Styrsystem, organisation och bedömning Omhemtentamen HT 2013

advertisement
Styrsystem, organisation och bedömning
Omhemtentamen HT 2013
Instruktioner för omhemtentamen
Läs noga igenom instruktionerna innan du besvarar tentan.

Hemtentan ska besvaras individuellt. Tänk på att din text granskas i URKUND.

Hemtentamen innehåller tre frågor. Varje fråga ska besvaras i separata dokument.
Tänk på att ange ditt namn överst på första sidan i varje dokument. Svaret på
respektive fråga får omfatta maximalt 4000 tecken inklusive blanksteg (detta
motsvarar ungefär en sida med typsnitt Times New Roman, 12 punkter och 1,5
radavstånd.) Totalt får dina tre dokument alltså omfatta maximalt 12000 tecken
inklusive blanksteg.

Svaren på tentan ska laddas upp på GUL senast kl. 14.00 söndagen den 8 december.
Se till att ladda upp de tre frågorna i avsedd mapp under ”innehåll” (på samma ställe
där ni har lämnat in era skriftliga uppgifter till seminarierna). Observera att frågorna
ska laddas upp i olika mappar, det finns alltså en mapp för fråga 1, en för fråga 2 och
en för fråga 3. Använd antingen Word eller Pdf-format.

Det är viktigt att du genomgående refererar till den relevanta litteraturen i dina svar.
Det går bra att referera till föreläsningarna, men det gäller framförallt om föreläsaren
har sagt något som inte finns i litteraturen. Du måste alltså även hänvisa till litteraturen
direkt och inte enbart hänvisa till vad föreläsaren har sagt om litteraturen. Glöm inte
att du ska ha med en referenslista där du anger all litteratur som du har använt i dina
svar. Referenslistan ska finnas med i svaren på samtliga frågor. Observera att
referenslistan inte räknas in i det maximala teckenantalet.

Du får inte använda tidigare egna texter i svaret utan att väsentligen arbeta om textens
formuleringar.

Har du frågor som rör hemtentan under dagen, kontakta följande seminarieledare på
angivna tider, men enbart om det är viktigt och enbart om det är frågor som rör
exempelvis oklarheter när det gäller inlämning, inte om innehållet:
Lör 7 dec
8.00-10.00 Ulla Berglindh <[email protected]>
10.00-12.00 Klas Andersson <[email protected]>
Om du inte har gjort det: Glöm inte att fylla i kursutvärderingen som finns på
GUL! Era åsikter är viktiga för att vi ska kunna veta vad i kursen som fungerar
bra och vad som fungerar mindre bra!
Betygskriterier
Hemtentamen betygsätts av seminarieledarna. Resultaten på omhemtentamen kommer att
meddelas senast tisdagen den 7 januari via GUL.
Följande betygskriterium gäller:
Respektive fråga
Respektive fråga betygssätts med betygen VG (väl godkänd), G (godkänd) eller U
(underkänd).
Hela tentamen
För betyget VG (väl godkänd) på hela tentamen krävs VG på två av tre frågor (samt godkänt
på den tredje frågan).
För betyget G (godkänd) på hemtentan krävs betyget G på samtliga tre frågor.
För betyget U (underkänd) på hemtentan krävs U på minst två frågor. Studenten ska då
besvara omtentan. Om studenten endast har betyget U på en fråga ska studenten endast svara
på den motsvarande frågan i omtentamen.
För mer information om betygskriterier, se kursguiden. Nästa tentamenstillfälle blir vid nästa
ordinarie kursomgång (för Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet), 21-22 mars
2014.
Lycka till!
Fråga 1: Styrningen av skolan
(motsvarar tentans fråga 1)
Jarl och Rönnberg (2010) presenterar fyra olika styrmedel: juridisk, ekonomisk, ideologisk
och utvärderingsmässig styrning. Diskutera relationen mellan den utvärderingsmässiga
styrningen och den ”professionella modellen” som presenteras av Fredriksson (2010).
Fråga 2: Läroplansteori
(motsvarar tentans fråga 2)
Förklara och analysera på vilket sätt läroplanen kan ses som en del av den ideologiska
styrningen av skolan!
Fråga 3: Bedömningens roll i skolan
(motsvarar tentans fråga 3)
Diskutera och analysera betydelsen och möjliga effekter av bedömningar för barnet/eleven.
Download