Tillsammans för psykisk hälsa Suicidprevention i Kalmar län

advertisement
Tillsammans för psykisk hälsa
Suicidprevention i Kalmar län
Gruppsvar
Workshop – förslag på gruppindelning (spår)
•
•
•
•
•
•
•
•
Strategiska beslut
Att främja psykisk hälsa
Att uppmärksamma psykisk ohälsa – förebygga suicid
Blåljussamverkan - akut läge
Hur når vi männen?
Hur stödjer vi unga kvinnor och män?
Psykisk hälsa bland äldre
Implementering av Första hjälpen psykisk hälsa
Arbetsplats X, 2011-07-04, Namn Efternamn, Ltkalmar.se
Strategiska beslut
• Hur får vi till en strategisk ledning på länsnivå för arbetet?
• En formell arbetsgrupp behöver bildas, vika ska ingå och hur
ska information, återrapportering och uppföljning ske?
• Hur inkluderas frivilligorganisationer och övriga
samhällsaktörer?
• Hur implementera metoder som Första Hjälpen psykisk
hälsa?
• Hur avsätta budget för insatserna?
Blåljussamverkan – akut läge
Polis, Ambulans, SOS Alarm, Räddningstjänst, Trafikverket
• Är rutiner och ansvar mellan de olika instanserna
tydliga för olika scenarios?
• Vad finns beskrivet idag hos respektive myndighet?
• Vad kan förbättras gällande suicidprevention i Kalmar län?
• Hur går vi vidare för att förtydliga samverkan?
• Hur inkluderas frivilligorganisationer och övriga
samhällsaktörer i arbetet?
Att främja psykisk hälsa
• Hur skapa vi delaktighet, meningsfullhet och sammanhang
i alla åldersgrupper?
• Hur öka delaktighet bland de som behöver det mest?
• Metoder att sprida?
• Hur inkluderas frivilligorganisationer och övriga
samhällsaktörer i arbetet?
– Brukarorganisationer
– Samverkan länsgränser, myndigheter
• Ek. grundtrygghet, arbetssituation, stödet i skolan, föräldrarnas möjligheter,
– definition – vad är psykisk hälsa?
• Diagnos  hjälp
– Målgruppen – ta hjälp av de själva, individen i fokus, livsstilsfrågor
– Riktlinjer - ex kurator/ elever
– Utbildning – gemensamt
– Livskunskap – Nalle – akut för psykisk ohälsa
– Info kartlägga
Att uppmärksamma psykisk ohälsa
– förebygga suicid
• Hur kan vi bli bättre på att identifiera och sätta in
tidiga insatser?
• Hur sprider vi kunskap om självmord och att alla måste våga
ställa den obekväma frågan om man funderar på att ta sitt liv
och våga lyssna på svaret?
• Metoder att sprida?
• Hur inkluderas frivilligorganisationer och övriga
samhällsaktörer i arbetet?
Hur når vi männen?
• Många män söker inte vård och stöd självmant, hur
organiserar vi oss för att underlätta och få fler att söka hjälp?
• Metoder att sprida?
• Hur inkluderas frivilligorganisationer och övriga
samhällsaktörer i arbetet?
Hur stödjer vi unga kvinnor och män?
• Ungdomen är en utsatt tid med stora förändringar,
hur stödjer vi övergången till vuxenlivet på bästa sätt?
• Hur synliggöra psykisk ohälsa bland jämnåriga på ett bra
sätt?
• Hur förstå vad som är ”normala livsproblem” och vad som är
svårare och hur få hjälp?
• Hur inkluderas frivilligorganisationer och övriga
samhällsaktörer i arbetet?
Psykisk hälsa bland äldre
•
•
•
•
•
Hur främja psykisk hälsa bland äldre?
Hur uppmärksamma psykisk ohälsa tidigt?
Hur nå äldre män med psykisk ohälsa?
Hur implementera Första hjälpen psykisk hälsa – äldre?
Hur inkluderas frivilligorganisationer och övriga
samhällsaktörer i arbetet?
Första hjälpen psykisk hälsa
•
•
•
•
•
Hur fångar vi upp och möjliggör utbildning av instruktörer?
Vilka ska instruktörerna utbilda?
Vad gör de som är utbildade?
Hur säkerställa kontinuitet i instruktörer och utbildningar?
Vilka beslut måste ledningarna fatta för att implementera
Första hjälpen psykisk hälsa?
– Ekonomi, samarbete – ”ledare” från olika håll, samverkan
• Hur inkluderas frivilligorganisationer och övriga
samhällsaktörer i arbetet?
– Bjuds in
– Ämne: livskunskap i skola, samarbete – nätverk
– Övningar o instruktioner
Dokumentation – område/grupp____________
Aktivitet
Hur möjliggöra
Målgrupp
När i tid
Första hjälpen psykisk
hälsa
Utbildningar
Alla/samhället
Nu och framåt
Informationsfilmer
Enkel pedagogisk film om
kännetecken  Våga fråga
Livskunskap i skolan
Obligatorisk info från tidig
skolgång
Livskunskap i livet
Behålla balans i livet
Samverkan
kommun., landsting,
myndigheter mgl
Använda målgrupper
Bjuda in till möten för olika
organisationer
Tydliga riktlinjer
Beslut på alla nivåer
Information/kartläggnin
g
utbildning
Annat
Dokumentation – område/grupp___ Vuxen __
Aktivitet
Hur möjliggöra
Målgrupp
Fatta operativa beslut i
ledningen
Utse & föreslå ansvaret till
person med mandat att
driva frågan
vuxna
När i tid
Annat
Samordning mellan
verksamheter
Utse
skyddsombudperson
inom resp verksamhet
med utökat ansvar
Vetskap om vilka
kringliggande
verksamheter som
finns och vad kan
erbjuda/hjälpa till med.
Återkommande info på
arbetsplats
Första hjälpen i psykisk
ohälsa
Gå ut i alla medier. Lathund,
filmer
Livskunskap i skolan:
- varför behövs livskunskap
Alla aktörer
Våga fråga, fråga igen
på olika sätt
Ha rutiner, vara
normaliserat hos den som
frågar, ökad kunskap om
psykisk ohälsa. 1177,
uppmärksahetskampanjer
Allmänhet och personal,
barn och närstående
Manual: tidigt tecken
T ex sömnrubbning
Hela tiden
Dokumentation – område/grupp___ Vuxen __
Aktivitet
Hur möjliggöra
Målgrupp
Fatta operativa beslut i
ledningen
Utse & föreslå ansvaret till
person med mandat att
driva frågan
vuxna
När i tid
Annat
Samordning mellan
verksamheter
Utse
skyddsombudperson
inom resp verksamhet
med utökat ansvar
Vetskap om vilka
kringliggande
verksamheter som
finns och vad kan
erbjuda/hjälpa till med.
Återkommande info på
arbetsplats
Första hjälpen i psykisk
ohälsa
Gå ut i alla medier. Lathund,
filmer
Livskunskap i skolan:
- varför behövs livskunskap
Alla aktörer
Våga fråga, fråga igen
på olika sätt
Ha rutiner, vara
normaliserat hos den som
frågar, ökad kunskap om
psykisk ohälsa. 1177,
uppmärksahetskampanjer
Allmänhet och personal,
barn och närstående
Manual: tidigt tecken
T ex sömnrubbning
Hela tiden
Dokumentation – område/grupp____ Vuxen _____
Aktivitet
Hur möjliggöra
Målgrupp
När i tid
Annat
Undervisning
Kunskap
Normalisering
Obligatoriskt
- grupper killar/män
- Stödnätverk män
- Sammhällsstruktur (nationellt o
vidare)
- Informa. 1177
- Standardfrågor VC + arbetsplats
- Idella organisationer
Män 18-64 år
Från tidig ålder
Evolutionär teori?
Manligt/kvinnligt
Resursfråga?
Samverkan/sama
rbete
Utbilda instruktörer
Krävs politiska beslut och finansiering
- Vilka ska utbildas?
Ex förebyggande samtal
inför pension
Skolpersonal, fritids
Socialtjänst, EK
Arbetsplatser, AF,
frivilligorganisationer
, personliga ombud
- Vad gör utbildade?
Lyfta frågor om psykisk ohälsa med
berörda – ex på APT, våga prata om
hur vi mår
- Säkerställa kontinuitet
för instruktörer och
utbildningar
Skriva in i verksamhetsbeskrivningar,
att det blir självklart som ex
brandombud
- Vilka beslut måste
ledningarna fatta för att
implementera första
hjälpen?
Måste finansieras
- Hur inkludera
frivilligorganisationer?
Inbjuda till att jobba med politiker, som
ex suicide zero
Utbildningar och
uppföljningar sker
regelbundet
Få in detta i landstingets
plan
Använda dem som
resurs, ex Lindra,
Bjuda in till samtal om
vilket samarbete som kan
Dokumentation – område/grupp_____Vuxen____
Aktivitet
Hur möjliggöra
Våga fråga
Ha tid för att stå kvar
Måste börja redan i
skolan, öka kunskap o
utbildning
Viktigt att ha nätverk i sin
profession som stöttar i jobbet
med psykisk ohälsa
Ta upp det på
arbetsplatserna på
APT,
Visa upp statistiken mer tydligt i
professionerna för att ta lärdom
av verkligheten
Målgrupp
När i tid
Annat
Samverkan är viktig för att
sprida vår kunskap till varandra
Våga prata om det. Fler
kuratorer och tidigare
insatser i skolan
Samverkan gör att vi får mer
kunskap och vågar prata
Föreläsningar över
arbetsplatsgränserna
På arbetsplatser kan
man ha ”flyers”. Info
från organisationer,
vem kan man vända sig
till m.m
Bjuda in till olika evenemang
och tillfällen
Våga be om hjälp hos andra
aktörer
Psykisk ohälsa måste
upp på allas agenda.
I alla organisationer
Viktigt med kunskap
om kulturella skillnader.
Kunskap, utbildning
föder bättre
bemötande. Viktigt för
enskilda personer.
Dokumentation – område/grupp____Vuxen_____
Aktivitet
Hur möjliggöra
Information kunskap /
åk3 gymnasiet
Målgrupp
När i tid
Annat
Unga vuxna
Skapa sysselsätting,
meningsfulla
sammanhang
Praktik, prova på etc på
arbetsplatser
Unga vuxna m psykisk
ohälsa som ej fullföljt
skolan
Träffpunkter/sysselsätt
ning
Skapa sysselsättning med
flexibilitet
Alla åldrar som står
utanför arbetsmarknaden
Krishantering
Riktade insatser
Ex vid nedläggning av
arbetsplatser
Träffar för nyinflyttade
Samordna olika
samhällsaktörer
Alla
Utbildning även för
frivilligorganisationer
(ex första hjälpen vid
ps. ohälsa)
Anordna/bjuda in till
utbildning
Frivilligorganisationer
Liknande dagar som
idag + uppföljning
Ge möjlighet att skapa
förändring
Kommun/Lt/frivilligorg.
Info ex öppna
föreläsningar
vid tex HC
Alla
Målgruppen kräver
flexibilitet:
välfungerande ena
dagen, ångestfylld
andra dagen
Möjliggör nya
kontakter/bekanta
Återkommande regelbundet
Dokumentation – område/grupp___Blåljus____
Aktivitet
Hur möjliggöra
Målgrupp
När i tid
Inventera behov
RÄDD SAM
Räddning, trafik
Höst 2015
Vid larm (larmplan)
Regional/nationell rutin
Blåljus, allmänhet
Allmän info media
allmänhet
Internsträv till/mellan
myndigheter
Kontinuerligt
Utbildning Blåljus mm
Lokalt/kommun/län
Blåljus, sjukhus
Utforma rutin
Utbildning
Blåljus, sjukhus
Frivilliga
Anmäla anonym
Föreningsliv
Informera om psykisk
ohälsa
Media
allmänhet
Annat
Dokumentation – område/grupp_
Betsonius,strategiskt beslutfattande_
Aktivitet
Hur möjliggöra
Målgrupp
När i tid
Annat
Strategisk ledning
- Ta fram ett
länsgemensamt
preventionsprogram
- Nollvision?
Länsgemensam ledning
- Christer tar med bollen till
PKN 16/6
AMS, FK, länsstyrelse,
räddningstjänst,
arbetsplatser, skola,
trafiksäkerhetsverket,
KUR,
samordningsförbundet
folkhälsa, polisen, soc o
landstinget
Snarast
Alla aktörer tar sin roll
och sina uppgifter
Larmplan
Länsgemensam ledning
- Christer tar med bollen till
PKN 16/6
Hur ser det ut i länet?
Behov av inventering
Kampanj i länet
VÅGA FRÅGA
10 Sept: viktigt datum
Liknande Stroke-Akut
Första hjälpen
Utbilda i länet
Ta fram ett koncept
Regionförbundet
Kommuner och landsting
Dokumentation – område/grupp___Strategi_
Aktivitet
Hur möjliggöra
Målgrupp
Opinionsbildning
- Lyfta in frågorna i
existerande
ledningsstrukturer för
samverkan
Prata lyfta
Allmänhet
Lyfta in
brukarorganisation i
ledningsstrukturer
Länsgemensam
ledningsgrupp
Stötta olika
org/arb.givare etc med
utbildning
Bredda gruppen
När i tid
Annat
Dokumentation – område/grupp____Barn____
Aktivitet
Hur möjliggöra
Målgrupp
När i tid
Annat
Uppföljning
skolfrånvaro
Samtal om frånvaro med
elev/familj
Elev med frånvaro
Så fort som möjligt
Bedöma behov av
uppföljning
Tillgänglighet
Mer tid på plats
Alla elever i skolan
Daglig
Hälsosamtal
Regelbundet med
skolsköterska
Inlagt ämne om
livskunskap i skolan
Inlagt i kursplan
Alla elever
Under termin
Rastaktiviteter
planerade
Rast”ledare”
Fritidsledare
Elever som ej själva
tillhör en självklar grupp
Rast
Fritidsaktivitet som
elever deltar i
Samtal fritidsaktivitet +
skola + förälder
Elev med frånvaro
Nätverksarbete
Förälder- skola-fritid
Bjuda in föräldrar till skolan
Alla
Varje termin
Matsalens funktion
Gemensam, matens
Alla
Varje dag
Integration
Skola/fritid
Nysvenskar
kontinuerligt
Vartannat år
Dokumentation – område/grupp___Barn_____
Aktivitet
Hur möjliggöra
Målgrupp
När i tid
Relation
Nära vuxna i verksamheten
som har tid
Alla barn
Idag
Kunskap
Någon sorts livskunskap
föräldrar o barn o
profesionella
Alla som möter barn
Snarast
Samarbete
Tidiga förebyggande o
hälsofrämjande samtal med
familjer
Samarbete mellan alla
professioner
Famljer
Skapa
relation/förtroende
Livskunskap, anpassat till
tidiga åldrar och upp hela
skoltiden
Våga fråga! Prata
Samverkan över gränser
Stötta: Föräldrar, lärare
osv
Lyssna på magkänsla, koll
på nätet vad som händer
där
Kunskap
Samverkan på olika
plan
Metoder: sociala medier,
personliga möten
Annat
Professionella
Föräldrar är viktiga!
Dokumentation – område/grupp___Barn____
Aktivitet
Hur möjliggöra
Hur stödjer vi
övergången till
vuxenlivet på bästa
sätt?
•
•
•
•
•
•
•
•
Känna sig behövd
Känsla av sammanhang
Trygghet
Vara i skolan – jobba för närvaro
Normalisera att vara ledsen
Fritidsledare i skolan
Mer info om ”nätvett”, den sociala utsattheten, inte bli
bjuden, rusta elever att ”klara av det”
Gruppsamtal
Hur synliggöra psykisk
ohälsa bland jämnåriga
•
•
•
•
Prata, bryta tabun
Film, teater, kultur o böcker i skolan
Många ”1:a hjälpare” i vardagen
Stötta föräldrar, föräldrautbildning
”normala livsproblem”
och vad som är svårare
och hur få hjälp
”det finns alltid hjälp att få” se till att alla vet det
Utbilda personal
Målgrupp
När i
tid
Annat
Inkludera
frivilligorganisationer
o övriga
samhällsaktörer.
Hur?
Dokumentation – område/grupp___Barn_____
Aktivitet
Hur möjliggöra
Målgrupp
När i tid
Förebyggande arbete
Utöka elevhälsan
Upp till 18 år
Så tidigt som möjligt
Prioritera livskunskap
framför en del andra
ämnen
Ge tid till lärare i läroplanen.
Schemalagt
Upp till 18 år
Från tidig ålder
Dans, sport
Skola – förening
Upp till 18 år
I god tid
Seminarium, utbildning
Gemensamt
kommun/landsting
Personal
Fortlöpande
Stärka föräldrarollen
Utöka personal
Mer tid
Utbildning/ info
Föräldrar
Kontinuerligt
Samarbete mellan olika
instanser
Kontaktperson för familjerna
Nyanlända
Skolan instruktör
Info
Alla som jobbar med barn
Boka in utb till lärare,
fritidsledare m.m
Instruktör  ex åk 3 info
Skolan
soc
Föreningar
Avsätta tid och pengar
Struktur, inklundera HLR
Annat
Dokumentation – område/grupp___Barn_______
Aktivitet
Hur möjliggöra
Målgrupp
Instruktörer
Fler vuxna
18?
När i tid
Styrning ”uppifrån”
Inte enbart elevhälsan.
Samverkan
Anställa nyckelpersoner
som ansvarar för utbildning
och implementering
Politikerbeslut
Första hälpenutbildning
Utbilda instruktörer som kan
utbilda på arbetsplatserna
”jobba brett”
Personal i skolan,
barnomsorg och
föreningar
Lokala politiker behöver
ökade kunskaper
Prata med politiker
”öronmärka pengar”
Bjud frivilligorg att vara
volontärer i skolan
Föräldrautbildning
”psykisk ohälsa”
Öppna föreläsningar
Återupprätta estetisk
verksamhet
Dans konst musik etc
Skapa forum så vi blir
en stor grupp som kan
delge varandra goda
exempel
Mailgrupp
Facebookgrupp etc
2015 tänk in i budget
Annat
Dokumentation – område/grupp_____barn____
Aktivitet
Hur möjliggöra
Målgrupp
När i tid
Annat
Upptäcka tidiga tecken
Utbilda skolpesonal i att se
signaler och veta vart man
ska ta det vidare
Bättre samarbete mellan
skola och BUP. Svårt att få
”biljett” in på BUP
All personal + föräldrainfo
Tidigt, redan fr grundskolan
Bättre samverkan
mellan skolan, BUP
och soc. Och
återkoppling
Utbilda elever i livets
värdegrund
Ha livscoacher som utbildar
kontinuerligt under skoltiden
Alla elever
Under hela skoltiden
Att det inte ligger i
lärarens tid
Utbilda i psykisk första
hjälpen
Lägga in det lika naturligt
som HLR o brandskydd
All skolpersonal från
lokalvård, mattanter,
vaktmästare till rektorer o
elever i Åk3 på
gymnasiet.
På vårterminen
Att fråga och lyssna på
de unga själva vad de
tycker är viktigt
Dokumentation – område/grupp_65år o uppåt___
Aktivitet
Hur möjliggöra
Målgrupp
När i tid
Främja psykisk hälsa
•
•
•
Träffpunkter
Hemtjänstinsatser etc
snarast
Uppmärksamma
psykisk ohälsa tidigt
Särskilt fokus vid
läkarbesök
primärvård
Snarast
Uppmärksamma
psykisk ohälsa tidigt
Specialist
Äldrepsykiatri
Snarast
Impl första hjälpen ps
ohälsa
Utbildning
Hemtjänst, HSV
Snarast
Hur nå äldre män?
Erbjuda psykologkont vid
svår fysisk sjukdom
Primärvård
Snarast
Implementera första
hjälpen ps häls- äldre
Utbilda
oms.personal, ssk,
anhöriga
Snarast
Nå patienter
Psykologer hembesök
Primärvård
snarast
Inklundera frivilligorg.
- frikyrkor, röda korset,
väntjänst, kyrkan,
Omtanken
Samordna
Arb.lösa, nysvenskar bör
engageras
snarast
Sociala kontakter
Meningsfullhet
Aktiviteter
Annat
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards