Presentationen om Skatter och avgifter finns att ladda ner här.

Moment Skatter och avgifter
Daniel Nordström
Presentationens innehåll

Begrepp

Film från Skatteverket

Registrering på Skatteverket

Skatte och avgiftsanmälan

F-skatt

Skattekonto och arbetsgivardeklaration

Moms

Momsfria varor och tjänster

Film om moms

Momsredovisning

Momsdeklaration

Personalskatt

Arbetsgivaravgifter (Sociala avgifter)

Arbetsgivardeklaration

Uppgifter och länkar
Begrepp
F-skatt
FA-skatt
Fakturering
Organisationsnummer
Skattekonto
Arbetsgivardeklaration
Mervärdeskatt
Moms
Exklusive (utan) moms
Inklusive (med) moms
Momsmålägg
Momsavdrag
Skatteverket
Momsredovisning
Mervärdeskattedeklaration
Personalskatt
Arbetsgivaravgifter
Sociala avgifter
Egenavgifter
Personalkällskatt
Arbetsgivardeklaration
Bruttolön
Nettolön
F-skattebetalningar
Registrering hos Skatteverket
Blanketten är indelad i olika avsnitt, från A till G. Följande gäller:

A. Sökande
Fylls i av både fysiska och juridiska personer.

B. Uppgifter om företaget
Glöm inte att kryssa i företagsform.

C. Uppgifter om verksamheten
Här beskriver du företagets verksamhet. Vad företaget ska syssla med.

D. Beskrivning av verksamheten
Detta avsnitt fylls i om du är enskild näringsidkare och att du huvudsakligen ska tillhandahålla tjänster.

E. Uppgifter om delägare
Samtliga delägare i ett aktiebolag eller handelsbolag ska anges.

F. Uppgifter för registrering som arbetsgivare

G. Uppgifter för momsregistrering
Här fyller du i vilken redovisningsmetod du ska använda, redovisningsperiod m.m.

H. Uppgifter för beräkning av preliminär skatt
Källa: www.expowea.se
Registrering hos Skatteverket
Källa: Skatteverket
F-skatt

Bevis för att sköta de egna skatterna.

Rätt att ta betalt av sina kunder

Företagets organisationsnummer

”Innehar F-skattsedel”
Skattekonto och arbetsgivardeklaration

Skattekonto hos Skatteverket

Bokföring av företagets


Moms

Arbetsgivaravgifter

Avdragen skatt för anställda

F-skatt
Arbetsgivardeklarationen

Arbetsgivaravgifter

Avdragen skatt för anställda

Skickas ut från Skatteverket en månad innan

Skickas in senast den 12:e varje månad

Betalning till företagets skattekonto
SKV Källa: SKV 418 utgåva 22 418 utgåva 22
Exempel arbetsgivardeklaration
Källa: skatteverket.se
Moms

Mervärdesskatt på varor och tjänster och betalas till staten

Skattesatser (momspålägg vid exklusive moms)
25 % moms gäller på de flesta varor och tjänster.
 12 % moms gäller på livsmedel, hotell, camping, restaurangbesök
 6 % moms gäller på böcker, tidningar, taxi-.buss-, flyg- och tågresor i
Sverige, teater-, bio-, cirkus och konsertbiljetter, entré till djurparker.


Skattesatser (momsavdrag vid inklusive moms)



20%
10,71%
5,66%
Källa:http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms/vadarmoms.4.18e
1b10334ebe8bc80005374.html
OBSERVERA det finns även en rad undantag för särskilda regler omviken skattesats
som skall användas, för mer information gå in på Skatteverkets hemsida.
Momsfria varor och tjänster (0%)

Sjukvård, tandvård och social omsorg.

Utbildning inom grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet.

Bank- och finansieringstjänster.

Försäkringstjänster.

Artistarvoden.

Studieförbundens studiecirklar.

Läkemedel som lämnas ut mot recept eller säljs till sjukhus.

Skepp för yrkesmässig sjöfart.

Framställning av medlemsblad, personaltidningar och liknande.

Lotteri, vadhållning och andra former av spel.

Köp och hyra av fastigheter (läs mer under Fastighet och bostad).

Konstverk som konstnären eller konstnärens dödsbo säljer själv för högst 300 000
kronor under ett beskattningsår.
Källa:
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms/vadarmoms/mom
sfriavarorochtjanster.4.15532c7b1442f256baec84b.html
Moms
Momsen…..

betalas utav slutkonsumenten genom en mervärdesskatt

är varken en intäkt eller en kostnad för företaget

redovisas och betalas in till Skatteverket
Utgående moms
Ingående moms
Betala moms eller få tillbaka moms?
Försäljningsmoms (utgående moms)
- Inköpsmoms (ingående moms)
= Att betala till Skatteverket eller att få tillbaka, om inköpsmomsen är större)
Momsredovisning




Redovisningsperiod
Beskattn.underlag
Redovisningsperiod
Alternativ
Högst 1 miljon kr per år
Beskattningsår
En gång per kalenderkvartal eller kalendermånad
Högst 40 miljoner kr per år
Kalenderkvartal
En gång per kalendermånad
Över 40 miljoner kr per år
Kalendermånad
Inget alternativ
Deklaration och inbetalning

Senast den 12:e varje månad

Deklarerar och betalar för 1 månad och 12 dagar tillbaka i tiden2015-02-12
Undantag

För jan och aug (17:e)

12:e resp. 17:e infaller på en lördag, söndag eller helgdag
Deklaration och betalningsdagar (Omsättning högst 40 miljoner)
2015-02-12 2015-03-12 2015-04-13 2015-05-12 2015-06-12 2015-07-13
2015-08-17 2015-09-14 2015-10-12 2015-11-12 2015-11-12 2016-01-18
Källa: Skatteverket
Momsdeklarationen


Momsdeklarationen kan göras:

Månadsbasis

Kvartalsvis

Årsvis
Deklarationen kan göras via

Skatteverkets hemsida

Momsdeklarationsblankett
Källa: Skatteverket
Personalskatt
Arbetsgivaren är skyldig att:

göra ett skatteavdrag innan lönen betalas ut (Anges i arbetsgivardeklarationen)

dra av skatt enligt en särskild tabell från Skatteverket

redovisa de avdragna beloppet i arbetsgivardeklarationen

betalas till Skatteverket
Källa:http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/momsarbetsgiv
ardeklarationerskattedeklaration.4.6a6688231259309ff1f800029116.html
Arbetsgivaravgifter (Sociala avgifter)
Delavgifter i arbetsgivaravgifter och egenavgifter 2015
Arbetsgivaravgifter
Egenavgifter
Ålderspensionsavgift
10,21 %
10,21 %
Efterlevandepensionsavgift
1,17 %
1,17 %
Sjukförsäkringsavgift
4,35 %
4,44 %
Arbetsskadeavgift
0,30 %
0,30 %
Föräldraförsäkringsavgift
2,60 %
2,60 %
Arbetsmarknadsavgift
2,64 %
0,10 %
Allmän löneavgift
10,15 %
10,15 %
Sammanlagt fr.o.m. januari 2015
31,42 %
28,97 %
Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
24,26 %
Procentsatser i arbetsgivardeklarationen
%
Full arbetsgivaravgift för födda 1950–1988
31,42
Arbetsgivaravgift för födda 1989–
15,49
Arbetsgivaravgift för födda 1938–1949
10,21
Källa:
http://www.skatteverket.se/foretagorganisatio
ner/skatter/momsarbetsgivardeklarationerskatt
edeklaration/arbetsgivardeklaration/2015.4.3f4
496fd14864cc5ac9edae.html
Arbetsgivardeklaration

Antal % anges i deklarationen 31,42 %

Lagstadgade arbetsgivaravgifter

Betalas den 12:e varje månad

Redovisning

Betalning
Källa:www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/momsarbetsgivardeklarationerskattedeklaration/arbets
givardeklaration/2015.4.3f4496fd14864cc5ac9edae.html
Så används dina skattepengar
Härifrån kommer skattepengarna
Miljarder kr
Procent
Socialavgifter (arbetsgivaravgifter m.m.)
432
33,3
Kommunal inkomstskatt
420
32,4
Moms
238
18.4
Punktskatter (t.ex. bensin, tobak, alkohol)
98
7,5
Bolagsskatt
72
5,5
Statlig inkomstskatt
34
2,6
Fastighetsskatt
24
1,9
Övriga kapitalskatter
23
1,8
Skatt på kapitalinkomst
12
0,9
Förmögenhetsskatt
5
0.4
Övrigt (skattereduktioner m.m.)
61
4,7
Källa: Statistiska Centralbyrå och Skatteverket
Så används dina skattepengar per hundralapp
Område
Förklaring
Kronor
Socialt skydd
En stor del av skatten går till pensioner, sjukpenning, barnbidrag,
studiebidrag, föräldrapenning och arbetslöshetsersättningar.
44,20 kr
Utbildning
Pengar till förskola, grundskola, gymnasium. högskola m.m.
14,40 kr
Hälso- och sjukvård
Vår sjukvård spänner från folkhälsovård till specialistvård. Här ingår bl.a.
allmän sjukvård. läkemedel. tandvård och medicinska apparater.
12,90 kr
Offentlig förvaltning
Under denna rubrik hittar du räntor på statsskulden samkostnader för flera
av våra departement och myndigheter. Även bistånd till andra länder ingår
här.
11,55 kr
Näringsliv
En del av skatten används till att bygga ut och underhålla vägar och
järnvägsnät, samt kostnader för kollektivtrafiken.
7,60 kr
Försvar
Vi har försvarsstyrkor såväl i luften som på vattnet och på land. Sverige
skickar också fredsbevarande styrkor på internationella uppdrag.
3,40 kr
Samhällsskydd och
rättsskipning
Samhället behöver polis, räddningstjänst, domstolar och kriminalvård.
2,70 kr
Kultur och fritidsverksamhet
En mindre del av skatten går bl.a. till bibliotek, museer och
idrottsanläggningar.
1,80 kr
Bostäder och
samhällsutvecklingen
Planering av nya bostadsområden, vattenförsörjning och gatubelysning.
90 öre
Miljöskydd
Att ta hand om våra sopor kostar pengar, liksom att
motverka försurning av miljön och att sanera oljeutsläpp.
35 öre
Källa: SKV 418 utgåva 22
Länkar och uppgifter
Tack för att du lyssnat
Daniel Nordström
Sotenäs Kompetenscentrum
Telefon: 0523-664697
E-post: [email protected]
Länkar
www.expowera.se
www.bolagsverket.se
www.skatteverket.se
www.verksamt.se