen, på förslag av en
oberoende kommission, domare på alla nivåer. Domare kan enligt lagen endast
avsättas om de gjort sig skyldiga till kriminella handlingar. Även utländska
medborgare har möjlighet att bli domare. Det råder fortfarande stor brist på
utbildad personal i domstolsväsendet vilket leder till förseningar i
rättsprocessen och därför till minskad rättssäkerhet. Huvudspråket vid
domstolsförfaranden är portugisiska, vilket en stor del av befolkningen i Macao
inte talar.
7. Straffrihet
Det finns inga uppgifter som tyder på att staten låter bli att utreda brott. Macao
tillämpar inte principen om universell jurisdiktion.
Korruptionskommissionen, som utses av regeringschefen, har genom ny
lagstiftning fått ökat utrymme att agera. Chefen för kommissionen har i
praktiken samma befogenheter som en ombudsman och allmänheten har
möjlighet att anmäla frågor om korruption till kommissionen.
4
8. Yttrande-, press- och informationsfrihet, inklusive på internet.
Yttrande-, press- och informationsfrihet garanteras i grundlagen och
respekteras överlag. Medieutbudet är dock begränsat och pressen är inte
frispråkig när det gäller kritik av Kina och det förekommer uppgifter om
självcensur i media.
Det finns rapporter om begränsningar i de trådlösa nätverk som tillhandahålls
av regeringen. I övrigt är tillgången till internet inte begränsad.
År 2010 antogs en nationell säkerhetslag. Kritiker menar att den nya lagens
vaga definitioner av brott som uppvigling, omstörtande verksamhet och stöld
av statshemligheter kan missbrukas och leda till inskränkningar i yttrande- och
föreningsfriheten. Det är ännu svårt att bedöma lagens effekter i praktiken.
Enligt FN:s människorättskommittés rapport från 2013 har lagen använts för
att förhindra inresande journalister från Hong Kong från att ta sig in i landet.
Kommittén ifrågasatte nödvändigheten av denna restriktion och uttryckte en
oro för yttrandefriheten i landet.
Polisen har enligt uppgift vid flera tillfällen kvarhållit aktivister och journalister
längre än vad som varit motiverat.
9. Mötes- och föreningsfrihet
Grundlagen ger rätt till mötes- och föreningsfrihet, inklusive rätten att bilda
och ansluta sig till fackföreningar. Fackföreningsrörelsen är dock svag och
outvecklad. Det förekommer rapporter om att polisen systematiskt filmar
demonstrationer.
10. Religions- och övertygelsefrihet
Rätten till religionsfrihet är inskriven i grundlagen.
11. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Demokratin är relativt outvecklad och de politiska partierna är svaga. En
valkommitté bestående av 400 personer, som utses i Peking, väljer landets
regeringschef. År 2009 valdes Fernando Chui till regeringschef efter Edmund
Ho, som suttit i två mandatperioder. Inga motkandidater ställde upp i valet.
Av de 33 ledamöterna i parlamentet utses 14 genom direkta val, 12 genom
funktionella yrkesvalkretsar och 7 av regeringschefen. Drygt två femtedelar av
parlamentet är alltså folkvalda. Antalet medlemmar i den lagstiftande
församlingen har ökat från 23 ledamöter år 1999 till 33 ledamöter år 2013. 5 av
de 33 ledamöterna i den lagstiftande församlingen är kvinnor.
5
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
12. Rätten till arbete och relaterade frågor
Macaos ekonomi och välfärd är starkt beroende av spelindustrin och turismen.
Tillväxten i landet har varit mycket hög och var år 2013 närmare 10 procent. I
princip råder full sysselsättning.
Det finns ingen lagstiftning kring minimilön eller lagstadgade krav på
arbetsgivare att stå för sociala omkostnader. År 1984 infördes sex dagars
arbetsvecka och barnarbete förbjöds.
Över 30 procent av arbetskraften är utländska medborgare. Majoriten av dessa
är kinesiska medborgare från fastlandet eller från närregioner som arbetar i
Macao och det finns uppgifter om att de diskrimineras genom att få lägre
betalt, sakna formella kontrakt och endast få osäkra korttidsanställningar.
Macao har ratificerat samtliga av International Labour Organizations, ILO, åtta
kärnkonventioner.
13. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Tillgången till hälsovård är god. Särskilt utsatta grupper får gratis sjukvård.
Primärvård ges på sju hälsocentra, som kan remittera patienter till specialister
på sjukhus. Det går en läkare på 400 invånare och en sjukhussäng på 435
invånare.
14. Rätten till utbildning
Tillgången till skolgång är god. Antalet studenter på den högre utbildningen har
ökat, dock har den totala andelen av befolkningen som studerar minskat.
Regeringen har ökat satsningarna på utbildning.
15. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
BNP per capita har ökat extremt snabbt under senare år och uppgår nu till
över 76 588 USD. Landet har trots detta betydande sociala och ekonomiska
klyftor.
6
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
16. Kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter
Det finns lagstiftning som förbjuder att kvinnor diskrimineras. Kvinnor intar i
allt högre grad ledande positioner i samhället och kvinnors ställning har gradvis
förbättrats under senare år. Dock är löneskillnaderna mellan män och kvinnor
fortsatt stora, särskilt i den privata sektorn.
I Macao förekommer omfattande prostitution i spåren av spelverksamheten.
Omfattningen av handeln med kvinnor är svår att uppskatta, men uppfattas
vara utbredd. FN:s människorättskommitté har riktat kritik mot den låga nivån
uppklarade fall och antal dömda. I nästan samtliga fall handlar det om kvinnor
från fastlandet eller närregioner. Myndigheterna gör regelbundet tillslag mot
hotell för att komma åt prostitution och människohandel, särskilt inför
högnivåbesök från fastlandet. Effekterna av tillslagen betraktas som kortvariga.
17. Barnets rättigheter
Det finns inga specifika skrivningar om barns rättigheter i grundlagen.
Strafflagen tar däremot upp olika brott mot barn, till exempel sexualbrott.
Det finns lagstadgad obligatorisk skolgång för barn mellan 5 och 15 år och
grundläggande utbildning upp till 15 års ålder är avgiftsfri. Familjer med låga
inkomster kan få statligt stöd för omkostnader kring skolgången.
Barnarbete förekommer i princip inte och lagen förbjuder arbete för barn
under 16 år.
18. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Befolkningen är till 95 procent kinesisk. Grundlagen förbjuder alla former av
diskriminering på grund av nationalitet, ras, kön, språk, religion, politisk
åskådning, utbildningsnivå och ekonomisk eller social situation. Trots detta
uppges att utländsk arbetskraft diskrimineras.
19. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Det finns ingen specifik lagstiftning som förbjuder diskriminering på grund av
sexuell läggning. Det finns få tillgängliga uppgifter om situationen för
homosexuella, bisexuella och transpersoner i Macao.
7
20. Flyktingars rättigheter
Det finns inga rapporter om att flyktingar har återförts till länder där de
riskerar förföljelse. Immigrationsministeriet i Macao sammarbetar med FN:s
flyktingkommission, United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, och
andra humanitära organisationer för att erbjuda skydd och assistans för
flyktingar, asylsökande och papperslösa. Antalet flyktingar och asylsökande är
mycket litet.
21. Rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Det har skett vissa förbättringar vad gäller rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och möjligheten att få ekonomiskt stöd och rehabilitering
har ökat. Dessutom ska allmänna platser, byggnader och gator enligt lag
anpassas så att de blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
ÖVRIGT
22. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Oberoende människorättsorganisationer kan verka fritt och publicera sitt
material utan restriktioner. Det finns dock relativt få sådana organisationer i
Macao.