Infektion och ruptur AV

advertisement
InfektionochrupturAV-fistel
HåkanPärsson
KirurgiskaKliniken,Helsingborg
InfektioniAV-fistel/graft
• Lömskt!Intealltiduppenbarainfektiösa
tecken(nedsattimmunförsvar)
• Iblandintermittentfeber,opåverkadeWBC
ochCRP
• Bakterier
– Staph Aureus
– Staph Epidermidis
– Gram-neg bakterier
•
•
•
•
Ökadriskinfektionvidbuttonhole-teknik???
Hud-erosion;exponerarfisteln.
ObsvidAV-graft
Snabbbehandling,riskförendocardit,artrit
ochspondyloartrit
Infektion
•
•
•
•
•
FramföralltvidAV-graft
Ärgraften exponerad?
Rodnad,rinnerpus?
Feber?
Cellulit-Abscess-Sepsis
Behandlaaggressivt!
•
•
•
•
•
LokalodlingochBlod-odling
IV-antibiotika(Vancomycin?Gentamicin?)
Antibiotikaminst2veckor
Inläggning
Ultraljudavfisteln;
– inftromb
– lokalabscess
– Infekterathematom
• PET-CT????
Konsulterakärlkirurg
• Göraldrigngtsnabbt(förutomkompression…)
påakutmott!
• Lokalincision avabscessochdränage?
• Graft-revision?
• OmAnastomosellerhelagraften involverad;
exirpation
Journal of Vascular Surgery, Volume 39, Issue 1, 2004, 73–78
Aneurysm ochvolymflöde4l/min!
VK-hypertrofi
Resektionaneurysm
Plastik
”Strypning”
Download