Läs partiernas svar på våra frågor här

RIKSDAGSPARTIERNAS SVAR PÅ FEM FRÅGOR OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGSREFORMEN
Frågor
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Moderaterna
Folkpartiet
Sverigedemokraterna
Sverige har i dag
(sedan regeringens reform
2008) en av västvärldens mest liberala arbetskraftsinvandringsregler.
Stöder ert parti
reformen?
Vi har sedan länge
förespråkat ökade
möjligheter till arbetskraftsinvandring, men har varit
kritiska till de modeller av arbetskraftsinvandring
som förespråkats av
Svenskt Näringsliv,
Alliansen och MP.
När vi välkomnar
människor till Sverige har vi också
ansvar för att förhindra att de utnyttjas. Arbetskraftsinvandring får aldrig
bli ett sätt att kringgå lagar och regler
för att konkurrera
med dumpade villkor. Svenska kollektivavtal ska gälla för
alla som jobbar i
Sverige – allt annat
är diskriminering,
vilket vi aldrig kan
ställa upp på.
Arbetskraftsinvandring är viktigt för
Sverige. Vi tycker
att dagens regler
måste förbättras på
två sätt. Dels tar det
ofta för lång tid att få
tillstånd att arbeta i
Sverige. Dels måste
de hål som gör det
möjligt för oseriösa
arbetsgivare att utnyttja människor
täppas till.
Ja, Miljöpartiet var
med och drev igenom reformen och vi
är stolta över att det
är lätt att ta sig till
Sverige för att arbeta förutsatt att
villkoren är lika goda
som för andra. Vi
kommer alltid att
arbeta för att stärka
migranters rättigheter och aldrig
försvåra för människor att komma till
Sverige. Vi har precis varit med att
införa nya åtgärder
för att stävja missbruk av reglerna så
att vi får ett stopp på
det utnyttjande av
arbetstagare som vi
har sett på vissa
håll.
Centerpartiet vill
underlätta arbetskraftsinvandringen.
För företag innebär
arbetskraftsinvandring att utländsk
specialistkompetens
kan anställas så att
de kan fortsätta att
växa. Vi vill fortsätta
förstärka möjligheten till arbetskraftsinvandring genom
att bland annat göra
det enklare för små
och medelstora företag att rekrytera
från andra länder. Vi
är övertygade om
att Sverige tjänar på
öppenhet mot vår
omvärld.
Ja! Det ska finnas
goda möjligheter att
komma till Sverige
och arbeta. Arbetskraftsinvandringen
är också viktig för
att möta utmaningen
med Sveriges åldrande befolkning.
De förändringar som
gjordes 2008 var
mycket angelägna,
men vi vill också
framöver se fler
vägar in till Sverige
för den som vill
komma hit och arbeta. Exempelvis vill
vi att internationella
studenter ska ges
bättre möjlighet att
stanna kvar i Sverige efter avslutade
studier för att söka
arbete eller starta
företag. Samtidigt
behöver vi förbättra
arbetet med att
stävja att systemet
med arbetskraftsinvandring
missbrukas och
utnyttjas i fel syfte.
Ja. För att möta den
internationella konkurrensen behöver
Sverige ett öppet
regelverk för arbetskraftsinvandring.
Därför tar vi strid
mot de oppositionspartier som vill begränsa arbetskraftsinvandringen. Det
skulle skada kompetensförsörjning, tillväxt och framväxten
av nya jobb.
Ja, helhjärtat.
Nej. Sverigedemokraterna vill
återgå till en behovsprövad arbetskraftsinvandring. I
ett läge där drygt
400 000 människor i
Sverige står utan
arbete anser vi det
vara fel att öppna
upp för kraftigt ökad
konkurrens om jobben även i de branscher där det finns
gott om arbetsvillig
och kompetent arbetskraft inom landet. Självklart måste
dock företag kunna
rekrytera högkvalificerad specialkompetens om
denna inte står att
finna på den inhemska arbetsmarknaden. Vi förespråkar
därför införandet av
en blåkortsmodell
baserad på EU–
förslag.
1
3
4
5
5
5
Poäng
5
0
Frågor
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Moderaterna
Folkpartiet
Sverigedemokraterna
2. Nuvarande ordning, där facken
har yttranderätt i
samtliga ärenden,
anser vi måste
utvärderas. Vi
tycker också att
det måste säkerställas att prövningen sker snabbt
och rättssäkert, då
facket i detta fall i
praktiken har ett
myndighetsansvar.
Ställer ni er bakom
en utvärdering av
yttranderättens
tillämpning?
I Sverige är det de
fackliga organisationerna som har
bäst kunskap om
löner och anställningsvillkor. Det är
därför viktigt att de
ges reella möjligheter att yttra sig om
och bevaka att löner
och anställningsvillkor följs och ser
inget behov av en
utvärdering.
I dagsläget är det så
att facket tillfrågas
men myndigheten
behöver inte ta hänsyn till detta. Vår
åsikt är att facket
inte ska ha ett veto.
Däremot menar vi
att de fackliga organisationerna och
arbetsgivarorganisationerna måste
vara delaktiga i processen.
Nej, vi har precis
genomfört åtgärder
för att förhindra
missbruk av reglerna, så först och
främst ska vi nu följa
vilken effekt de får.
Men naturligtvis
eftersträvar vi en så
snabb och rättssäker process som
möjligt.
Ja, Centerpartiet
tycker att det kan
vara bra att utvärdera nuvarande
ordning. Vi vill desssutom ytterligare
liberalisera arbetskraftsinvandringen
jämfört med hur det
är i dag.
Det kan behövas en
utvärdering av flera
delar av regelverket
framöver, bland
annat när det gäller
de förändringar som
nyligen gjorts för att
förhindra missbruk.
Vi slår vakt om den
modell som bygger
på att facken får
uttala sig om villkoren och lönerna.
Vi förutsätter att
facken agerar på ett
sätt som upprätthåller deras trovärdighet i sammanhanget.
Vi är alltid beredda
att utvärdera och
förbättra arbetskraftsreformen. Men
fackförbundens yttranderätt är en viktig
del av prövningen.
Vi kan tänka oss en
utvärdering. Rättssäkerhet är viktigt.
Arbetsmarknadens
parter bör vara involverade i processen. Det slutgiltiga beslutet ska
dock tas av en myndighet.
1
2
1
4
3
3
2
3
Ja, vi vill att det ska
gå att förlänga befintliga tillstånd. (Vi
undrar dock vad
som avses med
regelförenkling och
information?)
Vi tycker att arbetskraftsinvandring ska
vara enkel och smidig för seriösa arbetsgivare. Därför är
det självklart att
löpande se över om
förbättringar kan
göras.
Miljöpartiet är positivt till alla förslag
som gör det enklare
för migranter att
komma till Sverige
och verka här. Men
vi driver inte på för
ytterligare en reform
i närtid.
Ja, det är vi. Vi vill
dessutom att man
ska kunna byta jobb
och bransch inom
ramen för det arbetstillstånd man får
när man kommer
hit. Man ska alltså
inte behöva vara
bunden till samma
bransch och arbetsgivare. Vi vill även
att det ska vara enklare för studenter
att efter avslutade
studier stanna kvar
och söka jobb i
Sverige.
Ja. Även detta är
något som kan behöva utvärderas så
att ansökningsprocessen fungerar så
smidigt som möjligt
samtidigt som missbruk av reglerna
förhindras.
Ja. Vi är positiva till
Migrationsverkets
arbete för att korta
handläggningstiderna och förenkla
processen kring
arbetstillstånd. Till
exempel har införandet av ett elektroniskt ansökningssystem inneburit
kortare handläggningstider.
Vi är för förenklingar
som snabbar på
handläggningen.
Men det är viktigt att
kunna kontrollera att
de uppgifter som
finns i ansökan om
bland annat anställningsvillkor är korrekta.
1
2
2
5
3
3
3
Poäng
3. Är ni för att det
ska bli enklare att
förlänga befintliga
tillstånd med regelförenkling och
information?
Poäng
Vi förespråkar inga
ytterligare liberaliseringar av regelverket i dagsläget.
0
Frågor
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Moderaterna
Folkpartiet
Sverigedemokraterna
4. I dag måste ett
företag ha minst
25 ansökningar
per år för att bli
certifierat. Nystartade företag
kan inte bli certifierade. Stöder ni en
ändring som gör
att det blir lättare
att bli certifierad,
till exempel genom
ett lägre antal ansökningar, efter
några korrekta och
godkända ansökningar eller utbildning och kompetenskontroll?
Vi föreslår inte den
här typen av förenklingar i lagstiftningen. Tvärtom är det
utbredningen av det
hänsynslösa utnyttjandet, av invandrad
arbetskraft, som det
behövs ta krafttag
emot.
Vi är beredda att
titta på detta och
andra förslag som
minskar arbetsbördan men upprätthåller kontrollen av
regelefterlevnaden.
En snabb process
måste alltid vägas
mot rättssäkerheten
och risken för missbruk av reglerna. Vi
vill gärna titta på hur
vi kan göra det lättare att komma hit
och arbeta.
Om det leder till en
förenkling inom nuvarande system så
tycker vi att det är
positivt och något
som Centerpartiet
stöder.
Vi tycker att det är
bra att certifieringen
baseras på att arbetsgivaren kan visa
att det har fungerat
med tidigare tillstånd och att regelverket har följts. Det
är naturligtvis inte
hugget i sten att det
måste handla om
exakt 25 ansökning
per år, men det är
viktigt att det finns
ett tillräckligt underlag för myndigheten att göra en
bedömning utifrån.
Nej. Vi ser hellre en
utveckling mot en
snabbare ansökningsprocess för
samtliga ansökningar, än inom utvalda
branscher.
Certifiering betyder
att ansökan handläggs snabbare.
Korta handläggningstider är mycket
viktigt men måste
vägas mot behovet
av att kunna kontrollera att ansökan
kommer från en etablerad och seriös
arbetsgivare.
Nej, vi förespråkar
inte några dylika
förändringar i dagsläget.
0
3
3
4
2
2
0
Poäng
4
Frågor
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Moderaterna
Folkpartiet
Sverigedemokraterna
5. Svarstiderna är
långa och oförutsägbara. Är ni beredda att införa en
svarsgaranti med
ett datum när företagen vet om att de
säkert får svar?
Nej.
Vi har inget sådant
förslag i dag men är
positiva till förslag
som innebär att
svarstiderna minskar. I ett sådant
sammanhang kan vi
också tänka oss att
införa en svarsgaranti.
Se svar på fråga 4.
En av grundpelarna
i Centerpartiets migrationspolitik är att
den ska vara rättssäker. Att i det läget
utlova garantier när
man skall få ett besked vore att gå
ifrån den grundsynen eftersom
varje fall är individuellt och tar olika
lång tid att bedöma.
Däremot är vi positiva till att det ska gå
snabbare att få ett
svar men vägen dit
tror vi inte går genom att utfärda
svarsgarantier.
Självklart ska myndighetens ansökningstider vara korta
och förutsebara och
mot bakgrund av
hur det hittills sett ut
finns det anledning
att överväga olika
åtgärder. Migrationsverket har lanserat ett webbaserat
system för ansökningar, bland att
med syftet att korta
väntetiderna. Den
som skickar in en
komplett ansökan i
webbverktyget ska
få besked inom två
veckor. I dag får
många vänta för
länge, men ofta
beror de långa väntetiderna också på
att ansökningarna
behöver kompletteras.
Det är viktigt att det
finns transparens i
ansökningsprocessen. Även i detta
sammanhang har
införandet av ett
elektroniskt ansökningssystem varit
positiv.
Handläggningstiderna för arbetstillstånd är för långa.
Regeringen har
drivit på för att korta
tiderna betydligt
genom bland annat
elektroniska ansökningar, vilket har
givit resultat. Vi vill
fortsätta det arbetet.
Vår bedömning är
att med ett mer selektivt regelverk och
den minskade ärendehantering som
detta skulle medföra, så skulle
svarstiderna kunna
kortas.
Poäng
Totalpoäng
1
4
3
2
2
2
3
0
5/25
14/25
13/25
20/25
17/25
15/25
15/25
3/25