Resultat av inspektion 2017 hos Produktion

advertisement
TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare
Datum
Ärendebeteckning
Tomas Lexinger/Martina Adiels Balk
50446
2017-04-18
SFN 2017/0076
Servicenämnden
Resultat av inspektion 2017 hos Produktion
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar att anta förvaltningens dokument ”Inspektionssvar”
som sitt eget och översända det till Arbetsmiljöverket som sitt svar på inspektionsmeddelande 2017/004341.
Bakgrund
Den 16 februari 2017 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion hos serviceförvaltningens produktionsverksamhet. Vid inspektionen såg Arbetsmiljöverket delar som fungera bra, men identifierade även förbättringsområden.
I sitt inspektionsmeddelande har verket redovisat de identifierade bristerna och
även de krav som ställs på verksamheten.
Yttrande
Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande listar sju olika brister och krav.
Utifrån dessa sju krav har åtgärder tagits fram och beskrivs i dokumentet
”Inspektionssvar”, för respektive punkt.
Tomas Lexinger
Produktionschef
Martina Adiels Balk
Kvalitets- och miljösamordnare
Bilagor
Bilaga 1, Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket
Bilaga 2, Inspektionssvar
Serviceförvaltningen Chefer
Adress , │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax Klicka
här för att ange
text.│[email protected]
INSPEKTIONSMEDDELANDE
Datum
Vår beteckning
Sid
2017-02-17
2017/004341
1 (6)
KALMAR KOMMUN
BOX 611
391 26 KALMAR
Avdelningen för inspektion
Peter Assarson, 010-730 97 91
[email protected]
Resultatet av inspektionen 16 februari 2017
Ert organisationsnummer:
Arbetsställe:
Besöksplats:
Besöksdatum:
Deltagare i inspektionen:
2120000746
GATU OCH PARKKONTORET
STORGATAN
STORGATAN 35 A, KALMAR
16 februari 2017
Tomas Lexinger, Produktionschef
Ronny Erixon, Enhetschef
Serviceförvaltningen
Ronny Gustafsson, Enhetschef SF/fritid
Anja Thörnell, Enhetschef Gata
Andreas Bremer, Skyddsombud
Per André, Skyddsombud Serviceförvaltn,
Gata
Martin Smedjevik, Skyddsombud
Madeleine André, Skyddsombud
Lars Holgersson, Skyddsombud
Peter Assarson, arbetsmiljöinspektör
Vi var hos er den 16 februari 2017 och inspekterade ert arbetsmiljöarbete.
Vid inspektionen såg vi en del som fungerade bra, men vi hittade också en
del som ni behöver förbättra. I det här inspektionsmeddelandet redovisar
vi de brister vi såg och de krav vi nu ställer.
Ni ska skicka ett svar till oss
Ni ska före nedan angivna datum informera oss om vad ni har gjort med
anledning av de brister och krav vi redovisar här.
• hur ni har uppfyllt kraven
• hur skyddsombud och arbetstagare har varit delaktiga i åtgärderna.
Postadress: 112 79 Stockholm
Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67
E-post: [email protected] • Webbplats: www.av.se
Organisationsnummer: 202100-2148
INSPEKTIONSMEDDELANDE
Datum
2017-02-17
Vår beteckning
2017/004341
Ert svar ska vara underskrivet av skyddsombudet så att vi kan se att
skyddsombudet har läst det. Skriv vår beteckning 2017/004341 i svaret.
Reglerna om att vi har rätt att få den information som vi behöver för vår
tillsyn finns i 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen.
Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön
Ni som arbetsgivare ska göra det som behövs för att ingen av era
arbetstagare skadar sig eller blir sjuk på grund av arbetet. Reglerna
om detta finns i 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen. Ert ansvar för
arbetsmiljön gäller även under tiden ni har på er att åtgärda bristerna.
Brister och krav
1 Lastsäkring kunskaper / instruktioner / tekniska hjälpmedel
Brist
Kunskaperna om hur gods ska hanteras och lastsäkras på och i fordon är
bristfälliga. Ni saknar tydliga instruktioner i er verksamhet som klargör
hur lastsäkring ska utföras på ett säkert sätt och ni ska se till att det finns
ändamålsenliga och väl underhållna tekniska hjälpmedel för
arbetstagarna för att kunna lastsäkra.
Krav
1.1 Ni ska se till att arbetstagarna har kunskaper om arbetet och riskerna i
arbetet, att de är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall kan förebyggas så
att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
Se 7 § AFS 2001:01 samt 10 och 17 §§ AFS 2006:04.
Svar till Arbetsmiljöverket senast den 18 maj 2017.
2 Trafiksäkerhetspolicy
Brist
Ni har en bilpolicy men den är inte tydlig om hur körning i trafik och
lastsäkring ska utföras.
Sid
2 (6)
INSPEKTIONSMEDDELANDE
Datum
2017-02-17
Vår beteckning
2017/004341
Krav
2.1 Ni ska utöka er bilpolicy med hur arbetstagarna ska framföra fordon
säkert i trafiken och att lastsäkring alltid gäller så att ohälsa och olycksfall
kan förebyggas.
Se 5 och 7 §§ AFS 2001:01.
Svar till Arbetsmiljöverket senast den 18 maj 2017.
3 Samordningsansvar fast driftställe
Brist
Vid inspektionen visades det sig att ni delar ett inhängnat område mark
med andra verksamheter, ni gör skyddsronder var för sig men ni har
ingen samordning av alla risker som finns i hela området.
Krav
3.1 Ni ska se till att en samordningsansvarig utses skriftligt för hela
området. Den utsedda samorningsansvarige är ansvarig för
samordningen av arbetsmiljöfrågor som berör alla verksamheter.
Information:
Det företag som råder över det fasta driftstället har obligatoriskt
samordningsansvar. Det kan överlåtas till någon annan som bedriver
verksamhet på arbetsstället.
Se 3 kap. 7d § AML.
Svar till Arbetsmiljöverket senast den 18 maj 2017.
4 Skriftliga instruktioner
Brist
Ni ger ibland arbetstagare bara muntlig information om vilken
skyddsutrustning som gäller vid vissa arbetsuppgifter.
Krav
4.1 När riskerna i arbetet är allvarliga utifrån er riskbedömning ska det
finnas skriftliga instruktioner, vilken skyddsutrustning som gäller för de
olika arbetsmomenten.
Se 7 § AFS 2001:01.
Svar till Arbetsmiljöverket senast den 18 maj 2017.
Sid
3 (6)
INSPEKTIONSMEDDELANDE
Datum
2017-02-17
Vår beteckning
2017/004341
5 Tillbud
Brist
Ni saknar en rutin för att fånga upp tillbud som händer i er verksamhet.
Krav
5.1 Ni ska skapa en rutin som beskriver hur ni ska fånga upp de tillbud
som sker men inte anmäls in.
Se 5 och 9 §§ AFS 2001:01.
Svar till Arbetsmiljöverket senast den 18 maj 2017.
6 Kränkande särbehandling
Brist
Ni har rutiner och instruktioner för kränkande särbehandling, där det
framgår vem som tar emot informationen, men det framgår inte vad som
händer med informationen, hur och var de utsatta snabbt kan få hjälp
samt hur rutinen blir känd för alla arbetstagare.
Krav
6.1 Ni ska komplettera er rutin med hur kränkande särbehandling ska
hanteras för att tydliggöra för arbetstagare vad som gäller för inlämnad
information, snabb hjälp och hur/när/var ni informerar arbetstagarna.
Se 14 § AFS 2015:04.
Svar till Arbetsmiljöverket senast den 18 maj 2017.
7 Körtillstånd truck
Brist
Ni har körtillstånd och kontrollerat att truckförarna har godkänd
truckförarutbildning för de som kör truck hos er, men ni har inte beskrivit
vilka arbetsuppgifter som gäller för var och en.
Krav
7.1 Ni ska skriva in och komplettera era körtillstånd med vilka
arbetsuppgifter de har kompetens för. Specificera för varje truckförare
vilka godsslag de får hantera och inom vilket område.
Information:
Andra arbetsuppgifter kan också specificeras i tillståndet som t.ex.
användning av utbytbar utrustning eller körning på väg. Tillstånd kan
också tidsbegränsas.
Se 19 § AFS 2006:05.
Sid
4 (6)
INSPEKTIONSMEDDELANDE
Datum
2017-02-17
Vår beteckning
2017/004341
Svar till Arbetsmiljöverket senast den 18 maj 2017.
Vad kan hända om ni inte åtgärdar bristerna?
Det här inspektionsmeddelandet är en uppmaning till er att åtgärda
de brister och risker som vi såg vid inspektionen. Kraven är ställda
utifrån vår tillämpning av arbetsmiljöreglerna. Om ni inte åtgärdar
bristerna och riskerna kan vi komma att besluta om ett föreläggande
eller förbud.
Vad är föreläggande och förbud?
Ett föreläggande är ett beslut av en myndighet som innebär att den
som beslutet gäller ska genomföra en viss åtgärd. Ett föreläggande
kan förenas med vite, vilket betyder att den som inte följer
föreläggandet kan tvingas betala en summa pengar.
Ett förbud är ett beslut av en myndighet som innebär att den som
beslutet gäller inte får lov att göra en viss handling. Ett förbud kan
förenas med vite, vilket betyder att den som inte följer förbudet kan
tvingas betala en summa pengar.
Läs mer om arbetsmiljö och reglerna på www.av.se
Läs gärna mer om oss och om arbetsmiljöreglerna på vår webbplats
www.av.se. Där kan ni också hämta arbetsmiljölagen och våra
föreskrifter.
Har ni frågor går det bra att kontakta oss.
Peter Assarson
Arbetsmiljöinspektör
Sändlista epost
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Sid
5 (6)
INSPEKTIONSMEDDELANDE
Datum
2017-02-17
Vår beteckning
2017/004341
Sid
6 (6)
INSPEKTIONSSVAR
Handläggare
Datum
Ärendebeteckning
Martina Adiels Balk/Jenny Daunéus
2017-04-18
2017/004341
Arbetsmiljöverkets inspektion 170216 med svar på åtgärder
Med anledning av de bristpunkter som identifierades vid arbetsmiljöverkets inspektion vid
serviceförvaltningens produktionsverksamhet, 2017-02-16, så har en handlingsplan tagits fram för
att åtgärda dessa brister.
Ett flertal av punkterna har bedömts vara av kommunövergripande karaktär och
kommunledningskontortets arbetsmiljöenhet har därför ombetts arbeta vidare med dessa
punkter.
Skyddsombud har varit delaktig i åtgärderna och information har förmedlats till medarbetare
inom serviceförvaltningens produktionsverksamhet.
1 Lastsäkring - kunskaper, instruktioner och tekniska hjälpmedel
Brist
Kunskaperna om hur gods ska hanteras och lastsäkras på och i fordon är bristfälliga. Ni saknar
tydliga instruktioner i er verksamhet som klargör hur lastsäkring ska utföras på ett säkert sätt och
ni ska se till att det finns ändamålsenliga och väl underhållna tekniska hjälpmedel för
arbetstagarna för att kunna lastsäkra.
Krav
Ni ska se till att arbetstagarna har kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet, att de är tillräckliga
för att ohälsa och olycksfall kan förebyggas så att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
Åtgärder
Remiss för rutin för lastsäkring har tagits fram. Denna ska granskas av förvaltningens
transportchef före implementering i verksamheten.
Checklista har tagit fram till fordonen, yttre/inre säkerhetskontroll.
Utbildning av medarbetare ska ske via arbetsplatsträffar.
2 Trafiksäkerhetspolicy
Brist
Ni har en bilpolicy men den är inte tydlig om hur körning i trafik och lastsäkring ska utföras.
Krav
Ni ska utöka er bilpolicy med hur arbetstagarna ska framföra fordon säkert i trafiken och att
lastsäkring alltid gäller så att ohälsa och olycksfall kan förebyggas.
Åtgärder
En kommunövergripande trafiksäkerhetspolicy är under framtagande och ska beslutats före
semester 2017. Denna ska sedan publiceras i verksamhetshandboken. Kommungemensam policy
ska granskas för att säkerställa att den omfattar hela serviceförvaltningens verksamhet.
3 Samordningsansvar fast driftställe
Brist
Vid inspektionen visades det sig att ni delar ett inhängnat område mark med andra verksamheter,
ni gör skyddsronder var för sig men ni har ingen samordning av alla risker som finns i hela
området.
Krav
Ni ska se till att en samordningsansvarig utses skriftligt för hela området. Den utsedda
samordningsansvarige är ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor som berör alla
verksamheter. Information: Det företag som råder över det fasta driftstället har obligatoriskt
samordningsansvar. Det kan överlåtas till någon annan som bedriver verksamhet på arbetsstället.
Åtgärd
Möte hålls med berörda inom ”pumpenområdet”. Dokumentation ska tas fram kring vad den
samordningsansvariga ska göra.
Nytt uppdaterat dokument för samordning kommer i kommunens verksamhetsledningssystem
från arbetsmiljöenheten.
4 Skriftliga instruktioner
Brist
Ni ger ibland arbetstagare bara muntlig information om vilken skyddsutrustning som gäller vid
vissa arbetsuppgifter.
Krav
När riskerna i arbetet är allvarliga utifrån er riskbedömning ska det finnas skriftliga instruktioner,
vilken skyddsutrustning som gäller för de olika arbetsmomenten.
Åtgärd
Checklista för vilken skyddsutrustning som ska användas för olika arbetsmoment har tagits fram
och ska läggas in i verksamhetshandboken. Instruktionen kring skyddsutrustning ska sedan
implementeras i verksamheten.
5 Tillbud
Brist
Ni saknar en rutin för att fånga upp tillbud som händer i er verksamhet.
Krav
Ni ska skapa en rutin som beskriver hur ni ska fånga upp de tillbud som sker men inte anmäls in.
Åtgärd
Kommunövergripande dokument ses över och uppdateras av kommunledningskontorets
arbetsmiljöenhet. Tillbud kan fångas upp vid arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och
introduktion. Arbetsmiljöverkets tillbudsblock ”Rapportera tillbuden” ska finnas tillgänglig för
personalen.
6 Kränkande särbehandling
Brist
Ni har rutiner och instruktioner för kränkande särbehandling, där det framgår vem som tar emot
informationen, men det framgår inte vad som händer med informationen, hur och var de utsatta
snabbt kan få hjälp samt hur rutinen blir känd för alla arbetstagare.
Krav
Ni ska komplettera er rutin med hur kränkande särbehandling ska hanteras för att tydliggöra för
arbetstagare vad som gäller för inlämnad information, snabb hjälp och hur/när/var ni informerar
arbetstagarna.
Åtgärd
Det pågår ett kommunövergripande arbete kring rutinen ”Diskriminering eller kränkande
särbehandling” av en arbetsgrupp bestående av HR- specialister på kommunledningskontoret
samt psykologer på arbetsmiljöenheten. Gruppen fokuserar på att göra rutinen mer tydlig kring
inlämnad information, hur medarbetarena ska informeras och hur uppgifterna ska hanteras.
Arbetet ska vara klart i juni och därefter kommer någon form av utbildningsinsats att göras.
7 Körtillstånd truck
Brist
Ni har körtillstånd och kontrollerat att truckförarna har godkänd truckförarutbildning för de som
kör truck hos er, men ni har inte beskrivit vilka arbetsuppgifter som gäller för var och en.
Krav
Ni ska skriva in och komplettera era körtillstånd med vilka arbetsuppgifter de har kompetens för.
Specificera för varje truckförare vilka godsslag de får hantera och inom vilket område.
Information: Andra arbetsuppgifter kan också specificeras i tillståndet som t.ex.
användning av utbytbar utrustning eller körning på väg. Tillstånd kan också tidsbegränsas.
Åtgärd
Blanketter enligt Arbetsmiljöverkets exempel framtagna och upplagda i verksamhetshandboken.
”Körtillstånd för truck – blankett” samt ”Körtillstånd och dokumentation av kunskaper för
bakgavellyft – blankett”. Dessa ska nu gås igenom och fyllas i för aktuella medarbetare.
Tomas Lexinger
Produktionschef
Madeleine André
Skyddsombud
Download