Lokal Pedagogisk Planering LPP i IDH för åk 5

Lokal Pedagogisk Planering LPP i IDH för åk 5
Ansvarig pedagog: Anna-Stina Karlsson
Ämnesdel/Tema/Tidsperiod: Friidrott v. 35 - 38
Kartläggning (Vad, Hur)
Gör friidrottsövningar för att se var gruppen befinner sig. Pratar med eleverna om olika grenar och teknik
inom friidrotten, vad känner eleverna till om friidrott.
Övergripande kunskapsmål
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och
samhället,
Syfte
röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
Normer och värden,
respekterar andra människors egenvärde,
tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till
att hjälpa andra människor,
Elevers ansvar och inflytande
tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan,
Bedömning och betyg
utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och sin arbetsmiljö.
utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation
till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.
Lokala mål
Träna och utveckla grovmotoriska grundformer som springa, hoppa, kasta m.m.
Kunna aktivt delta i olika friidrottsmoment, friidrottsövningar, stafetter och lekar.
Förstå regler i lekar.
Kunna förstå tekniken i olika grenar i friidrott samt ha insikt att man kan förebygga skador genom
uppvärmning.
Arbetsmetod (fakta, förståelse, analys, individ, grupp, klass)
Helklass: Läraren ger fakta till gruppen. Instruktioner ges muntligt, och visar praktiskt olika
moment. Vi arbetar även med att vara utomhus under olika årstider samt förebygga skador genom
uppvärmning.
Gruppnivå: Gruppen/individen får utöva friidrottsövningar, lekar och stafetter tillsammans i grupp
samt mindre smågrupper.
Individnivå: Eleven får träna på tekniken i olika friidrottsgrenar inom hopp, kast och sprint/löpning i
friidrott och arbeta med att kunna förstå tekniken i olika grenar.
Bedömning (metoder och verktyg kopplade till planerade mål, bedömas mot kunskapskrav)
Kollar av så eleven använder kroppen för sammansatta rörelsemönster på ett ändamålsenligt sätt.
Observationer.
Att du kan grunderna i friidrottsgrenarna vi går igenom;
Jag kommer att titta på: hur du sätter ner foten för att få höjd i hoppet i höjdhopp och hur du använder sax
eller Flopp. Hur du genomför kastet i Kast med liten boll och hur du sätter ner foten och använder armar och
ben i Längdhopp. Samt att du använder dig av starttekniken och löptekniken för att få en förbättrad tid i
60 meter.