Hur bildas en glaciär?

advertisement
Läxa till fredag v. 21
Du ska repetera det vi arbetat med på lektionerna.
Till din hjälp har du ett antal frågor och fakta som jag gått igenom i
skolan. Vill du se de bildspel jag visat igen hittar du dem på bloggen under
skolarbete/geografi/Europa.
Det blir ett skriftligt läxförhör fredag v. 21.
Lycka till! / Pernilla
1. Vad består jordskorpan av?
2. Vad finns längst in i jorden?
3.Vad är jordskorpan uppdelad i?
4. Varför förändras jordytan?
5. Vad händer när plattorna krockar, glider isär eller glider längst
med varandra?
6. Hur bildas en vulkan?
7. Europa har en aktiv vulkan på Sicilien. Vad heter den?
8. Hur startar en jordbävning?
9.Vad mäts styrkan i en jordbävning i?
10.Vad är ett jordskred?
11. Hur bildas en tsunami?
12.Hur bildas en glaciär?
13. Hur bildas en bergskedja?
14. Vad är en ocean?
15.Vad är ett hav?
16. Hur stor del vatten täcker jordens yta.
17. Vilka vattendrag har söt eller saltvatten?
Sjö, hav, glaciär, ocean, flod, älv
18. Vad är golfströmmen?
19. Berätta hur golfströmmen går.
20. Vilka väderstreck har vi? Sätt ut dem på en kompassriktning.
Jordens processer som formar naturen.
Jordskorpan – hårt skal
Tunnast under haven.
Tjockast under bergen.
Under jordskorpan finns manteln.
I manteln är det så varmt så bergarterna är flytande.
(MAGMA)
Allra längst in i jorden finns kärnan.
Avstånd från jordskorpa till kärnan är 6 370 km.
Jordskorpan sitter inte ihop.
Den är uppdelad i plattor.
Plattorna rör sig och jordytan förändras.
200 milj år sedan fanns det en enda kontinent. PANGEA.
Sedan började PANGEA dela på sig i flera mindre plattor, plattorna gled isär.
Plattorna kan:
-krocka med varandra
-glida isär från varandra
-glida längst med varandra
Om plattorna glider isär, från varandra, krockar eller hakar fast i varandra kan
jordbävningar / jordskalv eller vulkaner uppstå.
Hur bildas en vulkan?
En vulkan bildas genom att magma väller upp från jordens inre. När den heta
magman kommer upp till jordytan kallas den lava. Där kyls den ned av vatten eller
luft och stelnar. På så sätt kan ex nya öar uppstå.
Om lavan är trögflytande kan den fastna inuti vulkanen. Mer och mer lava samlas
och trycket i vulkanen ökar. Till slut får vulkanen ett utbrott där lavan kastas långt
upp i luften. Rökmolnet som bildas innehåller aska och gaser. Gasen är giftig.
Det finns 100 vulkaner i Europa…
…som haft utbrott de senaste
10 000 åren.
…men alla är inte aktiva idag.
ETNA
-Vulkan på Sicilien (Italien).
-En av världens mest aktiva vulkaner.
-Utbrott var femte år.
- Förstört hela städer.
-3 300 m över havet.
Hur startar en jordbävning?
Områden som ligger på gränsen mellan jordskorpans plattor orsakas ofta av
jordbävning. Plattorna glider inte smidigt förbi varandra utan hakar bland i varandra
och fastnar. Då byggs spänningar upp och är spänningen är tillräckligt stor lossnar
plattorna från varandra. De kan förflytta sig flera meter på en gång. Under en
jordbävning skakar marken i ett stort område. Hus kan rasa, vägar spricka och
människor skadas.
Styrkan i ett jordskalv mäts i Richterskalan. Det är en skala från 1 och uppåt.
De kraftigaste skalven man uppmätt har haft styrkan 9. Det är ungefär 1000 gånger
kraftigare än den största atombomb som sprängts på jorden.
Vad är ett jordskred?
Områden som är branta och har lösa jordlager kan drabbas av jordskred.
Då sätts stora mängder jord i rörelse. Det kan orsakas av häftiga regn
eller jordbävningar. Ett jordskred kan förändra ett område snabbt. Stora jordskred
kan dra med sig hus och vägar.
Hur bildas en tsunami?
Om en jordbävning sker på havsbotten kan den skapa jättelika vågor, tsunamier.
Jordbävningen gör att stora mängder vatten sätts i rörelse. Vattnet rusar fram i hög
fart och når till slut kusterna. Där havet blir grundare byggs en jättelik våt upp som
sveper in över land.
Hur bildas en glaciär?
En glaciär uppstår ofta i berg- eller polartrakter av att snö samlas och inte hinner
smälta undan. Snön lägger sig lager på lager. Ibland kan den av sin egen tyngd
omvandla snön till is av trycket och den stora glaciären kan sättas i rörelse.
Glaciär
Bergskedja
Hur bildas en bergskedja?
Där plattor stöter ihop med varandra kan höga berg bildas. Kollisionen gör att
jordskorpan pressas ihop. Det leder till att berggrunden veckas och sakta höjs uppåt.
VATTEN
En ocean är ett världshav, som är en större havsvattensamling.
• Hav är det sammanhängande vattenområde som avskiljer jordens
kontinenter.
• Haven täcker 71 % av jordens yta.
• En flod eller älv är ett större vattendrag som med större eller mindre
hastighet rinner från högre till lägre höjd och vanligen mynnar ut i havet eller i
en större insjö.
• En flod har tidvatten det har inte en älv.
• En insjö är en vattensamling som inte är en del av havet.
Vilka vattendrag i Europa har sötvatten respektive saltvatten?
SALT VATTEN
SÖTVATTEN
OCEAN
SJÖAR
HAV
FLODER /ÄLV
GLACIÄR
GOLFSTRÖMMEN
Golfströmmen är en havsström som går i havet från Mexikanska golfen i Atlanten
upp mot Norden. Där vänder den och går söderut igen.
Vad betyder golfströmmen för oss
i Norden?
Golfströmmen bidrar till att varmt vatten från
Atlanten strömmar norrut längs Skandinavens
västkust och gör vårt klimat betydligt varmare
än normalt på våra breddgrader på andra håll
i världen.
Vad skulle hända om vi inte hade
golfströmmen?
Om inte Golfströmmen skulle finnas får vi ett
kallare klimat i och omkring norra Atlanten
och effekten skulle märkas av som mest i
Skandinavien och Storbritannien.
VÄDERSTRECK
N = norr eller nord
S = söder eller syd
NV = nordväst
SV = sydväst
NÖ = nordöst (eller N0= nordost)
SÖ = sydöst ( eller S0=sydost)
Download